Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1886-03-31?/1886-09-30?)

Prag.

Kære Peter.

Jeg overgiver denne Artikel til din specielle Godhed. Tryk den strax. Jeg har ikke søgt denne Leilighed til at vise mit »Sindelag«; Lykken har bragt den i dette Aktstykke, som har vakt min høieste Beundring. Det er endnu muligt at være »Hersker« — naar man blot er — Menneske. Franz Josef er maaske middelmaadig begavet; men han er et meget, meget betydeligt Menneske. Den danske Gesandt sagde til mig: Det er en Ynk at se denne ene pligttro, honnette og arbeidsomme Mand kæmpe Dag for Dag med dette Lands Slendrian.

Du skrev mig en Gang: »Det er nødigt at holde sammen. Saa kan vi jo ved Siden af drive vor Politik paa egen Haand«.

Dette Brev er »min Politik«. Jeg vilde bede dig optage det strax, selv om jeg ikke troede, at det for en Gangs Skyld ogsaa var Eders »Politik«, s. 212 hvad jeg her har skrevet. … Med Grev Knuth 1 har jeg ført en Brevvexling. Han er en fortræffelig Mand og har faaet lidt Klarhed over Sagen. Man tager mig for en Socialist, fordi »hin« Artikel har staaet i »Die Freiheit« i Oversættelse. Man holder mig nu i Opsigt. Men jeg kan ikke forlade Østrig paa den Maade; man vil — Gud straffe mig — hjemme tro, at jeg var blevet en Forbryder.

Optag nu denne Artikel; og — kære — send mig samme Dag, men selv, at det sker, to Exemplarer.

Jeg har endnu ikke, tror jeg, takket dig for dit Brev, som glædede mig saa meget.

Ved at læse »Politiken« faar jeg det Indtryk, at I mægter at fanatisere Mængden som Brahma Inderne. De fanatiske Abonnenter kaster sig frivillig for Dampsporvognen for at skaffe Jer Seiren 2 .

s. 213 Jeg sender imorgen »Burg II«. Det har varet — nu er den halvskrevet.

Hils Frøken B., Hvalpen og No. 4 1 . Jeg skriver imorgen.

Din
Herman.