Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1883-01-28)

Anerkjendelsens Tilbagetagelse.
1883, d. 28. Januar, fra Provsten til Lund:

„Biskoppen har under 26. d. M. tilstillet mig Afskrift af Kirkeministeriets Skrirelse til ham af 23. ds., saalydende:

„„Af den i Deres Højærværdigheds Skrivelse af 1. Desember f. A. indeholdte Beretning med de samme ledsagende Akter fremgaar det, at den for den af en Del Beboere af Mors og Thy i Aalborg Stift oprettede Valgmenighed ved allerhøjeste Resolution af 29. November 1871 anerkjendte Præst, Rasmus Lund — efter tidligere i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 2. Juni f. A. at have underkastet sig at erlægge en Bøde af 100 Kr. i Stedet for at stilles for en Provsteret, for at have taget et ukonfirmeret tolvaarigt Barn til Alters — paa ny i November Maaned næst efter, udenfor Sygdomstilfælde, har stedet et 13½ aarigt Barn til Nadverens Nydelse, uagtet det ikke var konfirmeret, etter foregaaende Anmældelse til Deres Højærværdighed og til Ministeriet om, at han agtede at foretage dette Skridt, uden at afvente Ministeriets Udtalelse eller at benytte den ham af Deres Højærværdighed givne Anvisning, at søge en Aldersdispensation for det paagjældende Barns Konfirmation forinden dets Altergang.

„„Efter hvad der saaledes foreligger, maa Ministeriet, efter at have givet Biskoppen over Sjællands Stift Lejlighed til ligeledes s. 57 at ytre sig over Sagen, være enigt med Deres Højærværdighed i, at Valgmenighedspræst Lund har gjort sig skyldig i en saadan bevidst Overtrædelse af de for Folkekirken gjældende Forskrifter, at det ikke kan undgaas, at den ham meddelte Stadfæstelse som Valgmenighedspræst, uden Hensyn til hans egen, under Forudsætning af, at Myndighederne ikke vilde billige hans ovenmældte Forehavende, derom fremsatte Begjæring, maa tilbagetages i Henhold til Valgmenighedsloven af 15. Maj 1868, § 3, jvfr. § 2.

„,.I Henhold hertil har Ministeriet, ved at forelægge Sagen for Hans Majestæt allerunderdanigst indstillet:

„,,at den, forhenværende Sognepræst for Jetsmark Menighed, Rasmus Lund, ved allerhøjeste Resolution af 29. November 1871 allernaadigst meddelte Stadfæstelse som Præst for den af en Del Beboere af Mors og Thy i Aalborg Stift oprettede Valgmenighed i Henhold til Lov om Valgmenigheder af 15. Maj 1868, § 3, jvfr. § 2, maa tilbagetages, saaledes, at som Følge deraf bemældte Menighed som saadan ikke længere erkjendes som særligt Led af Folkekirken.“ “

„ „Denne Indstilling har det behaget Hans Majestæt at bifalde ved allerhøjeste Resolution af 20. d. M.

„„Hvilket Ministeriet herved tjenstligst skulde meddele Deres Højærværdighed til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse.“

„I Henhold hertil undlader jeg ikke herved tjenstligen at fremsende nærværende Skrivelse til Efterretning for Deres Velærværdighed. “