Danmarks Breve

Herman Bangs Vandreaar - fortalt i breve til Peter Nansen

Brevudgiver:
Lauritz Martin Nielsen, 1881-1947
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1883-03-12)
[ København ] Mandag [3/12 1883] . Min kære Nansen . Naar jeg ikke har skrevet dig til, min Ven, er det sandelig ikke, fordi jeg ikke har tænkt paa dig eller — skal jeg være saa oprigtig at sige det? — har længtes efter dig. Men min Sverig-Tur og siden en utrolig Træthed har hi

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1883-12-09)
[ København ] Søndag [9/12 1883] . Tak, min Ven, for dit Brev. Maaske træffer dette Svar dig ikke, men jeg skriver det for at være sanddru. Thi »Fædra«s Sukces — c’est si drôle. De første Dages Stemning var for en Sukces — nu er alt »glaceret«. Det hele har — og jeg tager ikke F

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1884-06-07)
Lørdag [7/6 1884] . Kære Peter . Jeg har ikke kunnet skrive til dig, thi jeg har lidt altfor meget. Du spørger mig, hvordan det er gaaet — og beder om, at jeg ikke vil male altfor trist. Nu vel — det er sket, at jeg har tabt et Slag, der enten vilde have været Begyndelsen til Ve

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1884-06)
Thisted [ Juni 1884 ]. Kære Peter . Tak for dit Brev, som var skrevet »med koldt Hoved«, men uden Kendskab til mine Beslutninger. Helsingør laa paa min Rute — og jeg spiller i Helsingør. Naar jeg gør det, er det fordi jeg her maa grade, hvilket Maal af Umulighed jeg h

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1884-06-16)
Ramlösa . Mandag [16/6 1884] . Man gik altsaa til det yderste og aflyste i Helsingør »Herman Bang-Touméen«s Optræden i Helsingør var berammet til den 14. Juni og averteret i Bladene. Samme Dag, som Forestillingen skulde finde Sted, blev den aflyst, officielt paa Grund af en af D

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1884-06-17)
Tirsdag Aften [17/6 1884] . Skønt jeg skrev til dig igaar, kære Peter , fik jeg Samvittighedsskrupler ved at modtage dit Brev. Thi mit var vistnok meget kort. Men jeg er ikke oplagt til lang Fortrolighed — for mig er atter begyndt en af de Perioder, hvor jeg holder mer af at hør

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1884-06-21)
Lørdag [21/6 1884] . Min kære Peter . Jeg gør mig alvorlige Samvittighedsskrupler af en Sag, som du dog vel maa have forstaaet, uden at jeg behøvede at sige det. Det følger af sig selv, min Ven, at du, saasnart du ikke bor mer paa Klampenborg, flytter tilbage

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-02-22)
[ Göteborg ] Søndag [22/2 1885] . Tusind Tak, kære Peter , for dit Brev. Det glædede mig saa meget saa hurtigt at se din rare Skrift. Jeg er meget trist og meget syg. Jeg havde Krampe igaar af Angst for at tale om Henrik Ibsen Efter at have givet en Afskeds-Aftenunderholdning p

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-03-03)
[ Stockholm ] Tirsdag [3/3 1885] . Kære Peter . Jeg er nu her. Göteborg var vild. Bogstavelig ude af sig selv med Blomster, Kranse og Penge. Først lokker Nyfigenhed dem, siden kommer de af Beundring. Jeg forsikrer dig, at en Knappenaal, som faldt, kunde høres i Salen,

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-02-06)
[ Stockholm ] d. 6. 2. [ᴐ: 3.] 85 . Kære Peter . Tak for dit Brev i to Ord kun, thi jeg er meget angst til iaften, hvor jeg skal tale paa Theatret og erobre Stockholm. Seiren venter mig, forstaar du, men den er ikke endnu vunden her som i Göteborg. Iaften maa det ske.

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-03-22)
22. 3. 85 . Min kære Peter . Tusind — tusind Tak for dit Brev. Min »Rute« vil sige dig, hvordan jeg har det: Lørdag (igaar): Carlscrona. Søndag: Vexiö. Mandag: Christianstad. Tirsdag Formiddag: Christianstad. Tirsdag Na

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-04-01)
[ Stockholm ] 1. 4. 85 . Kære Peter . Tak for Telegrammet. Gud i Himlen, hvor dette lignede dig. Jeg staar med det ene Ben paa Dampskibet til Finland, hvorhen jeg reiser Kl. 12 idag. Adresse Helsingfors i de næste totre Uger. Her har jeg i Provinserne mistet

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-04-02)
[ Hangö ] 2. 4. 85 . Jeg vil lade Munden løbe, som i gamle Dage, Peter , naar vi sad hver med sit Lys paa den grønne Puf og kunde ikke komme i Seng, fordi vi havde saa meget at sige — saa meget, vi havde sagt saa mange Gange før. De gamle Dage med »Ida — er et farligt Barn — Lo

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-04-10)
[ Helsingfors ] Fredag [10/4 1885] . Kære Peter . Jeg har kun ét Minut. Jeg talte her første Gang i Onsdags paa Theatret. Entusiasmen var ubeskrivelig, og Huset udsolgt Dagen forud. Jeg fik fra finske Damer til »Fædras Digter« en storartet Lyre af røde og hvide Roser

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-04-21)
[ Helsingfors ] 21. 4. 85 . Min kære Peter . Jeg skriver til dig strax Morgenen efter Osvald. Jeg tror, aldrig Skræk kan knuge et Menneske, som den knugede mig igaar. Og saa var jeg hele Tiden træt som En, der vel er kommet til sit Maal, men som er blevet altfor trættet af en l

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-04-26)
Åbo 26. 4. 85 . Min kære Peter . Tusind Tak for dit rare Brev, som jeg — thi hertil er Posten saa langsom — først fik for to Dage siden. Du har taget min Afghanistan-Reise helt alvorligt, og du har gjort Ret. Men at udmynte den som Journalist har ei været min Tanke. Naar jeg om

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-05-03)
Vasa 3. 5. 85 . Min Ven. Ikke sandt — det er fra barbariske Byer, jeg skriver. Dette er den nordligste Jernbanestation i Rusland. Iforgaars feirede Befolkningen Vaarens Komme vadende i Sne, indpakkede i Peltse. Man solgte Vintergækker opfostret i Drivhus. Iaft

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-05-08)
Dette Brev er ikke bevaret, men et Brudstykke blev offentliggjort i »Politiken« 14/5 1885, hvorefter nærværende Gengivelse er aftrykt St. Petersborg 8. 5. 85 . — Den, som troede, at han i St. Petersborg vilde træffe en stærkt bevæget, endnu af de mange Sindsbevægelser ophidset St

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-05-13)
Richimjäki i Finland den 13. 5. 85 . Kære Peter . Jeg var da altsaa igaarmorges i Gatshina. Jeg maatte op Klokken syv, hvilket er ukendt og græsseligt i Petersborg, hvor de bedste Butikker først aabnes Kl. ti, og hvor det første Morgenblad erscheiner Kl. 10½ Folk af de

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-05-21)
Gefle 21. 5. 85 . Min kære Peter . Du er jo gal. Jeg kommer til St. Paa Rejsen fra Finland opholdt Bang sig et Par Dage i Stockholm, hvorfra han d. 20. Maj rejste videre til Norge og ser i »Politiken« med store Typer og paa første Side — mit Brev fra Petersborg. Det v

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-05-27)
[ Trondhjem] d. 27. 5. 85 . Det er idag den 27. og paa min Køretur var jeg i Pelts. Paa Reisen hid gennemvandrede jeg 20 Numre af »Politiken«, og jeg saa, at Fristrup Forfatteren Peter Fristrup (død 1913) var dengang ansat som Skuespiller ved Kasino havde haft B

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-06-10)
Bergen den 10/6 85 . Kære Ven! Da jeg er syg, maa jeg lade en anden skrive. Jeg sender i Korsbaand Aviser. Benyt dem snildt og aftryk med Villighed det mest uforskammede, omtalende hele den finske Presses enstemmige Jubel. Saa snart jeg kommer op, skal jeg skrive selv.

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-06-11)
[ Bergen ] Torsdag [11/6 1885] . Min kære Peter . Du vil have modtaget Bladene og deraf have set, hvordan man har behandlet mig. Ikke, hvordan det er gaaet mig. Men derom senere. Stemningen er nemlig allerede slaaet om, og hvis jeg vilde, kunde jeg vistnok opnaa selv

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-09-29)
München Efter at have afsluttet sin skandinaviske Tourné var Herm. Bang i Begyndelsen af Juli 1885 vendt tilbage til Danmark. Fra Stavanger rejste han til Jylland, hvor han optraadte i nogle af de større Byer med sine Foredrag om Jonas Lie og J. P. Jacobsen. Fra Midten af Juli til Midten a

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-09-01)
Itter den 1. 9. 85 . Min kære Don . Nei — dette er ikke til at tro. Jeg kom igaar hertil og er ikke kommet mig af min Overraskelse. Itter er et virkeligt Slot — et Slot, halvt i Ruiner, med mægtige, favntykke Mure, Kæmpehvælvinger og Søiler, som har smuldret hen i Aarh

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-09-07)
Itter . Søndag [7/9 1885] . Min kære Peter . Tak mangfoldigst for dit Brev, som viser mig — iøvrigt unødigt —, hvor ivrigt »Fædra« interesserer dig. Svaret paa dit Brev følger efterhaanden i dette. Først om Stykket: Du modtager her det hele: 3. og 4. Akt. De

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-09-20)
Itter . Lørdag [20/9 1885] . Kære Don . Tak for Numrene. Jeg læste Bladene paa en Bjergfart inat, og jeg lod de læste Numre flagre ud over Tyrols Alper. Vi var 7000 Fod over Havet — saa høiere er den høieste Oplysnings vidunderlige Lampe vel aldrig naaet. Tak for den overordenl

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-09-21)
Slottet Itter d. 21. 9. 85 . Kære Don . Jeg beder dig, saasnart en Afskrift af »Fædra« er færdig, da at gennemlæse den (Afskriften) og sende den til Oversætteren (Algot Sandberg Svensk Forfatter og Journalist , Dagens Nyheter, Stockholm). Tingen er, at jeg idag har faa

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-11-30)
Kristiania I Slutningen af Sept. var Herm. Bang vendt tilbage til København, som han d. 27. Okt. atter forlod for at rejse til Kristiania, hvor Fru Menters Tourné, ved hvilken han skulde assistere, begyndte d. 29. D. 29. Nov. afsluttede hun Tournéen med en Afskedsforestilling i København,

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-12-04)
[ Berlin ] 4. 12. 85 . Kære Peter . Saa sidder jeg her. Jeg spadserede i Thiergarten, i Seirsfirkanten. Og mens alle disse Ekvipager rullede straalende forbi, svor jeg en Ed paa, at jeg vilde beseire denne By. Jeg vil intet Middel lade uforsøgt. Vil ikke ska

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-12-17)
[ Berlin ] Torsdag [17/12 1885] . Kære Peter . Jeg har gennemlevet et Par Uger opfyldt af vanvittigt og pinligt Arbeide. Nu har jeg naaet, hvad jeg vilde foreløbig. I næste Uges Løb vil min første Artikel af Serien »Studienköpfe« blive trykt i »Tageblatt«. D

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-12-24)
[ Berlin ] Juleaften 85 . Tak, kære Don , for dit Brev og for Ordningen af Pengene. Nei — min Ven — jeg vil ikke gaa i Seng, men skrive til dig og saa gaa ud at se paa denne Bys Ruder, bag hvilke nogle fremmede feirer Jul. Alle her paa Hotellet har Juletræ, Kellnerne, Pigerne,

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-10)
[ Berlin ] Søndag [10/1 1886] . Allerede længst, min Ven, vilde jeg have skrevet dig til — hvis jeg ikke havde været syg — ligget i Sengen — haft Feber 0.s.v., alting kun, fordi jeg har været ret inderlig »syg til Sjælen«. Og i saadanne Tilfælde kan en Samtale med dig hjælpe — n

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-15)
15. 1. 86 . Meiningen . Min kære Peter . Nu — hvor jeg skal begynde paa dette Brev, vil Smerten næsten overvælde mig. Jeg skal imidlertid forsøge at skrive kort og roligt. Det er kommet, dette, som et Lyn. Saadan som Slag i Slag de forfærdeligste Rystelser hjemsøger m

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-15)
15. 1. 86. Aften . Meiningen. Hotel Erbprinz . Kære Peter . Hermed Artiklen Herm. Bangs Redegørelse for Udvisningen; Artiklen findes i »Politiken« for 19. Jan. 1886 , som jeg fordrer indrykket uden Ændring. Den er skrevet med det koldeste Hoved og det roligste Blod. Je

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-18)
Meiningen . Mandag [18/1 1886] . Min kære Ven. Først og fremst, Peter , et lykkeligt Aar. Husker du ifjor, ude paa »Dagmar«, Aftenen før din Fødselsdag? Vi talte om din Fremtid, og du sagde: Husk nu, at hvis jeg intet faar »skrevet« — da er det let forklarligt. Jeg ma

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-20)
[ Meiningen ] Endnu den 20. 1. 86 . Naar du nu tænker dig — Don —, i dette siste Brev, 12 Nat er jeg naaet saa vidt, at jeg efter at have drukket din Skaal tvivler om, at — det overhovedet er din Fødselsdag den 20.! Jeg tror nu 22.! Isaafald faar du vist dette paa »Dagen«.

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-21)
[ Meiningen ] 21. 1. 86 . Kære Don . To Breve nu tilmorgen: et fra Hvalpen: »og jeg synes, Deres Artikel idag i »Politiken« er altfor elskværdig«, et fra Neiglick: »og idag Eders eget Brev til »Politiken«. Herre Gud — hvor »vackert« det er. Overfor denne fuldkomne For

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-21)
[ Meiningen ] 21. 1. 86. Aften . Nu faaet dit Brev af Tirsdag. I Guds Navn — gør som du vil, kære, lige meget vil det vel nu hjælpe. Men du maa for at dømme ret vide: at min første Handling var en Depeche til Bergen, hvori jeg bad intet Numer af hin Artikel at udlevere

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-01-23)
Meiningen 23. 1. 86 . Kære Don . Endelig fik jeg Bladene. Din Slutning er jo fortræffelig. Hvad jeg havde skrevet, erindrer jeg ikke mer. Mig var det ikke det vigtigste. Jeg tror næppe, at du har helt Ret i at kalde det en »Om-Forladelse-Artikel«. Det er en E

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-02-03)
[ Meiningen ] 3. 2. 86 . Du vil le, kære Don , og sige »Død og Pine«!!! I Virkeligheden er her store Ting i Gære. Vil du strax sende mig »Et Besøg«. Jeg haaber, at Ibsen kommer. At jeg ikke staar udenfor alle disse Ting — ikke »ganske« —, vil du fo

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-02-24)
Wien 24. 2. 86 . Min kære Peter . Du er rimeligvis forbauset over min Taushed, men jeg vilde ikke skrive, før jeg sad her, hvor nu min Omvanken har fundet en Hvileplads — for hvorlænge? Thi jeg begynder at tvivle paa, at menneskelige Forhold overhovedet existerer endnu.

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-01)
Wien d. 1. 3. 86 . Min kære Peter . Du blander i dit kærligt skrevne Brev meget sørgelige Sandheder med besynderlige Meninger. Alt hvad Pengene angaar — det er de sørgelige Sandheder. En horribel Tilstand (og tifold horriblere, end du tænker dig — ti — naa —) — men: Tilstanden k

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-05)
Wien. Hotel Hammerand 5. 3. 86 . VIII. Bezirk. Kære Peter . Bliv ikke forfærdet over, at jeg i de næste Dage sender dig en Artikel hver Dag — de kan jo ligge paa Lager —, men det er den eneste Maade, hvorpaa jeg efter saa mange Lidelser kan arbeide mig op igen til nog

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-05?/1886-03-28?)
Wien. Hotel Hammerand. VIIIes Bezirk . Søndag . Min kære Peter . Intet ligner min Overraskelse ved at modtage indlagte Brev I Begyndelsen af Marts 1886 havde Peter Nansen sammen med Edv. Brandes og andre af Bladets vigtigste Medarbejdere opsagt sin Stilling ved »Politiken« paa

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-28)
Wien . Søndag [28/3 1886] . Min kære Peter . Hvor jeg vilde ønske, at I, som lever i disse de »Smaa-Rædselsdages« Land, kunde have været her idag og have set, hvorledes denne store By, som har, ogsaa den, alle sine Interesser paa Spil — overfor Bismarcks forfærdelige Tale 27. M

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-30)
[ Wien ] Tirsdag [30/3 1886] . Kære Peter . Hvis du vidste, hvad jeg lider, vilde du have megen Medlidenhed med mig. Jeg kan ikke falde sammen med Tonen i Eders Blad. For at være noget, maa jeg være mig selv. Og hver Gang sætter jeg mig hen og vil være mig selv og — tænker paa

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
[ Wien ] Mandag . Kære Peter . Hvor dit Brev gjorde mig glad. Det var helt dig, denne Benefice. Ja — jeg har Sympati for de energiske Folk og megen Sympati for energiske unge Damer. Hils Frøken B. meget fra mig og ønsk hende til Lykke. Fanfaren glædede mig, saa jeg lo

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
[ Wien ] Mandag . Kære Peter . Jeg har igaar faaet Pengene. Og takker. Da jeg faar Avisen mer end uregelmæssigt — gennem Ottesens —, ved jeg ikke, hvad der har været i og hvad ikke. Jeg var idag hos Franzos til Middag. Han var meget net, men fandt vistnok li

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
Prag . Kære Peter . Jeg overgiver denne Artikel til din specielle Godhed. Tryk den strax. Jeg har ikke søgt denne Leilighed til at vise mit »Sindelag«; Lykken har bragt den i dette Aktstykke, som har vakt min høieste Beundring. Det er endnu muligt at være »Hersker« — n

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
Prag . Kære Peter . Hermed Valdemar I Aug. 1886 blev Fyrst Alexander af Bulgarien afsat, og som hans Efterfølger var Prins Valdemar stærkt paa Tale. Bang skrev i den Anledning flere Korrespondancer til »Politiken« . Det synes nu sikkert, at han bliver Fyrste.

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
Prag . Lørdag . Forstaa, kære Peter , at det kun er til dig — og dig privatissime — at jeg skriver dette. Sagen fortsætter sig smukt. Igaar modtog jeg Opfordring til at møde for Politiet. Jeg blev taget i Forhør, og mine Udsagn ført til Protokol. Forgæves protesterede

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
Prag . Kære Peter . Hermed sender jeg i Korsbaand: »Ved Veien«s 5 Kap. Læs det og skriv. Jeg ved, at de første otte Sider er mislykket og anstrængt skrevet. Men ellers har jeg haabet, at det var dansk og godt. Aa — men, du gode Gud — maaske er det rent skidt.

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
Prag . Hvis jeg vilde sige, at jeg var meget opbygget, kære Peter , af din Taushed, vilde jeg lyve. Jeg sendte »Ved Veien« afsted idag for en Uge siden — og du ved, at jeg kan taale enhver Sandhed, at jeg er vant til kun at voxe under Slag. Men Venten fortærer mig. Om

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-03-31?/1886-09-30?)
Prag . Søndag . Kære Peter . Uendelig glædede mig dit Brev. Jeg havde ventet det saa angst, og nu, hvor det kom, var jeg nær ved at vande en Høne. Naturligvis er denne Huus En af Hovedpersonerne i »Ved Vejen« en gruelig »tynd« Herre. Men, I Guder, jeg har i

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-10)
Prag . Tirsdag [Okt. 1886] . Kære Peter . Her en helt lille Artikel. Men, kæreste Ven, skal saadan noget have Spor af Nytte, kan det ikke vente en Uge. Enten strax eller slet ikke. Thi Begivenhederne er for hurtige. Skriv mig, om I vil have disse Artikler eller ei. Me

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-10-22)
Prag . Fredag [22/10 1886] . Idag, kære Peter , udkommer min Bog hos Jer. Det er en underlig Tanke — her, hvor man er, helt ukendt og ene; der, hvor man er fjernt fra, at blive læst — maaske af en enkelt forstaaet. Jeg har læst i min Bog idag. Jeg er bange, at Slutningen af »Ve

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-10)
Prag [ Okt. 1886 ]. Kære Peter . Bliv ikke vred over, at jeg endnu en Gang indskærper dig, at mit Navn aldrig sættes under Politik. En for os alle penibel Udvisning kan være den umiddelbare Følge. Denne Artikel vil — tagen strax — gøre Europa-Runde!!!

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-10-01?/1886-11-22?)
Prag . Søndag . Kære Don . Jeg er idag blevet uendelig glædet ved en Kritik i et norsk Blad, som — Hans Jæger Vistnok Forveksling med den norske Litteraturhistoriker Henrik Jæger (død 1895), som paa den Tid var Litteraturanmelder i forskellige norske Blade er Forfatt

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-10-01?/1886-11-22?)
Prag . Kære Don . Jeg havde først tænkt at sende dig alt, hvad »Ved Veien« vilde føde af Brevskaber — men det er unødigt. Jeg vil kun sende dit Arkiv det vigtigste. Indlagte er i sin Sandhed foreløbig det mest talende. »Deres næste Bog maa være en fuld Sukces

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-11-23)
Prag . Tirsdag [23/11 1886] . Tak for dit Brev, kære Peter , det glædede mig saa meget midt under alt. Din »Farce- Digter«-Virksomhed kan jeg levende forestille mig En Farce, »Pr. Kongebrev«, af Peter Nansen og Charles Kjerulf blev d. 24. Okt. 1886 opført paa Kasino . Jeg tror

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-11-24?/1886-12-06?)
Prag . Søndag . Tak for dit Brev, kære Peter . En lang Uge har jeg forgæves kæmpet med en smertelig og træt Modfaldenhed. Du kender mig, naar jeg ikke viger fra det Skrivebord, hvor jeg i otte Timer faar skrevet otte Linier. Impressionistisk, prikket — som Sprog og Tanke nu lig

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-11-24?/1886-12-06?)
Prag . Kære Peter . Hermed sender jeg dig en aktuel Artikel: »Tysklands Deficit«, som, saa liden den er, har kostet mig meget Arbeide. Kunde den ikke som virkelig Aktualitet — men for Jer existerer ingen Aktualitet hinsides Valbybakke; frygteligt vil Kanoner og sociale

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-12-07)
Prag . Tirsdag [7/12 1886] . Kære Peter . Hermed en Artikel, som maa optages strax. Som jeg fordrer optaget strax. Jeg ved vel, at I, som er saa »skeptiske«, vil finde et eller andet »stærkt« Ord — men jeg kan sige Jer, jeg, som lever i Europa, at det nu ikke gælder e

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-12)
Prag . Kære Peter . Jeg har søgt og søgt om en Maade, paa samme Tid vanefrembringende for Læserne og tvangfri for mig — at skrive kort om den store Verden, hvor snart det største Skuespil, et Par Hundredaar har set, skal spilles. Her er »en Dagbog«. Dens første Blad er

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-12)
Prag . Onsdag Nat. [Dec. 1886.] . Kære Peter . Som det første Vers — saa det andet. Vedlagte vil give dig et Begreb om, hvordan min Stilling efter »Excentriske« og »Stille« er blevet. To saadanne Pyrrhusseire til, og min Rolle synes noget »afslidt«. Lad os s

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-12-27)
Prag . 3. Juledag 86 . Kære, gode Don . Tak for dit Brev, som ikke gjorde mig glad. Hvor jeg, hvis jeg havde Penge, snart vilde staa for dig og saadan rigtig, paa min uforskammede Manér, trænge mig ind paa dig og maaske »hjælpe« dig »det lidt«, som den ene kan hjælpe

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1887-01-01?/1887-04-23?)
Prag . Søndag . Kære Peter . En Evighed er det, siden jeg skrev. Det skyldes mit Humør, og mit Humør skyldes atter Schou. Jeg har ikke fundet det nødigt at forsøde din Hospitalstilværelse I Begyndelsen af Aaret 1887 gjorde Peter Nansen, som paa det Tidspunkt aftjente

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1887-01-01?/1887-04-23?)
Prag . Lørdag . Kære Peter . Du maa da tro, jeg er det største Asen under Solen. Som lader dig ligge af Lungebetændelse og ikke rører mig I Foraaret 1887 laa Peter Nansen syg af Lungebetændelse paa Garnisons Sygehus . Men først igaaraftes fik jeg det at vide i et Brev

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1887-01-01?/1887-04-23?)
Prag . Torsdag Aften . Min kære Don . Saalænge siden jeg skrev. Grunden er egenlig saa simpel: der er intet, slet ikke det allerbitterste at skrive om. Mit Liv er min Bog. Med høi Pande de Par Dage, hvor jeg er i fuld Besiddelse af mit Talent; trist, pint, forfulgt af

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1887-04-28)
Prag . Torsdag 28. 4. 87 . Kære Peter . Tusind Tak for dit Brev. Ja — jeg tror, at dette er blevet det bedste. Du skal imidlertid, før vi to for bestandig afslutter dette Regnskab, vide det hele ↄ: ogsaa det Forsøg paa at udsætte dig for en Prøve, som jeg i sin Tid havde ønsket