Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: ukendt (1882-11-uu)

1882, November, fra Provstiet til Lund:

„Til Morsø Herreders Provsti er der i Dag indløbet følgende af 2 Bilag — Deres Skrivelse til Ministeriet og en Daabsattest — ledsagede Skrivelse fra Biskoppen:

„,,I Anledning af vedlagte mig direkte tilstillede Brev fra Valgmenighedspræst Lund af 14. d. M., ønskes Deres Højærværdigheds Erklæring snarest mulig. Det er mig ikke aldeles klart, om ikke det ukonfirmerede Pigebarn Else Østergaard allerede er taget til Alters; Deres Højærværdighed anmodes derfor ogsaa om snarest mulig at skaffe mig sikker Underretning i saa Henseende, samt saafremt hun endnu ikke er taget til Alters, Pastor Lunds bestemte Erklæring, om han vil vente dermed, s. 54 til jeg, som jeg haaber, faar erhvervet Ministeriets Tilladelse dertil. Med Deres Højærværdigheds Svar bedes Skrivelsen med Bilag sendt her tilbage.““