Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1882-11-02)

1882, d. 2. November, fra Provsten til Lund:

„Fra Biskoppen har jeg i Dag modtaget følgende Skrivelse, dateret 1. November d. A.:

„„Herved anmodes Deres Højærværdighed om at tilkjendegive Pastor Lund, at jeg ikke er bemyndiget til at tillade, at han meddeler det i hans Skrivelse af 28. Oktober omtalte ukonfirmerede og ikke syge Pigebarn Alterets Sakramente; men at jeg er villig til paa hans Vegne at begjære Ministeriets Samtykke til, at han konfirmerer dette Barn, der er 13½ Aar gammel, og samme Dag tager hende til Alters, saafremt han lover mig, at han vil afvente Ministeriets Svar, hvilket jeg skal bede mig tilstillet snarest muligt. Om Pastor Lunds Bestemmelse imødeser jeg Underretning med det allerførste; har han ikke allerede brudt med Folkekirken, vil han love mig at vente, og han maa da med sit Svar sende mig Pigens Daabsattest.“

„I det jeg herved fremsender Afskrift af denne Skrivelse undlader jeg ikke at tilføje, at det naturligvis er en selvfølgelig Sag, at Deres Velærværdighed godt vil kunne sende Biskoppen Svar paa denne hans Skrivelse straks og først senere Daabsattesten, hvis det omhandlede Barn skulde være tødt saa langt borte fra Deres Bolig eller opholde sig saa fjærnt der fra, at der vilde gaa flere Dage hen, inden Daabsattesten kan skaffes til Veje. Thi det ubetingest vigtigste er jo dog dette, at Biskoppen snarest muligt bliver underrettet om, hvor vidt De vil benytte Dem af hans Tilbud, hvilket jeg indstændig vil tilraade Dem, da derved det foreliggende Spørgsmaal vil kunne blive løst paa den fredeligste og nemmeste Maade. Hvad fremtidige Tilfælde angaar, kan man jo sige: kommer Tid, kommer Raad, og stole paa, at den Gud, som al Tid fører alt til det bedste og véd at skaffe Udveje, hvor vi s. 50 Mennesker ikke kunne øjne nogen rimelig Udgang, sikkert ogsaa vil jævne Vejen paa en eller anden Maade.

4

„Saa snart jeg modtager Deres Skrivelse — med eller uden Daabsattest for Pigen — skal jeg uopholdelig tilstille Biskoppen samme.