Danmarks Breve

Breve fra Julius Lange

Brevudgiver:
Peter Købke, 1841-1923
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: Fenger, Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1858-07-27)
TIL ARKITEKT L. FENGER Nu Professor, Stadsarkitekt i København. . Ngkøbing paa Falster , 27. Juli 1858 . Adr. Prof. Paludan-Müller. Kære Fenger! Dette Rrev skriver jeg kun for at have skrevet først til dig, og for at du

BREV TIL: Fenger, Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1858-08-07)
TIL SAMME. Nykøbing paa Falster , 7. Aug. 1858 . Kære Ven! Du skal have megen Tak for dit sidste lange og gode Brev samt for alt dets Indhold, baade den kritiserende, opmuntrende og reflekterende Del .... Hvorfor jeg ikke tager Magisterkonfer

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1860-05-04)
TIL REDAKTØR C. PLOUG . Kbhvn. , 4. Maj 1860 . De maa undskylde, at jeg nu ulejliger Dem med et Par Linier, da jeg ligesaa godt kunde have givet Dem et bestemt Svar igaar i Klareboderne. At jeg dengang ikke gjorde det, kom dels af Overraskelsen og dels af en, s

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1863-12)
TIL LANGES HUSTRU (i Forlovelsestiden). [ Kbhvn. , Decbr. 1863.] Torsdag Morgen. . Kære Loiuse ! — — — — Jeg har været meget tidlig oppe i denne Morgen og gaaet ved Maanens og Stjerners Skin omkring paa Volden. Der var koldt, og der var glat, men yndigt og ganske sti

BREV TIL: Ussing, Johan Louis; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-08-26)
TIL PROF. J. L. USSING . Højnet ved Odense , 26. Aug 1864 . Adr. 1ste Infanteriregiments 3dje Kompagni: Officersaspirant L. Højtærede Hr. Professor! Den Velvillie, som De i sidste Vinter beviste mod mig og mine Studi

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-08/1864-11)
TIL HUSTBUEN (i Forlovelsestiden) [ Odense , Eftersommeren 1864.] Søndag Eftermiddag. . Min elskede Louise ! — — Endnu har den famøse Aspirantskole ved Gud ikke gjort mig megen Skade. Dels er det ikke saa brøsigt som i København, og dels hænder det nu saa vidunderlig

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-10-28)
TIL CAND. THEOL. A. C. LABSEN . Odense , 28. Okt. [1864] . Kære Ven! Du vil ved lidt Eftertanke let kunne sætte dig ind i mine glade Følelser, da jeg forleden Dag i »Læseforeningen« ved Læsning af »Fædrelandet« stødte paa dit Navn i Forbindelse med e

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1866-04)
TIL HUSTBUEN (i Forlovelsestiden). [ Kbhvn. , April 1866 ]. Min Elskede! Jeg har ikke villet skrive til dig, før jeg tik min Opgave, og det høje Fakultet har som sædvanlig taget sig Sagen mageligt. I denne Morgen har jeg været ude at hente den. Den lyder, som følger

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1866-04/1866-05)
TIL SAMME. [ Kbhvn. , Apr.-Maj 1866 .]. Min Skat! Jeg er nu færdig og har faaet Admissus cum laude. Dette betragtes somme Tider som Udmærkelse, men i dette Tilfælde ikke som mere end almindeligt Laud, hvilket jo ogsaa er meget ordentligt. Jeg er i det hele fornøjet de

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1866)
TIL SAMME. [ Kbhvn , 1866. Efter Hjemkomsten . fra en Stockholmsrejse.] (Brudstykke af et Brev) … Det, der er det bedste ved Stockholm, er Byen selv, som den er beliggende, og den gamle Sergels Arbejder. Idag har jeg været hos [Orla] Lehmann og takket ham for Bejsen.

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-06-21)
TIL HUSTRUEN (i Zürich , paa deres Rejse som nygifte). Basel , 21. Juni 1867 . Min Elskede! Turen paa Banen var meget smuk, især det sidste Stykke Vej imellem dejlige, skovvoxede Bjerge til begge Sider. Højt, højt oppe paa en skovvoxet Klippetinde l

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-07)
TIL HUSTRUEN (i Zürich ). Paris , Torsdag [Juli 1867] . Min elskede Louise ! Imorges vaagnede jeg ved, at min Ven Jean, der af en »garçon« at være er temmelig skaldet, kom ind i Kam- meret med min Kaffe og med sit sædvanlige Spørgsmaal: »Monsieur a b

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-07)
TIL SAMME. Paris , Mandag Aften [juli 1867] . Min Elskede! Idag har jeg holdt helt Driverdag, fordi alle Samlinger ere lukkede, og Paris var desuden paa sil mest festlige, da Kejseren, ledsaget af to andre Kejsere, et Par Konger osv. skulde uddele Meda

BREV TIL: Ussing, Johan Louis; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-07-07)
TTL PROF. J. L. USSING . Paris , 7. Juli 1867 . Kære Hr. Professor! Min yngste Broder skriver til mig, at han har besøgt Dem, og at De har begæret Brev fra mig. Jeg burde vistnok ikke have ventet med at skrive, da De ogsaa for denne Rejses Vedkommend

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-08)
TIL HUSTRUEN (i Zürich ). Paris , Onsdag Aften [Aug. 1867] . Min Elskede! Tak for dit Brev, som jeg fik i Morges! Hvad du kræver med Hensyn paa en Bolig i Rom, tror jeg, ikke vil være saa vanskeligt at opfylde, og jeg skal gøre mig Umage for at opfy

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-01-07)
TIL HUSTBUEN (i Florents ). Parma , Tirsdag Aften 7. Jan. [1868] . Min elskede Louise ! Fra Rejsen selv er der intet, som er synderlig værdt at fortælle. I Begyndelsen var det Taage, saa jeg allerede begyndte at fortryde, at jeg havde tage Billet til

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-01-08)
TIL SAMME. Parma , 8. Jan. [1868] . Min Elskede! I Morges var jeg saa fornuftig at begynde med at gaa mig en Tur lidt uden om Byen, som ligner lidt København, og da alt laa bedækket med Sne, kunde man for Indtrykkets Skyld ligesaa gerne tænke sig, at m

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-01-10~)
TIL SAMME. (Brudstykke.) [ Bologna , c. 10. Jan. 1868 .]. .....[Skønnere] Figur af Sta. Cæcilia [end Rafaels] kan der rigtignok ikke tænkes. Det gør mig virkelig ondt, at du ikke har set denne Figur — men det kan maaske ganske naturligt ske endnu. Correggios Figurer have alles

BREV TIL: Fenger, Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-05-15)
TIL ARKITEKT L. FENGER (i Siena ). Rom , 15. Maj 1868 . Kære Ven! Tak for dit Brev fra Siena, som det glædede mig meget at modtage og interesserede mig meget at læse! Det maa jo være en højst mærkelig og lærerig Tur, du har gjort nordpaa, og jeg fry

BREV TIL: Ussing, Johan Louis; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-06-24)
TIL PROF. J. L. USSING . Neapel . 24. Juni 1868 . De maa ikke tro, kære Hr. Professor, at jeg i saa lang Tid har rent glemt Deres kærkomne og venlige Brev eller ikke havt i Tankerne at svare derpaa. Men kort efter, at jeg havde faaet det, begyndte jeg at faa Ly

BREV TIL: Fenger, Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-07-12)
TIL ARKITEKT L. FENGER (i Bologna ). Neapel , 12. Juli 1868 . Kære Fenger! Nej, der var ikke gaaet noget Brev fejl. Men jeg kan sværge paa, at jeg har været ligesaa nær ved at skrive til dig som Trop ved at tage dansk-juridisk Examen med Karakteren

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-09-10)
TIL HUSTRUEN (i København ). Amsterdam , 10. Sept. 1868 . Idag slog mit Haab da ikke fejl, da jeg kom hen til Poste-restante-Kontoret; dér fandt jeg dit kærlige Brev … Jeg tilstaar, jeg havde troet, at jeg skulde blive mere overvældet i Amsterdam af

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-09-15/1868-09-30)
TIL SAMME. London . Torsdag Morgen [Slutn. af Septbr. 1868] . 34 Jewry street. Min elskede Louise ! Jeg kan slet ikke forstaa, at der ikke laa Brev til mig, da jeg i denne Morgenstund kom hertil. Du maa endelig ikke gaa og lade mig længes for meget, m

BREV TIL: Ibsen, Charlotte; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-11-02)
TIL FRU C. IBSEN (i Sorø ). Falkoneralleen 13 ; 2. Nov. 1868 Kære Tante Charlotte! … Ellers mange Tak for dit venlige Brev, som viste mig, at der ingen ny Tingenes Orden er indført i gamle Venskaber fra det gamle Iselinge. Jeg kom i Ti

BREV TIL: Ussing, Johan Louis; FRA: Lange, Julius Henrik; (1869-04-15/1869-04-30)
TIL PROF. J. L. USSING . Kbhvn . Fredag Aften [Stutn. af April 1869] . Kære Professor Ussing! Jeg har til næstkommende Torsdag Aften anmeldt et lidet Foredrag til »Filologisk Forening«, — »om Statueformens Udvikling i den ældre antike Kunst«. De maa i

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1869-10/1869-12)
TIL ADJUNKT L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Falkoneralleen 13 . Fredag Aften. [slutn. af 1869] . Kære Kleisdorff! Det gør mig ondt, at jeg ikke skulde være hjemme igaar. Jeg har tænkt paa i de allerførste Dage at holde mig hjemme og slet ikke gaa til Bye

BREV TIL: Hammerich, Martin Johannes; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-03-20/1870-11-25)
TIL PROF. M. HAMMERICH (paa Iselinge). (Af Breve særligt om dennes Folkeskrift: Thorvaldsen.) 20/3 70 . Kære Professor Hammerich! Jeg glæder mig i det hele til at læse, hvad du har skrevet om Thorvaldsen. Jeg har selv somme Tider omgaaedes med den Ta

BREV TIL: Helms, Jacob; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-05-22)
TIL PASTOR J. HELMS (i Janderup ). Kbhvn. , 22. Maj 1870 . Kære Hr. Pastor Helms! Jeg takker Dem oprigtig for Deres venlige Brev! Det var vel en fælles Sorg, der førte os sammen; men det har dog været mig en Glæde at gøre Deres personlige Bekendtska

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-07)
TIL HUSTRUEN . (Brudstykke.) [ Dresden , Juli 1870 .]. .… Jeg maa sige, at hvor daarligt jeg end har havt det i Berlin, i den Tid, jeg ikke var i Museet, saa har jeg alligevel lært fortræffeligt dér, og jeg haaber, jeg skal lære endnu bedre her. Og saa i Morges, da jeg stod o

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-07)
TIL SAMME. [ Dresden , Juli 1870 .]. Det er virkelig paa Tide, min Skat, at du kommer ned til mig for at staa mig bi mod Rejselivets Fristelser, ligervis som man ser de brave Bønderkoner paa Teniers’s og Ostades Billeder komme og tage deres Mænd i Kraven for at slæbe dem bort

BREV TIL: Ussing, Johan Louis; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-10-13)
TIL PROF. J. L. USSING . Kbhvn. , 13. Oktober. 1870 . Kære Professor Ussing! Jeg har efterset Afstøbningen af »den døende Galler« og Fotografier, som jeg selv ejer af den — baade forfra og bagfra —, desuden Claracs Afbildning (Pl. 869, Nr. 2214), hvor

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1871-06/1871-08)
TIL HUSTRUEN. Berlin [Sommeren 1871]. Torsdag Aften . Min elskede Louise ! Blot i en Fart nogle Ord for at melde dig min Skæbne, siden jeg sidst saa’ dig paa Toldboden. Jeg blev skammelig snydt for en Museumsdag; Dampskibet kom først i

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1871-09-14)
TIL ADJUNKT L. KLEISDOBFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 14. Septbr. 1871 . Kære Kleisdorff! Jeg takker Dem strax for Deres venlige Brev, som ligefrem er mig til Nytte foruden til Fornøjelse. De enkelte Rettelser og Udsættelser til min Udgave af Lübke skulle

BREV TIL: Helms, Jacob; FRA: Lange, Julius Henrik; (1871-12-07)
TIL PASTOR J. HELMS (i Janderup ). Kbhvn. , 7. Decbr. 1871 . Kære Pastor Helms! Jeg takker Dem for Deres sidste venlige Brev og den deri indeholdte Paapegen af en Fejltagelse i min Bearbejdelse af Lübke. Inden jeg bliver færdig med den Lübke, vil mi

BREV TIL: Fenger, Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1872-06-25)
TIL ARKITEKT L. FENGER . Kbhvn. , 25. Juni 1872 . Kære Ven! Jeg beder dig bringe dine Forældre min hjerteligste Tak for Indbydelsen til dit Bryllup, som jeg glæder mig meget til at overvære … Hvis jeg paa en Tid som denne kunde tale med dig om fælles

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1872-05-03)
TIL ADJUNKT L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 3. Maj. 1872 . Kære Kleisdorff! Ædle Samtidige! Jeg ser af Deres Brev, at De betragter det som en Ulykke at modtage et langt Brev, og derfor skal mit ogsaa blive kort. Modtag et rørt Hjertes Tak for De

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1872-09-28)
TIL SAMME. Kbhvn. , 28. Sept. 1872 . Kære Kleisdorff ! Da jeg nu er lige i Færd med at afslutte min Lübke, anmoder jeg Dem om at meddele mig Deres »Anteignelser« — hvis De har saadanne — til det sidst udkomne Hæfte. De gør mig en sand Tjeneste med de

BREV TIL: Helms, Jacob; FRA: Lange, Julius Henrik; (1872-10-09)
TIL PASTOB J. HELMS (i Janderup ). Kbhvn. , 9. Okt. 1872 . Kære Hr. Pastor Helms! Jeg har et, som sædvanlig, venligt og indholdsrigt Brev at takke Dem for. Særlig maa jeg være Dem taknemlig for Deres kritiske Antegnelser til min Lübke. Og da jeg i d

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1873-01-14)
TIL ADJUNKT L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 14. Jan. 1873 . Kære Kleisdorff! Tak for Deres venlige Brev! Jeg finder, at det er en udmærket god Idé af Dem at ville lære Aarhusianerne noget om Rafael, og at De fortjener Tak derfor. Man tør vel ogs

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1873-04-08)
TIL SAMME. Kbhvn. , 8. April 1873 . Kære Kleisdorff ! Det har glædet mig meget at høre fra Dem, som det altid gør — men Fanden tage Dem med Deres kaptiøse Spørgsmaal! Det forekommer mig, at det havde været meget rimeligere, om j eg havde givet saadan

BREV TIL: ukendt FRA: Lange, Julius Henrik; (1873-05)
TIL FRU C. IBSEN (i Sorø ). Frederiksberg Alle lid . Onsdag Aften [Maj 1873] . Kære Tante Charlotte! Tak for dit Brev! Jeg kan ikke andet end beundre dit Mod, at du gaar i denne Tid som Mellemmand imellem to stridende Medlemmer af Kunstakademiet. De

BREV TIL: Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1873-05-19)
TIL DOCENT VILH. THOMSEN . [ Kbhvn. , 19. Maj 1873]. Mandag Form . Kære V. Til.! Barnedaaben maa ifølge Hierarkiets Herredømme over vore Beslutninger foretages i Morgen Kl. 113/4 i Frederiksberg Kirke. Jeg haaber, at det ikke skal volde dig nogen Forstyrrelse. Du maa

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1873-06)
TIL HUSTRUEN. Berlin [Juni 1873]. Torsdag Morgen . Min elskede Louise ! …. Jeg bor ligeoverfor hans stormægtigste Majestæt, Solens Søn, Shahen af Persien, der f. T. er i Besøg hos Kejser Wilhelm og indlogeret i det gamle Slot paa den a

BREV TIL: Helms, Jacob; FRA: Lange, Julius Henrik; (1873-06/1873-08)
TIL PASTOR J. HELMS (i Janderup ). [ Kbhvn. , Sommeren. 1873 .]. Kære Pastor Helms! Egentlig burde jeg jo være meget stødt paa Dem for Deres »Mangel paa Ordholdenhed« m. H. t. Bidrag til den forberedte Suite »Fra Videnskabens Verden «. ; men herovre i det københavn

BREV TIL: Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1873-10-04)
TIL REDAKTØR V. TOPSØE . Kbhvn. , 4. Okt. 1873 . Kære Hr. Redaktør! Det har været mig en Overraskelse at modtage Deres Linier; men det glæder mig naturligvis, at min lille Artikel har »smagt efter mere«. Imidlertid overvurderer De ganske sikkert mine

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1874-04-04)
TIL ADJUNKT L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 4. April 1874 . Kære Kleisdorff! I Morges har jeg sendt en Pakke store og smaa Fotografier efter Rafael over til Dem, alt, hvad jeg havde; og det var heller ikke saa lidt …. Jeg glæder mig vi

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1874-05-17)
TIL SAMME. Kbhvn. , 17. Maj. 1874 . Kære Kleisdorff . Efter Deres Brev at dømme er det faldet mig ind, at De muligvis har forholdt Dem lidt ængstelig til Stoffet, muligvis stræbt efter en vis Ligelighed i Behandlingen, som det efter min Mening ikke ko

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1874-07-28)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Stockholm ). Kbhvn. , 28. Juli. 1874 . Kære Dietrichson! Dit Program og dit Brev har jeg modtaget med megen Interesse. — Jeg gaar ud fra, at et Tidsskrift som det bebudede »Tidskrift för bildande konst och konstindustri«.

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1874-10-27)
TIL ADJUNKT L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 27. Okt. 1874 . Kære Kleisdorff! Jeg tror, at jeg tidligere har talt til Dem om Brunn, hvis personlige Bekendtskab jeg havde den Ære at gøre ifjor Sommer. Hans »Geschichte der griech. Künstler« er — ua

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1875-01-09)
TIL PROF. L. DIETBICHSON (i Stockholm ). Kbhvn. , 9. Januar. 1875 . Kære Dielrichson! Tak for dit Brev! Iligemaade Tak for dit Tilbud om Exemplarer af min Afhandling »En antik Nævefægter«. . Det er mig virkelig en Glæde, at der endelig engang kan ko

BREV TIL: Weis, Andreas Severin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1875-01-23)
TIL MØLLER A. WEIS (i Aarhus ). Kbhvn. , 23. Jan. 1875 . Hr. Møller A. Weis! At jeg først nu tager fat paa at besvare Deres ærede Brev, beror i Sandhed ikke i Mangel paa Interesse for Deres Foretagende i Aarhus Museets Ordning og Indkøbene dertil. .

BREV TIL: Ibsen, Charlotte; FRA: Lange, Julius Henrik; (1875-04)
TIL FRU C. IRSEN (i Sorø ). [ Kbhvn. , Apr. 1875] Søndag . Kære Tante Charlotte! Jeg er i Grunden i temmelig stor Forlegenhed med at besvare dit Brev der ønskede Langes Skøn over Krohns Maleri: Italienske Børn, der lege Begravelse. . Ikke at jeg er bange for, at du

BREV TIL: Weis, Andreas Severin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1875-05-20)
TIL MØLLER A. WEIS (i Aarhus ). Kbhvn. , 20. Maj. 1875 . Hr. Moller A. Weis! Det er jo et smukt Brev fra Hr. Delcomyn i London. Jeg haaber, De ikke vil være altfor beskeden i at benytte det. Hr. Delcomyns Ytringer om Flodguden (»Ilissos«)

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1875-08-06)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Stockholm ). Kbhvn. , 6. Aug. 1875 . Kære Dietrichson! Hjertelig Tak for dit sidste Brev, i hvilket der ogsaa fandtes en Opfordring til at besøge dig i Stockholm i denne Sommer! Den var meget fristende, og naar den ikke b

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1875-09-26)
TIL HUSTRUEN . Kbhvn. , 26. Sept. 1875 . Kæreste Louise! Kun et Par Ord fra denne elskværdige By, hvis Tilværelse formodentlig er dig fuldstændig ukendt. Jeg selv var ogsaa kun lidet kyndig om den indtil for ganske nylig. I Fredags Morges rejste jeg f

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1875-10-12)
TIL P. KROHN da Figurmaler, nu Direktor for Kunslindustri-Museet. (i Italien). München , 12. Okt. 1875 . Kære Krohn! Tak for alt Venskab og Kammeratskab i Italien dennegang! Foruden andet Krav paa Taknemlighed har du nu ogsaa erhverv

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1876-05-14)
TIL PROF. L. DIETBICHSON (i Stockkolm ). Kbhvn. , 14. maj. 1876 . Kære Dietrichson! — — Du skal virkelig ikke gaa og græmme dig over, at du d. 12. Febr. d. A., da du var i København, ikke kom op og hørte mit Foredrag i Studenterforeningen. Jeg talte

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1876-09-28)
TIL SAMME. Kbhvn. , 28. Sept. 1876 . Kære Dietrichson . Du er dog et Afskum, at du ikke skriver din Adresse i München! Hvad om nu dette kostbare Brev poste restante) gaar tabt for dig — ja, saa kan du have det saa godt. Det klogeste vilde maaske være

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1876-11-03)
TIL CAND. JUR. A. P. WEIS nu Kontorchef i Kultusministeriet; det spogende østerlandske Navn paa Grund af Adressatens mørke Haar og Skæg. — Underskriftnavnet efter den tyrkiske Sultan Murad d. 5te, der havde besteget Tronen ved en Paladsrevolution i Maj 1876, men faa Maane

BREV TIL: Weis, Andreas Severin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-02-04)
TIL MØLLER A. WEIS (i Aarhus ). Kbhvn. , 4. Febr. 1877 . Kære Hr. Weis! Tak, fordi De engang imellem holder mig à jour med Familien og Museet! Museet kan jeg ikke længere følge med ; det bliver mig altfor stort. De har ganske Ret i, at de

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-02-04)
TIL P. KROHN (i Italien ). Kbhvn. , 4. Febr. 1877 . Kære Pietro! Fra Fru Ingerslev fik jeg for nogle Dage siden sendt 4 Fotografier, der vare fra dig, og som hun skrev : en Foræring. Dette er jeg nu meget rørt over, men da min Pen ikke egner sig saa

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-02-16)
TIL SAMME. Kbhvn. , 16. Febr. 1877 . Kære Pietro! Naar du næste Gang — gid snart! — sender mig Fotografier — som jeg betaler, saa send mig — ædle Mand! — noget af Bernini. Nedlad dig til at sende mig noget af Bernini! Nøgne Figurer af forskellig Slags

BREV TIL: Weis, Andreas Severin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-03-18)
TIL MØLLER A. WEIS (i Aarhus ). Kbhvn. , 18. Marts. 1877 . Kære Hr. Weis Der er en Ting, som for os ulykkelige, der paa Embeds Vegne skulle vide Besked, er forskrækkelig vanskelig at komme over, nemlig at sige: det véd jeg ikke. Aanden krymper sig

BREV TIL: Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877?)
TIL DOCENT VILH. THOMSEN . (Lukket Anbefalingsbrev til denne for en ung polsk Student, der havde udbedt sig et saadant af Lange.) [c. 1877 ] Kære Ven! Kan du bruge denne Polak til noget? Din Jul. Lange .

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-04-17)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , 17. April 1877 . Kære Ven Jeg beder aldrig saadanne Stadsfolk som dig om at gaa Pokker i Vold; men jeg kan alligevel ikke andet end bede dig gaa et andet Sted hen for at faa Gibsafstøbninger. Blandt

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-06-03)
TIL P. KROHN (i Italien ). Kbhvn. , 3. Juni. 1877 . Kivre Pietro Først og fremmest Tak for Fotografierne; der er Ting deriblandt, som forekomme mig meget vigtige for det, som jeg studerer. Jeg havde troet, at Bernini i Grunden havde været bedre og i

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-06-15)
TIL ADJUNKT L. KLEISDOBFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 15. Juni. 1877 . Kære Kleisdorff! Det er sørgeligt, at man, naar man engang imellem gør en dydig Handling, som er Balsam for gode Borgeres Hjerter, selv skal sætte sine bramfri Dyders Skilderi i Glas

BREV TIL: Ussing, Johan Louis; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-07-01)
TIL PROF. J. L. USSING . Kbhvn. , 1. Juli. 1877 . Kære Professor Ussing! Hermed tillader jeg mig at sende Dem min lille Memoire om det ioniske Kapitæl, dels Text, dels Afbildninger, blandt hvilke sidste der findes adskillige flere, end jeg ansér det f

BREV TIL: Tuxen, Søren Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-10-17)
TIL FILOLOGEN S. TUXEN nu Dr. phil., Skolebestyrer. . Kbhvn. , 17. Okt. 1877 . Kære Tuxen! Vilde ikke De, kære Homeriker! engang, naar De en Timestid ikke har noget bedre at gøre, give mig et lille Excerpt eller præcist Referat af det

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-12-22)
TIL CAND. JUR. A. P. WEIS (i Italien ). Kbhvn. , 22. Debr. 1877 . Kære Hassan! Jeg mindes kun éngang tidligere at have hørt om en Tyrk i Rom, det var i Slutningen af det 15de Aarhundrede, da en elskværdig Fætter til Stortyrken holdtes i Vatikanet, s

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1877-12-23)
TIL P. KROHN (i Italien ). Kbhvn. , 23. Decbr. 1877 . Kære Pietro! Først og fremmest hjertelig Tak for Fotogralierne, baade dem, der skal betales — meget billigt i Sandhed —, og dem, som ere Foræring. Jeg burde jo sende dig Foræringer; men Landet fr

BREV TIL: Tuxen, Søren Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-01-16)
TIL FILOLOGEN S. TUXEN . Kbhvn. , 16. Januar 1878 . Kære Tuxen! Der er alligevel noget ved den Maade, hvorpaa De paatænkte at bringe mit Manuskript frem i fdologisk Forening, som ikke ret vil tiltale mig. Jeg kan ikke være tjent med, at min Mening sæt

BREV TIL: Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-02-22)
TIL REDAKTØR V. TOPSØE . Madrid , 22. Febr. 1878 . Hr. Redaktør V. Topsøe! Da jeg allerede var afrejst fra København d. 8de, fik jeg først Deres Rrev d. 11te her i Madrid. Naar jeg ikke uden videre kan give Dem Løfte om Korrespondancer fra min Rejse,

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-02-24)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Madrid , 24. Febr. 1878 . Kære Ven! Dit Brev modtog jeg her i Spaniens Hovedstad for 4 Dage siden, netop som jeg ankom; det laa indesluttet i et Brev fra min Hustru. Nu danne vi her en lille dansk Koloni paa

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-03-12)
TIL CAND. THEOL. A. C. LARSEN . Madrid , 12. Marts 1878 . Kære Ven! Jeg lever roligt og muntert her, saa lunt i Jordklodens anden Ende, og jeg lever i den Grad udenfor alle københavnske, ja fast udenfor alle Verdensforhold, at jeg først for nylig har

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-03-27)
TIL SAMME. Madrid , 27. Marts 1878 . Kære Ven! Jeg er dig meget taknemlig for dit Kursus i den nyere Verdens- samt Fædrelandshistorie, der kom et saa uvidende Menneske som mig meget tilpas. Jeg glæder mig ogsaa over dit Løfte om at fortsætte Belæringen

BREV TIL: Krøyer, Peder Severin; Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-03-15/1878-03-31)
TIL MALEREN S. KRØYER (i Andalusien ). Madrid , Torsdag Morgen. [Slutn. af Marts 1878.] . Kære Krøyer og Schwartz! Tak for eders Brev, eller rettere : Krøyer, Tak for dit Brev! Thi nogen særlig Taknemlighed imod en Feltmare-chal Titelen paa Grund af

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-04-11)
TIL CAND. THEOL. A. C. LARSEN . Poitiers , le 11. avril 1978 . Grand hôtel du Palais. Mon cher ami! Me voilà dans une situation fort étrange. Je suis assis dans un sofa du grand hôtel du palais à Poitiers. Devant moi des cigarres, un flacon avec du co

BREV TIL: Tuxen, Søren Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-04-21)
TIL FILOLOGEN S. TUXEN . Paris , 1ste Paaskedag [1878] . Kære Tuxen! Jeg har her i Paris faaet Deres til Madrid adresserede Brev; det var altsaa lidt gammelt, da jeg fik det. Tak for det! Jeg har jo nok engang imellem i min Udlændighed tænkt et Øjebli

BREV TIL: Tuxen, Søren Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-04-20)
TIL MALEREN L. TUXEN . Paris , 20. April 1878 . Kære Tuxen! Hvis De har Tid dertil, vilde De kunne bevise mig en liden Tjeneste, som jeg haaber, ikke skal være ganske uden Interesse for Dem selv: nemlig i Løbet af de første Dage at sætte Dem engang im

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-04-26)
TIL CAND. THEOL. A. C. LARSEN . Paris , 26. April 1878 . Kære Ven! Regelmæssighedens Gudinde, udstyret med Passer, Lineal, Kronometer, Almanak og andre kedsommelige Instrumenter, være mig arme Synder naadig! Jeg har aldrig hørt til hendes flittige Dyr

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-05-12)
TIL SAMME. Auteuil , 12. Maj 1878 . Kære Ven! Af enkelte Stænk i dit forrige Brev fik jeg det Indtryk, at du var lidt træt af vor Korrespondance. Du har jo unægtelig Bet i, at forsaavidt man kan sammenligne en Korrespondance med et Skakspil, saa har je

BREV TIL: Krøyer, Peder Severin; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-05-21)
TIL MALEREN S. KRØYER (i Andalusien ). Auteuil , 21. Maj 1878 . Kære Krøyer! Egentlig burde jeg jo ogsaa begynde dette Brev med en af mine sædvanlige værdifulde Pennetegninger, som i lige høj Grad ere til Grin for Kendere og til Fryd for den menige

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-05-27)
TIL GAND. THEOL. A. C. LABSEN . Auteuil , 27. Maj 1878 . Kære Larsen! Tak for dit Brev og for, at du ikke var ked af Korrespondancen, jeg havde virkelig frygtet for det. Hvis du skulde finde, at jeg er en noget mat Korrespondent, saa betænk, at jeg bo

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-06-02)
TIL MALEBEN FBANTS SCHWARTZ (i Andalusien ). Auteuil , 2. Juni 1878 . Vor kære General-Admiral-Feltmarskal-Løjtnant! Den spøgende Titel fra Samlivet i Madrid. Med særdeles Tilfredshed have vi modtaget din Rapport, dateret Sevilla 23. M

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-06-10)
TIL CAND. THEOL. A. C. LARSEN . Auteuil , 10. Juni 1878 . Kære Larsen! Naar man med en overordentlig Fart drejer en Skive rundt, hvorpaa alle Regnbuens Farver ere malede, opfatter Øjet som bekendt intet andet end det rene hvide, hvilket slet ikke er F

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-06-26)
TIL SAMME. Auteuli , 26. Juni 1878 . Kære, gode Ven! Jeg har været meget ked af, at jeg ikke har faaet skrevet i rette Tid. Du har det forud med Hensyn til Regelmæssigheden, at du lever et regelmæssigt Liv, hvilket et Rejseliv ingenlunde er, og at du h

BREV TIL: Larsen, Alfred Christian ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-06-30)
TIL SAMME. Auteuil , 30. Juni 1878 . Kære Ven! Hvorledes kan du sige om mig, at jeg omgaas med den Plan at støde Rafael og Antiken fra Tronen og sætte Fotografien i deres Sted? Ligesaa lidt, som det kan nytte at nægte Attentatet paa Kejser Wilhelm, Soc

BREV TIL: Lange, Louise; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-08)
TIL HUSTRUEN (under hendes Landophold). [ Kbhvn. , Angust 1878.] Fredag Aften . Min elskede Louise! Tak for dine Breve, som, selv naar de handle om Støvler, ere mig til stor Opmuntring og Glæde. Jeg har syntes meget godt om Drengens Fart ud paa Dybet. Skønt jeg nok

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-08)
TIL CAND. JUR. A. P. WEIS . [ Kbhvn. , August 1878.] Tirsdag Morgen . Kære Hassan! Jeg havde ganske rigtig Brev fra Onkel i Aarhus Møller Weis. , der begyndte paa en pinagtig Maade, som om han vilde laane Penge af mig. Jeg tænkte allerede paa at svare ham, at han ikk

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-09-15)
TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 15. Sept. 1878 . Kære Kleisdorff! Dit Brev trænger jo ikke til hastigt Svar, eftersom der intet skal udrettes i Øjeblikket. Jeg skal gerne være villig til at gøre opmærksom paa, hvad der kan forefald

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-10-13)
TIL CAND. JUR. A. P. WEIS (i Italien ). [ Braunschweig ], 13. Okt. 1878 . Kære Hassan! Jeg vil dog sende dig et Par Ord, dels til Tak for godt Kammeratskab, dels for at opfordre dig indstændig til, hvis det er muligt, at opholde dig en Dag her paa Hjemrejsen. Endsk

BREV TIL: Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1878-10-15)
TIL REDAKTØR V. TOPSØE . Kbhvn. , 15. Okt. 1878 . Hr. Redaktør V. Topsøe! Ved efter min Hjemkomst fra en lille Rejse at gennemløbe min sidste Artikel i »Dagbladet« for 14/10 78, om en eventuel ny Museumsbygning i København. er det faldet mig selv paa

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-04-25)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , 25. April 1878 . Kære Dielrichson! Jeg takker for din venskabelige Skrivelse og for den Bandlysning, du conditionaliter nemlig hvis Lauge ikke under et Ophold i Norge vil være hans Gæst. har udslyn

BREV TIL: Krøyer, Peder Severin; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-05-08)
TIL MALEREN S. KRØYER (i Paris ). Kbhvn. , 8. Maj 1879 . Kære Krøyer! Det vil ikke kunne nægtes, at det begynder at blive en lille Stund, siden jeg sidst skrev til dig. Det var under lidt andre Omstændigheder end nu; du var dengang i Granada og jeg

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-05-29)
TIL CAND, JUR. A. P. WEIS . Kbhvn. , 29. Maj 1879 . Kære Andreas! Jeg er saa begejstret over Naturen i disse Dage, at jeg er let at lokke. Jeg er rørt over dig, som vil tage en gammel Karl som mig med paa Fodtur. Det skulde ikke engang afholde mig fra

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-09/1879-11)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). [ Kbhvn. , Efteraaret 1879 .]. Kære Ven! Hjertelig Tak for dit Brev. Jeg gaar strax over til at tale om dets Indhold; men først har jeg en Anmodning til dig, som du endelig maa sige Ja til. Den kommer ikke alene fra mig, me

BREV TIL: Hendriksen, Rasmus Frederik ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-10)
TIL XYLOGRAF F. HENDRIKSEN Digteren Goldschmidt hinde skrevet om Nemesis i »Ude og Hjemme» og derefter — ivrig, som han var for at faa sin Opfattelse af ægyptisk Billedkunst godkendt, — gennem Hendriksen søgt at faa en længere Samtale med Jul. Lange. . [ Kbhvn. , Okt. 1

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-10-08)
TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 8. Okt. 1879 . Selv Ridder! Jeg finder, at den rigtigste Rog for dig i dit Tilfælde er Condivi: »Leben des Michel Angelo, übersetzt von Waldeck«. Der staar ganske vist Fejl i den; men det er næppe ma

BREV TIL: Købke, Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-10-17)
TIL UDGIVEREN. Kbhvn. , 17. Okt. 1879 . Kære P. K .! Modtag et tavst og skjult, men erkendtligt Haandtryk fra »en god, bred, dansk Haand« Det erindres ikke, hvad Hentydningen gælder. . Tak ogsaa for den betimelige Underretning om N. N.s elskværdige Sæ

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-12-06)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , 6. Dec. 1879 . Kære Ven! Jeg har læst »Kivleslaatten« og takker dig hjerteligst for den, baade for Tilsendelsen og for Bogen som saadan. Den kommer dybt fra, er ærlig og varm og skarp og skøn i sin

BREV TIL: Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-12-13)
TIL DOCENT VILH. THOMSEN Svar paa et Brev med en geometrisk Opgave. Jul. Lange beskæftigede sig i mange Aar, naar han var træt af Kunststudierne, med Løsning af mathematiske Opgaver og udvexlede saadanne med flere. . Kbhvn. , 13. Dec. 1879 . Kæ

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1879-12-21)
TIL ARKÆOLOGEN, DR. O. MONTELIUS nu Professor, Direktør ved Nationalmuseet. (i Stockholm). Kbhvn. , 21. Dec. 1879 . Hr. Dr. O. Montelius! Først af alt maa jeg sende Dem min Hilsen som Kollega og mine bedste Ønsker for Deres Virksomhe

BREV TIL: Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-01-10)
TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i Stockholm ). Kbhvn. , 10. Jan. 1880 . Kære Dr. Upmark! Jeg har modtaget Deres Kort med Ønsket om et godt Nytaar og besvarer Deres Ønske af ganske Hjerte. Ved vort Kunstakademi, ved hvilket jeg er Sekretær, have v

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-03-11)
TIL MALEBEN FBANTS SCHWABTZ . Kbhvn. , 11. Marts 1880 . Kære Ven! Da jeg kommer op til en fælles Ven idag, meddeler han mig, at N. N. har sagt til ham (Vennen), at Meningen med den paatænkte Forening [»Bogstaveligheden«] var den, at den skulde samle o

BREV TIL: Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-03-22)
TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i Stockholm ). Kbhvn. , 22. Marts 1880 . Hr. Dr. Upmark! Tillad mig at takke Dem særdeles meget for det Brev, jeg modtog idag! Indholdet, som jo var meget tilfredsstillende, har jeg allerede meddelt til vor Komité om denne S

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-01/1880-06)
TIL CAND. JUR. A. P. WEIS . [ Kbhvn. , Foraaret 1880 ]. Kære Hassan! Galleri-Komiteen har købt Anchers Billede »Vil han klare Pynten?« — til Slutning kabt af Kongen. og derved taget det fra Kunstforeningen. For at din gavskrattende Mund ikke skal sige, at vi har gjo

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880)
TIL SAMME. [ Kbhvn. , 1880.] Tirsdag Morgen . Kære Andreas ! Nu har jeg da baaret mig ad som et Fæ som sædv— dog hvad siger jeg? — i meget højere Grad end sædvanligt. Jeg har aldeles glemt, at jeg paa Torsdag Aften skal overrisle de danske Filologers af Textkritik og

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ skrevet ved Efterretningen om et afholdt Champagnegilde. . [ Kbhvn. , 1880 .]. Monsieur! Ce soir j’ai reçu de la part de votre très illustre correspondante à Rheims, Mme veuve Cliquot, une lettre étonnante, qui m’a jetté s

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-06-11)
TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm ). Kbhvn , 11. Juni 1880 . Højstærede Hr. Doktor! Jeg haaber at have den Glæde at gøre Deres Bekendtskab omtrent mellem 7. og 15. Juli i Stockholm. Derfra er det min Hensigt at rejse til St. Petersborg og atte

BREV TIL: Tuxen, Søren Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-06-24)
TIL MALEREN L. TUXEN (i Rom ). Kbhvn. , 24. Juni 1880 . Kære Tuxen! Jeg glæder mig virkelig over, at Himlen sender eder Regnvejr, der hvor du er, siden det har skatret mig et saa godt Brev fra dig. Her uddanner Vejret sig for Øjeblikket lidt i Retni

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-09-01)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (paa Herlufsholm). Berlin , 1. Sept. 1880 . Kære Georg! Nu tænker jeg, at jeg kommer til København paa Søndag. Jeg glæder mig til at fortælle dig om de Steder, jeg har set, især om Moskow; der var rigtignok mange Ting, som vilde ha

BREV TIL: Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880)
TIL BEDAKTØB V. TOPSØE Under Striden i Anledning af Skolebestyrer Helms’s Ytring (i hans Skoleprogram) om Lærere, der paa en opsigtsvækkende Maade havde udtalt heterodoxe Anskuelser. . [ Kbhvn . 1880 .] Onsdag Aften Kære Hr. Redaktør! Da jeg læste De

BREV TIL: Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-11-26)
TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i Stockholm ). Kbhvn. , 26. Novbr. 1880 . Kære Ven! Jeg tænker med megen Glæde tilbage paa mine korte Ophold i Stockholm, og deri har du og din Hustru en stor Part. Jeg vilde ønske, at jeg kunde gengælde dig det; men foreløb

BREV TIL: Hendriksen, Rasmus Frederik ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1880-12-23)
TIL XYLOGRAF F. HENDRIKSEN . Kbhvn. , 23. Decbr. 1880 . Kære Hendriksen! Vil du ikke tjene mig i at have gjort dine Beregninger osv., saaledes at jeg kan hente Honoraret for mine Ar tikler om Thorvaldsen. i Morgen, Juleaftens Formiddag. Jeg haaber, d

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-02-11)
TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm ). Kbhvn. , 11. Febr. 1881 . Kære Ven! Jeg haaber, at du nu har faaet hele mit Manuskript om Pergamon-Skulpturerne og er nogenlunde tilfreds dermed. Jeg har tilsidst maattet være min egen Afskriver, da den, je

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-01/1881-06)
TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i Aarhus ). [ Kbhvn. , Foraaret 1881 .] Søndag Aften. Kære Kleisdorff! Bær over med en meget optaget Mand, som oven i Købet kan skyde en hvid Pind efter Dyrtids-Tillæg! Det har kun været min Trøst, at Kongen har givet Folke-thinget en a

BREV TIL: von Rosen, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-07-19)
TIL MALEREN, GREV G. v. ROSEN (i Stockholm ). Kbhvn. , 19. Juli 1881 . Kære Grev Rosen! Tillad mig først og fremmest at takke Dem for Deres geniale Rillede af Erik XIV og Karin Månsdotter, som er ankommet hertil! Jeg glæder mig over, at vort Galleri

BREV TIL: von Rosen, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-08-04)
TIL SAMME. Kbhvn. , 4. Aug. 1881 . Kære Grev Rosen ! Efter at være kommet hjem fra en liden Ferietur i Jylland har jeg fundet Deres Rrev af 26. Juli og den herlige lille Akvarel, som følger det. Jeg vilde ønske, at Ordet Tak var noget mere friskt og u

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-09-02)
TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm ). Kbhvn. , 2. sept. 1881 . Kære Ven! Jeg haaber, at du og din Hustru have havt det saa godt i Italien, som saadanne Mennesker som I bør have det i et saadant Land. Men var der ikke forfærdelig hedt mod Slutni

BREV TIL: Looström, Carl Ludvig; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-10-08)
TIL DR. PHIL. L. LOOSTRÖM (i Stockholm ). Vadstena , 8. oktbr. 1881 . Kære Dr. Looström! Paa Säfstaholm var jeg fra Onsdag Middag til Torsdag Aften. Jeg nød — takket være Deres Introduktion — den behageligste Gæstfrihed hos Greven og Grevinden og br

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-10-31)
TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES . Kbhvn. , 31. oktbr. 1881 . Kære G B.! Vær nu saa god at indrette dig paa at komme til mig Torsdag Aften! Jeg har sikret mig min Broder Carl og vil se at fange et Par Sjæle til. Omstaaende vil du finde et lille L

BREV TIL: Göthe, Anders Georg ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-11-18)
TIL DR. PHIL. G. GÖTHE (i Stockholm ). Kbhvn. , 18. Nov. 1881 . Højstærede Broder! — eller, da vi ikke her i Danmark ere vante til at ære vore Brødre saa meget, hellere: kære Göthe! — Tak for dit sidste venlige Brev, med de Oplysninger, som deri findes om Ser

BREV TIL: Göthe, Anders Georg ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-12-10)
TIL SAMME. Kbhvn. , 10. Decbr. 1881 . Kære Göthe ! Tak for Brev og Oplysning! Det gør mig ondt, at jeg ved mine Friskfyrsbemærkninger er kommet til at minde dig om dit Helbreds Mangler; det var ikke Meningen med dem. I den illustrerede Säfst

BREV TIL: Hendriksen, Rasmus Frederik ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1881-12-30)
TIL XYLOGRAF F. HENDRIKSEN . Kbhvn. , 30. Decbr. 1881 . Kære Ven! Du mærkede selv, at mine Fantasier over Ibsen og hans »Gengangere« bleve saa forbistret aabenmundede, at de faldt ud af vedtagen »parlamentarisk« Sprogbrug. Det var det, som fristede og

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-01-16)
TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm ). Kbhvn. , 16. Jan. 1882 . Kære Ven! ….Tak for din gode Mening om »Sergels« Brug-barhed. Jeg skal gerne gøre mit til for at forhindre ham fra at blive for korpulent. Men han har et vist Anlæg til Fedme.

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-02-03)
TIL SAMME. Kbhvn. , 3. Febr. 1882 . Kære Ven! …. Din Meddelelse om, at Rugge anerkender Overlegenheden af Rydbergs Kritik, glæder mig som et Symptom paa, at hans mythologiske Forstand begynder at komme i Orden igen. Gustav Storm fortæller, at Bang har

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-03-04)
TIL CAND. JUB. A. P. WEIS . Kbhvn. , 4. Marts 1882 . Kære Ven! Du maa endelig — beder jeg dig — være forsigtig med din Fortrolighed angaaende Akademi-Beformen. Sæt, at Ministeren ikke bliver færdig med sine Funderinger betimelig og at Akademiet ikke f

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-03-12)
TIL MALEBEN FBANTS SCHWABTZ . Kbhvn. , 12. Marts 1882 . Kære Ven! Hjertelig Tak for din Venlighed og dit gode Løfte, som jeg haaber, ikke berøver dig selv nogen Glæde og Fordel. »Sergel« Afhandlingen i »Nordisk Tidskrift«. skal lønne dig det.

BREV TIL: Holm, Peter Edvard; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-04-03)
TIL PROF. E. HOLM . Kbhvn. , 3. April 1882 . Kære Prof. Holm! Den Velvillie og Retfærdighedsfølelse, som hører til af egen Drift at tage sig af en andens Tarv, er ikke saa almindelig i vore Dage, at den ikke skulde fortjene en varm og meget oprigtig m

BREV TIL: Göthe, Anders Georg ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-04-10)
TIL DR PHIL. G. GÖTHE (i Stockholm ). Kbhvn. , 10. April 1882 . Kære Ven! Jeg er nu — først nu! — naaet til at gøre mit Arbejde over Sergei færdigt, saa at jeg da heller ikke skal rose mig saa meget af min Produktivitet. Det er fra min Side ikke mer

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-04-16)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ) efler Tilsendelsen af et Manuskript om »Antinous«-Fremstillin-gerne, der senere blev udgivet paa Tysk. . Kbhvn. , 16. April 1882 . Kære. Ven! Det glædede mig meget at høre fra dig igen; thi vel har jeg nok vi

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-04-22)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ . Kbhvn. , 22. April 1882 . Kære Schwartz! Eders Kunstnernes udenfor Akademiet. Komité-Betænkning var ret vel bekendt for flere Medlemmer af Akademi-Komitéen, da vi igaar holdt Møde. Følgen af den var først og fr

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882)
EFTERSKRIFT. Søndag Eftermiddag . Kære Ven! Jeg tænker paa, at mit Brev, om det end var et tro Udtryk for mine Følelser, dog ikke burde være skrevet. Det er i Sandhed ikke mit Ønske at betragte denne Sag fra mit Standpunkt, og jeg hører vel ogsaa til de

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-04)
ANONYM BILLET TIL SAMME (under Forhandlingerne om Akademireformen). ( Slutn . af April 1882 .) Fundet paa Gaden. Eftersom alle hidtil fremsatte Forslag — ikke alene Langes, men ogsaa Groths og alle andre — forekomme mig at være væmmelig aristokratiske, tillader jeg m

BREV TIL: Göthe, Anders Georg ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-04-27)
TIL DR. PHIL. G. GÖTHE (i Stockholm ). Kbnvn. , 27. April 2882 . Kære Ven! Der er ingen, som jeg saa gerne sender mine Arbejder som dig, eftersom du 1) læser dem og 2) læser dem med saa megen Sympathi og tillige med saa uafhængig Kritik. Jeg er dig

BREV TIL: Holm, Peter Edvard; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-05-24)
TIL PROF. E. HOLM . Kbhvn. , 24. Maj 1882 . Kære Prof. Holm! Ubegrænset Tak for den glædelige Underretning om Understøttelse af Carlsbergfondet. og for Deres hele Færd og Virksomhed i denne Sag, som visselig har en indgribende Betydning for mit Liv o

BREV TIL: Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-06-07)
TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i Stockholm ). Kbhvn. , 7. Juni 1882 . Kære Ven! Tak for dit sidste Brev! Jeg burde svare udførlig derpaa; men jeg tænker om et Par Dage at begive mig paa Udenlandsrejse til Holland, London og maaske lidt til Paris, og har d

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-07-06)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ . Karmpestaden London . G. Juli 1882 . Hans Durchlauchtighed, I. F. G. Schwarz, Fürst v. Schwarzenberg, Ridder af det grønne Støvleskaft etc. etc., Vor Generaladmiralfeltrejsemarskal-Løjtnant! Durchlaucht! Talrige Troppem

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-09/1882-12)
TIL SAMME Indbydelse til en Oplæsning af Scener af Forf.s Skuespil : »Hvorhen?« (hvori Figuren: Frøken Slabransky). . [ Efteraaret 1882 .] Citadelwej 7 . Messieurs François Schwartz et Andrée Weis ! Le Secrétaire perpétuel de l’Académie R. des Beaux-Arts et Mademoise

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1882-12-13)
TIL CAND. JUR. A. P. WEIS . Kbhvn. , 13. Dec. 1882 . Kære Ven! De gamle jødiske Dommere havde den stygge Vane, naar en bragte dem en ubehagelig Efterretning, at kaste et Spyd gennem Livet paa ham. Hvor meget mere maa da vi, som hverken ere Jøder eller

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-02-17)
TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm ). Kbhvn. , 17. Febr. 1883 . Kære Ven! ... Hvornaar kommer saa din Afhandling om Nordens Bebyggelse? Nu synes jeg, at vi have ventet længe nok paa den. Og det er dog en meget vigtig Sag, denne med Nordens Beby

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-02-22)
TIL P. KROHN . Kbhvn. , 22. Febr. 1883 . Kære Ven! Se paa vedlagte Fotografi af Casali-Sarkofagen (nu i Ny Carlsbergs gamle Glyptothek). og læs Brevet fra Zahrtmann til C. Jacobsen! Jacobsen har underhandlet med mig om at rejse til Bom stra

BREV TIL: Købke, Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-03-25)
TIL UDGIVEREN . Rom , 25. Marts 1883 . Min kære Ven og alter ego i Letterstedtske Sager m. H. t. de løbende Forretninger ved Tidsskriftet under Langes Fraværelse. ! Er der noget Menneske, som jeg samvittighedsløst mishandler, er det visselig dig. Har

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-03-25)
TIL P. KROHN (da i Kbhvn). Rom , 25. Marts 1883 . Kære Ven og Rejsefælle! Nu haaber jeg da, at du allerede forlængst sidder i Ro paa Overgangen mellem Theatret og Byen, og at din Mave opfører sig som en god Mave, og at Feberen har forladt dig paa en

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-03-31)
TIL CAND. JUR. A. P. WEIS . [ Rom ]. Lerdag 31. Marts 1883 . Du er en Perle — men det er jo det, som jeg altid har sagt. Jeg rejser i Eftermiddag til Neapel for at blive der en halv Snes Dage, derefter Nord paa, bl. a. for at se Orvieto — for ikke mere at lade mig ha

BREV TIL: Weis , Bertha Magdalene ; Weis, Andreas Severin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-09-07)
TIL MØLLER A. WEISS HUSTRU (i Aarhus ). Kbhvn. , 7. Sept. 1883 . Kære Fru Weis! Lige som jeg kom hjem fra Jylland, tænkte jeg paa at melde Dem, at »min Rejse var gaaet godt«; men saa kom jeg i Tanker om, at en saadan Melding i vore Dage dog næsten m

BREV TIL: Gertz, Martin Clarentius ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-09-14)
TIL PROF. M. C. GERTZ . Kbhvn. , 14. Sept. 1883 . Kære Ven! Jeg har idag faaet din Tilsigelse til et Fakultetsmøde Mandag Kl. 6. Igaar fik jeg en Tilsigelse til et Møde i Kunstakademiet til selvsamme Klokkeslet. I Akademiet er der som de første Numre

BREV TIL: Gertz, Martin Clarentius ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-09-17)
TIL SAMME. Kbhvn. , 17. Sept. 1883 . Kære Gertz ! Tak for dit Svar! Jeg skulde være særlig tilbøjelig til at gaa med dig i denne Sag og tænker ikke selv paa at optræde som Forslagsstiller. Men jeg tror, at den Vending, som du i dit Brev giver Sagen, in

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-11-20)
TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm ). Kbhvn. , 20. Novbr. 1883 . Kære Ven! .... Selv arbejder jeg af al Kraft paa en Artikel om Udstillingen. Under Arbejdet udstøder jeg idelig de hæftigste Forbandelser mod dig, og gør det endnu mere, efter at

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1883-11-25)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN efter dennes Anmeldelse af et Skrift af Lange (»Billedkunst«). . Kbhvn , 25. Novbr. 1883 . Kære Ven! De er som Rækken, og jeg er vel ikke, men kunde frygte for at blive som Narcissus, hvis jeg i længe

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1884-04-13)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , Paaskvdag 1884 . Kære Ven! Det vilde nu rigtignok være for galt, om jeg længer blev tavs, efterat jeg igaar har modtaget din store og smukke Gave »Antinous«. Min hjertelige Tak for, at du har givet

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1884)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ . [ Kbhvn. , 1884 .] En udfyldende Bemærkning til vor Samtale forleden Aften. Spørgsmaalet var om Menneskets Enhed med sig selv i Tidens Forløb, og om altsaa Navnet, der i hvert Fald forbliver det samme, betegner en virkelig Identitet med sig selv e

BREV TIL: Steenstrup, Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt; FRA: Lange, Julius Henrik; (1884-12-12)
TIL PROF. J. STEENSTRUP . Kbhvn. , 12. Decbr. 1884 . Kære Steenstrup! Det har glædet mig at modtage Deres Brev om en Protest overfor en paatænkt Lukning af det store kgl. Bibliotheks La’sesal efter Kristiansborgs Brand. . Jeg er saa meget mere mere be

BREV TIL: Weis, Andreas Severin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1884-12/1885-01)
TIL FULDMÆGTIG I KULTUSMINISTEBIET A. P. WEIS . [ Berlin Lange var rejst bort, da hans Skuespil : » Hvorhen ?« skulde opføres. ; ved Nytaar 1885 .] Onsdag Morgen. Kære Ven! Min Kone har to Gange skrevet til mig, at der skulde komme et Brev fra dig, s

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-01-08)
TIL SAMME. Berlin , 8. Jan. 1885. Torsdag Aften . Kære Ven! Tak for dit Brev, som jeg fik i denne Aften, vel sagtens samtidig med, at du har faaet mit. Du har ikke Uret i, at en medvirkende Grund til min Rejse herned er denne forestaaende Præstation p

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-01)
TIL SAMME. [ Berlin , Jan. 1885 .]. Kære Andreas Weis ! Tak for dit Brev, som jeg fik idag, og Tak for din venlige Omtanke for mine Affærer. Hvem véd, hvor mange af det kgl. Theaters Kunstnere der endnu kan falde ned fra Flyvemaskiner og udskyde Opførelsen til Paaske

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-01-15/1885-01-31)
TIL P. KROHN efter Opførelsen af »Hvorhen?«. . [ Kbhvn. , Stutn. af Jan. 1885.] Tirsdag Morgen . Kœre Ven! Jeg takker dig for det Besøg, du igaar gjorde i mit Hus. Jeg burde jo beklage, at jeg ikke var hjemme; men jeg var alligevel ret fornøjet med a

BREV TIL: Hendriksen, Rasmus Frederik ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-02-01)
TIL XYLOGRAF F. HENDRIKSEN (i Paris ) der søgte et Rejselegat. . Kbhvn. , 1. Febr. 1885 . Kære Ven! Samme Dag, som jeg fik dit Rrev, skrev jeg til den Herrens Mand Provst N. N. Jeg sendte ham Veltalenhed af prima Sort og anslog blidt gamle Erindring

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-02-03)
TIL KUNSTHISTORIKEREN EMIL HANNOVER . Kbhvn. , 3. Febr. 1885 . Kære Hannover! Tak for det tilsendte! Jeg kan nok trænge til, at nogen aabner mine Øjne for Klingers Storhed, eftersom jeg, overladt til mig selv, er meget udsat for at anse ham for en tem

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ . [ Kbhvn. , 1885.] Onsdag Efterm . Kære Ven! Hjertelig Tak for Indbydelsen; men det lader sig ikke gøre, virkelig ikke. Jeg kan i disse Tider ikke undvære en halv Dag, mindst i denne Uge og mindst Fredag. Lørdag Morgen Kl. 9 skal jeg hold

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-04-03)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , Langfredag 1885 . Kœre Ven! ... Kommer du ikke her ned i Aar? Jeg synes dog, at et i konstitutionel Henseende saa mærkværdigt Land som Danmark nok er værdt at se noget nøjere til. »Et lidet forvrøvl

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-01/1885-06)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS . [ Kbhvn. , Foraaret 1885.] Tiradag Aften . Kære Ven! Tak for dit Brev! Jeg var ogsaa idag, som du maaske har hørt, hos Asmussen og leverede ham en Ansøgning, der forhaabentlig var skrevet med mere Effekt end mine Dramer; han stillede sig m

BREV TIL: Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-05-02)
TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i Stockholm ). Kbhvn. , 2. Mai 1885 . Kære Gustaf Upmark! Tak for dit venlige Svar paa mit Brev; jeg glæder mig over, at vi ikke behøver at være i Uro for vor Ven Oscar Montelius; men det lyder jo paa Afstand ikke behageligt

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-08-03)
TIL KUNSTHISTORIKEREN E. HANNOVER (i Dresden ). København , 3. Aug. 1885 . Kære Hannooer! Jeg kommer uvilkaarlig ved at læse Deres sidste Brev tilbage til min Bemærkning i et tidligere om, at De burde »nyde Deres Ungdom« — en Bemærkning, som jeg tr

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-08-11)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ (i Sverige ). Kbhvn. , 11. Aug. 1885 . Kære Ven! Jeg glæder mig til at se dig igen, naar du endelig engang kommer hjem. Tak for dit Brev! Vær overbevist om, at der aldrig fra min Side har været Tanke om at bryde Venskabet

BREV TIL: Jørgensen, Christian Peter Julius ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-09-13)
TIL FILOLOGEN CHR. JØRGENSEN nu Dr. phil.. Museumsinspektør. . Kbhvn. , 13. Sept. 1885 . Kære Hr. Jørgensen! Jeg vil gerne holde et Foredrag i Filologisk Samfund og har ogsaa Ting liggende temmelig parate til Meddelelse. Men derfor ka

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-10)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (der læste til Artium paa en Gaard i Skaane). [ Kbhvn. , Okt. 1885.] Søndag Formiddg . Kære Georg ! ... Klem rigtig selvstændig paa din Læsning, især din Mathematik! Det er den eneste Vej for dig til at lære at forstaa de Ting. Du maa jo i de still

BREV TIL: Galschiøt, Martinus Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-10-06)
TIL CAND. MAG. M. GALSCHIØT da Redaktor af »Illustreret Tidende«, hvortil han havde ønsket en Biografi af Lange. . Kbhvn. , 6. Okt. 1885 . Kære Hr. Galschiøt! Jeg paaskønner oprigtig Deres Venlighed. Men Deres Plan er mig fuldstændig

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-10-31)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , 31. Okt. 1885 . Kære Ven! .... Jeg har naturligvis nok set, at du for Øjeblikket har en fremskudt Stilling i en hidsig Kamp Ibsen-Fejden. , skønt jeg først af dit Brev ser, hvilke Invektiver der fly

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-11-22)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (i Skaane ). Kbhvn. , Søndag Middag 22. Nov. 1885 . Kære Georg! Tak for dit Brev, som gjorde mig glad! — Herregud! læser I endnu Cæsar! Jeg gratulerer dig til at komme til Catilinarerne, de ere meget morsommere; saa skulde I, hvis

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-11)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ . [ Kbhvn. , Nov. 1885 .]. Kære Ven! Allerede for 4 Dage siden fik jeg et stort fransk Indbydelseskort til Taffel hos Udenrigsministeren Lørdag d. 28de og har svaret Ja. Han har aabenbart ment, at et aktuelt Fænomen, som har gjort saa mege

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-11-29)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (i Skaane ). [ Kbhvn. , 29. Nov. 1885 ]. Min kære Dreng! Del var dog godt, der engang kom Brev fra dig, dit Asen, eftersom du havde forsømt en hel Uge. Lad os være regelmæssige med Brevskrivning! Synes vi engang imellem, at vi mangle Indhold til

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-12-03)
TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES . Kbhvn. , 3. Decbr. 1885 . Kære Ven! Jeg har glemt, hvad den lille tapre Dame hed, som oversatte »Adam Homo« paa Tysk. Vær saa venlig at underrette mig om hendes Navn, og ubinam gentium hun vil kunne findes! Sage

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-12-10)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS . Kbhvn. , 10. Decbr. 1885 . Kære Hassan! Tak for din Efterretning el Tilbud fra Ministeriet til Malerisamlingens Indkøbskomite om en Sum til Køb al et bestemt Billede. , der jo for saa vidt er god! Hvad vi skulle købe for de

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-12-15)
TIL SAMME. Kbhvn . 15. Decbr. 1885 . Kœre! Under vor livlige Samtale forleden paa Udstillingen om Æmnet fra forrige Brev. sagde du til mig, at jeg var meget sensibel eller pirrelig el. desl. I den Anledning vil jeg fortælle dig, at da jeg id

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-12-30)
TIL SAMME. Kbhvn. , 30. Decbr. 1885 . Kære! Tilgiv, at jeg ikke har et ordentligt Stykke Postpapir til at besvare dit kraftige manifesto! Hvem har sagt »taktløs«? »En grov Taktløshed«? — Staar det i mit Brev? — Du selv — haha! — det var was anders — d

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-12-23)
TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 23. Decbr. 1885 . Kære Kleisdorff! Til Grund for min Dom om Chr. Freunds »Modelleren om igen« eller »Bevaring« af H. E. Freunds Ragnarokfrise ligger alene et Stykke Frise, som var udstillet paa sidst

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1885-12-28)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (i Skaane ). Berlin , Mandag Aften 28. Decbr. 1885 . Kære Georg ! Jeg er træt og søvnig i Aften og har kun liden Lyst til at skrive; men jeg vil alligevel ikke lade være, da det nu er saa længe siden, jeg har sk

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-01)
TIL SAMME. [ Berlin , Jan. 1886 ]. .... Da jeg efterhaanden paa mine Rejser har faaet mere Lyst til at gøre Bekendtskaber, gjorde jeg ogsaa Visit hos Direktøren for det store Galleri, Prof. Woermann, og gik med ham i Galleriet. Men jeg var lige ved at fortryde det igen, efterso

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-01-31)
TIL SAMME. Kbhvn. , Lørdag Aften. 31. Jan. 1886 . Kære Georg ! Jeg længes rigtignok grumme meget efter at høre fra dig; hverken Moder eller jeg har hørt fra dig i den sidste Uge ... Selv er jeg stærkt optaget; nu er jeg af Ministeriet sat in

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-01/1886-06)
TIL SAMME. Kbhvn. , Beg af 1886. Søndag Formiddag . Kære Georg ! Jeg linder det bedrøveligt, at du kun kan løse hver tredje mathematiske Opgave. Det vil blive vanskeligt at skaffe Sikkerhed for, at de, som stilles til Examen, netop komme til at høre t

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-02-13)
TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 13. Febr. 1886 . Kære Kleisdorff! Jeg har ikke set Puggaards Malerier endnu, og jeg tør ikke love, at jeg faar dem at se saa snart, at jeg i betimelig Tid kan sende dig en Udtalelse angaaende dem ...

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius; (1886-03)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (i Skaane ). [ Kbhvn. , Marts 1886 .]. Kære Georg ! Jeg vilde gerne takke for dit sidste Brev; men det var mig saa vanskeligt at komme over, at du havde skrevet Æschines i Stedet for Æschylos. — Klassisk Dannelse, véd du nok!

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-04)
TIL SAMME. [ Kbhvn. , April 1886]. Mandag Morgen . Kœre G.! Drengene have i denne Tid været meget sysselsatte med at tømre et Dueslag, hvilket jo kan være en sund Aands- og Legemsgymnastik. Det er ogsaa meget godt gjort; nu mangler der kun Malingen, som de forlange Ex

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-01/1886-06)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). [ Kbhvn , Foraaret 1886 ]. Kære Ven Tak for dine venlige Linier! Du maa blot ikke fortælle mig, at jeg faar det ene Arbejde fra Haanden efter det andet; thi jeg gaar og bebrejder mig min Dovenskab og alt det, som jeg ikke f

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-04-12)
TIL KUNSTHISTORIKEREN EMIL HANNOVER (i Paris ). Kbhvn. , 12. April 1886 . Kære Hannover! Tak for Deres venlige Brev! Hermed haaber jeg at kunne sende Dem Exemplarer af min Bog »Sergei og Thorvaldsen«. til Dem selv, Plon, Jacquem

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-04-15)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN . Kbhvn. , 15. April 1886 . Kære Karl Madsen! Vil du, naar jeg udtrykkelig beder dig derom, lade dig overtale til at tro, at jeg først i Aften har faaet din Afhandling om Michael Ancher i »Tilskueren«. egentlig genne

BREV TIL: Gertz, Martin Clarentius ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-05-03)
TIL PROF. M. C. GERTZ . Kbhvn. , 3. Maj 1886 . Kære Gertz! Tak for din Afhandling om Sparta, som jeg netop har gennemlæst med levende Interesse og med godt Udbytte for mine historiske Begreber. Naar du med lignende Klarhed i Opfattelsen og Bestemthed

BREV TIL: Schiødte, Erik ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-05-20)
TIL ARKITEKT E. SCHIØDTE . Kbhvn. , 20. Maj 1886 . Kære Hr. Schiødte! Jeg sender Dem et Par Ord til Tak for Anmeldelsen af »Sergei og Thorvaldsen« (i »Morgenbladet«). . Idet jeg erkender, at den er altfor rosende, ønsker jeg alligevel Oplysning om Der

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-05/1886-08)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (i Skaane ). [ Kbhvn. , Forsommeren 1886 .]. Kære G.! Tak for dit sidste Brev, som glædede mig! Det fornøjede mig ogsaa, at din Fætter, som besøgte os Lørdag Aften, lejlighedsvis sagde, at hans Fader i et Brev havde rost dig for Flid. Det har maa

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-06-15)
TIL KUNSTHISTORIKEREN E. HANNOVER (i London ). Kbhvn. , 15. Juni 1886 . Kære Hannover! Tak for Deres Brev, som det glædede mig at modtage! Hertfordhouse maa De naturligvis absolut have at se, og jeg ønsker Dem til Lykke med Nydelsen og For

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-06-29)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS . Kbhvn. , 29. Juni 1886 . Kære Ven! Jeg har ikke noget at bemærke og finder det hele meget smukt og rørende. Om en Minister egentlig burde være imødekommende paa dette Punkt Oprettelsen af en Kvindeskole paa Akademiet. , for

BREV TIL: Krøyer, Peder Severin; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-09-09)
TIL MALEREN S. KRØYER (i Skagen ). Kbhvn. , 9. Sept 1886 . Kære Krøger! Tak for dit Brev! Jeg var meget glad over eder og hele Verden oppe i Göteborg; bagefter har jeg rigtignok faaet en slem Katzenjammer og gaar endnu med en daarlig Mave. »Det var

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-09-20)
TIL CAND. JUR. VALD. VEDEL . Kbhvn. , 20. Sept. 1886 . Kære Hr. Vedel! Det skal være mig kært, ogsaa for min egen Skyld, at diskutere disse Spørgsmaal med Dem, engang naar vi begge have lidt Tid. Foreløbig kun dette. Der forekommer mig ikke

BREV TIL: Helms, Jacob; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-11-22)
TIL PASTOR J. HELMS (i Skjellerup ). Kbhvn. , 22. Nov. 1886 . — — Først fremmest maa jeg baade som Kunsthistoriker og som Redaktionsmedlem takke Dem paa det bedste for Deres Afhandling i Nordisk Tidskrift: »Naar er Tlirondhjems Domkirke bygget?« som med sto

BREV TIL: Ussing, Johan Louis; FRA: Lange, Julius Henrik; (1886-12-11)
TIL PROF. J. L. USSING om en Afhandling af denne til Nordisk Tidskrift. . Kbhvn. , 11. Decbr. 1886 . Kære Professor Ussing! Jeg maa bede Dem undskylde den Fejl, at jeg ikke sagde Dem, at Orthografien aldeles gik paa Redaktionens Ansva

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1887-01)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (i Skaane ). [ Jan. 1887 .] (Brudstykke.) — — Viggo Johansen har opfordret mig til at lade mig male paa et Aftenbillede, disputerende med Karl Madsen. Det kunde saamænd være ganske morsomt — for Fremtidens Granskere; men der bliver nu vel intet af

BREV TIL: Høffding, Harald; FRA: Lange, Julius Henrik; (1887-01-24)
TIL PROF. H. HØFFDING Brevet er Svar paa nogle Bemærkninger om et Afsnit af Langes Skrift om »Menneskeskikkelsen«, som han havde bedet Prof. Høffding læse i Manuskript. Dette og to andre Breve til samme i det følgende ere offentliggjorte i »Tilskueren« 1898, hvortil ogsaa

BREV TIL: Lange, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1887-02-27)
TIL DEN ÆLDSTE SØN (i Skaane ). Rom , 27. Febr. 1887 . Kære Georg! Tak for dit Brev, som fornøjede mig! Hæng godt i, min Dreng, saa gaar det nok! Nu har jeg været her i Rom i 8 Dage og havt dejligt Vejr, mildt og foraarsagtigt, for ikke at

BREV TIL: Købke, Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1887-03-13)
TIL UDGIVEREN . Athen , 13. Marts 1887 . Kære Peter Købke! Tak for dit Brev og for dine Efterretninger fra København, jeg paaskønner sligt saa meget under Fraværelsen. Og særlig Tak for dine Letterstedtske Meddelelser!... Akropolis er uhyre

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1887-03-14)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN . Athen . 14. Marts 1887 . Kære Karl Madsen! Hermed mine bedste Lykønskninger til din Fødselsdag. »Dem Heldengreis im Siegeskranz« i Berlin agter jeg ikke at sende nogen Lykønskning, da jeg staar i et spændt Forhold t

BREV TIL: Saloman, Geskel ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1887-11-03)
TIL MALEREN PROF. G. SALOMAN (i Stockholm ) Brevet forhen trykt i »Ord och bild« 1896. . Kbhvn. , 3. Novbr. 1887 . Kære Professor Saloman! Maa jeg takke Dem meget for Tilsendelsen af Deres Afhandling om den mangefarvede Marmorskulptur. Den har i høj

BREV TIL: Saloman, Geskel ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1887-11-09)
TIL SAMME. Kbhvn. , 9. Nov 1887 . Kære Prof. Salomon ! Tak for Deres venlige Udtalelser om min »Sergel og Thorvaldsen«! Jeg har i det hele taget havt Glæde af den Maade, hvorpaa denne Bog er modtaget; men ganske særlig har det glædet mig, at den i Sve

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-01-26)
TIL KUNSTHISTORIKEREN E. HANNOVER (i Dresden ). Kbhvn. , 26. Jan. 1888 . Kære Ven! Jeg skylder Dem en Tak for Deres venlige Brev, ja endog en Nytaarshilsen tror jeg ikke, at jeg har faaet sendt Dem. Her har De den med mine oprigtigste og bedste Ønsk

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-03-12)
TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 12. Marts 1888 . Kære Kleisdorff! Det skulde være morsomt, om du kunde drive dine Leonardo-Studier noget dybere og udførligere. Jeg vilde ikke raade dertil, hvis han blot havde Betydning gennem sine

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-03)
TIL KUNSTHISTORIKEREN E. HANNOVER (i Dresden ). Kbhvn. , Marls 1888 . Kære Ven Tak for Deres sidste Breve! Jeg er ganske enig i meget af, hvad De ytrer, jeg har ogsaa navnlig meget imod Tyskernes Videnskab i vort Fag, saa højt som jeg end skatter fl

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-09-13)
TIL SAMME. Kbhvn. , 13. Sept. 1888 . Kære Hannover ! Det var kedeligt, at De ikke var paa Ny Carlsberg forleden Aften. Det vilde i alt Fald have glædet Dem at se Dubois den franske Maler og Billedhugger. Breve fra Jul. Lange. og »mes enfants», Fruen

BREV TIL: Tuxen, Søren Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-10-10)
TIL FILOLOGEN S. TUXEN . Kbhvn. , 10. Okt. 1888 . Kære Ven! Dit venlige Brev og Tilbud takker jeg for. Min Utilbøjelighed til at holde Kursusforelæsninger for Damer maa ikke forstaas urigtigt, som om jeg betvivlede, at Kvinder have samme Ret som Mænd

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-10-19)
TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm . Kbhvn. , 19. Okt. 1888 . Kære Ven Hjertelig velkommen til dit Hjem! Tandem aliqvando. Jeg tænkte just paa at lade dig efterlyse i Europa. Det gør mig kun ondt, at vi ikke kunne udvexle Erindringer fra Hellas;

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-11-20)
TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES i Anledning af en Protesladresse mod den Behandling, Dr. A. B. Drachmann havde lidt ved Besættelsen af en Professorplads i Kristiania. . Kbhvn. , 20. Novbr. 1888 . Kære Ven! Jeg er aldeles enig med dig i, a

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1888-11-29)
TIL SAMME. Kbhvn. , 29. Nov. 1888 . All right, kære Ven; du har ingen Attentat gjort paa min Tid, da jeg billigvis ingen Fordring kunde gøre paa at have et tomt Auditorium staaende til Disposition, naar jeg ikke engang havde til Hensigt at benytte det. Jeg læser

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-02-17)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN . Kbhvn. , 17. Febr 1889 Kære Madsen! Forleden Aften paa Kafeen anførte du en japansk Udtalelse, der gik ud paa, at de europæiske Malere tog for meget med paa deres Billeder, som hellere burde udelades.

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-02-27)
TIL CAND. JUR. VALD. VEDEL . Kbhvn. , 27. Febr. 1889 Kære Hr. Vedel! Jeg takker Dem for den tilsendte Anmeldelse og er fra min Side meget vel fornøjet med den, baade hvad Indhold og Toneart angaar. I Deres Brev synes De at over

BREV TIL: Galschiøt, Martinus Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-03-01)
TIL CAND. MAG M. GALSCHIØT der havde hedet Lange skrive en Artikel om Foraarsudslillingen til »III. Tid.« og spøgende ytret, at han vilde blive meget bedrøvet over et Afslag. . Kbhvn. , 1. Marts 1889 . Kære Hr. Galschiøt! Jeg beder De

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-03-02)
TIL DR. PHIL. J. L. HEIBERG dengang Medbestyrer i »Borgerdydskolen«, hvor Lange var Lærer i Kunsthistorie. . Kbhvn. , 2. Marts 1889 . Kære Dr. Heiberg! Det brænder lidt paa min Samvittighed, at jeg sagde om N. N. i VI. Kl., at han for

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-03-31)
TIL CAND. JUR. VALD. VEDEL . Kbhvn. , 31. Marts 1889 . Kære Hr. Vedel ! Det er en Fejl ved min litterære Virksomhed, at jeg næsten aldrig har interesseret mig for, at mine Arbejder bleve anmeldte eller offentlig omtalte. Paa en enkelt Undtagelse nær

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-08-11)
TIL SAMME. Kbhvn. , 11. Aug. 1889 . Kære Hr. Vedel ! Jeg tror ikke, at jeg har misforstaaet Dem, naar jeg saa vel igaar Aftes som under en tidligere Samtale har ment fra Dem at høre en Indsigelse imod, at den æsthetiske Værdi skulde kunne henføres til

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-08-12)
TIL SAMME. Kbhvbn. , 12. Aug. 1889 . Kære Hr. Vedel ! Tak for »Ny Jord«, som jeg tillader mig at beholde. Brandes’s Artikel forekom mig betydeligere og bedre, end jeg in casu havde ventet. Den er vel ikke fuld retfærdig imod Heibergs tekniske Ledelse

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-08-22)
TIL DR. PHIL. J. L. HEIBERG . Antwerpen , 22. Aug. 1889 . Kære Dr. Heiberg! Det var jo fra Begyndelsen af Aftale imellem os, at mine Skoletimer ikke kunde være til Hinder for, at jeg rejste udenlands, naar jeg kunde se Lejlighed dertil; og De var ogsa

BREV TIL: Købke, Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-08-25)
TIL UDGIVEREN . Tournai . 25. Aug. 1889 . Kære Peter Købke! Idag kom jeg her til denne mærkelige By. . . . Har det forresten godt; alligevel maa jeg tilstaa, at det ganske ualmindelig raa og kolde Vejr, som har fulgt mig siden sidste Mandag, da jeg i

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-11-05)
TIL KUNSTHISTORIKEREN EMIL HANNOVER . Kbhvn. , 5. Novbr. 1889 . Kære Ven! I Realiteten er jeg enig med Dem deri, at de anførte Samleværker til fransk Kunsthistorie ere alvorlige desiderata — hvilket dog ikke kan motivere, at der raabes Ak og Ve over,

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1889-11-29)
TIL SAMME. Kbhvn. , 29. Novbr. 1889 . Kære Ven! Jeg paaskønner meget Deres Ihærdighed i Granskningen af Opgaven at nævne andre Fremstillinger af Marat end Davids Maleri af Drabsscenen i Badekamret. ; men det staar klart for mig, at vi med de Midler, so

BREV TIL: Warburg, Karl Johan ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-01-02)
TIL PROF. KARL WARBURG (i Göteborg ). Kbhvn. , 2. Jan. 1890 . Kære Dr. Karl og Fru Betty Warburg! Tro ikke om mig, at jeg er et utaknemligt Afskum, som kunde have glemt, hvor megen Glæde og Opmuntring jeg havde i Paris paa den Tid af Dagen, da man t

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-02-09)
TIL CAND. JUR. VALD. VEDEL . Kbhvn. , 9. Febr. 1890 . Kære Ven! Tak for Afhandlingen i Tidsskriftet »Litteratur og Kritik«, Jan. 1890. om »Fantasterne« og Forfatteren, som har interesseret mig meget baade ved Æmnet og Behandlingen! Æmnet havde jeg fo

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-02-25)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , 25. Febr. 1890 . Kære Ven! Det var prisværdigt af dig at skrive mig til; jeg har aldrig tvivlet om, at vort personlige Forhold var det gamle og gode, men jeg havde forestillet mig, at vi vare komne

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-06-23)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS i Anledning af et paatænkt illustreret Skrift om de betydeligste Kunstværker i vore Samlinger. . Kbhvn. , 23. Juni 1890 . Kære Ven! Gransk nu det vedlagte Papir med Nøjagtighed, Skarpsindighed, Varme, Sagkund

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-07-27)
TIL DB. PHIL. VALD. VEDEL (i Baden-Baden ). Kbhvn. , 27. Juli 1890 . Kære Doktor! Da jeg idag kom hjem fra et lille Besøg hos min Søster i Sverig, forefandt jeg Deres venlige Brev og glædede mig over, at De under den store Verdens Tummel havde husk

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-09-07)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN se Karl Madsen: Hollandsk Malerkunst, Side 39, Noten. [Billedet tilskrives sladig i Berliner-Kataloget Jan v. Eyck]. . Kbhvn. , 7. Septbr 1890 . Kære Ven! Blot et Ord i Anledning af det Forsæt, du med

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-09-30)
TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES . Kbhvn. , 30. septbr. 1890 . Kære Ven! Tak for Børstidende med en Anmeldelse af Langes: »Roskilde Domkirke«. ! Foruden Venligheden og Opmærksomheden i din Handling takker jeg ogsaa for Re- fer a tet selv. Jeg kender nok el

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-10-04)
TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL (i Italien ). Kbhvn. , 4. Okt. 1890 . Kære Dr. Vedel! .... v. Dyck og Spanierne? Ja, Murillo er stærkt paavirket af visse v. Dyckske Passionsbilleder og har kopieret v. Dyck (De synes — urigtig — at tænke Dem Forholdet omve

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-11-01)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS . Kbhvn. , 1. Novbr 1890 . Kære Ven! Du maa finde dig i, at jeg igen imorgen kommer for at tale om Skulptursager Indkob af Afstøbninger til det nye Kunstmuseum. . Jeg har foreløbig tænkt over, hvad der ligger for, og det stil

BREV TIL: Bentzon, Therese; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-11-27)
TIL FRU BENTZON (i Skaane ). München . 27. Novbr 1890 . Kæreste Therese! Her sidder jeg i den Stad München og ønsker, at jeg maa kunne beregne Postens Gang saa godt, at jeg træffer det rette Øjeblik til at skrive, saaledes at du kan have det din Fød

BREV TIL: Købke, Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-12-12)
TIL UDGIVEREN. Paris , 12. Decbr. 1890 . Kære Peter Købke ! Tak for dit Brevkort, som jeg rigtig har modtaget i Paris! ... Jeg har havt det ret godt her; engang var jeg til Middag hos Jonas Lie, som jeg tidligere aldrig havde set, og som før

BREV TIL: Bentzon, Therese; FRA: Lange, Julius Henrik; (1890-12-21)
TIL FRU BENTZON (i Skaane ). London , 21. Decbr. 1890 . Kæreste Therese! Jeg glæder mig over, at du fik mit Brev til din Fødselsdag — jeg havde været lidt bange for, at jeg ikke huskede Stationens Navn rigtig .... Nu er mit Rejseliv snart

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-01-08)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS . Kbhvn. , 8. Jan. 1891 . Kære Ven! Jeg tror, du fandt mig lidt ubehagelig idag, og det kan være, at jeg virkelig var det. Men det forekommer mig heller ikke, at du ganske var dig selv, naar du antydede, at, naar jeg fik mit

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-01-09)
TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES . Kbhvn. , 9. Jan. 1891 . Kære G. B. Da jeg gik fra dig idag, kom jeg i Hu, at jeg havde en hel Bunke Hilsener til dig ikke alene fra Ibsen, men ogsaa fra Lies og Runebergs i Paris. Selv maa jeg takke dig for dit

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-01-13)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS i Anledning af Afstøbningssamlingens Ordning. . Kbhvn. , 13. Jan. 1891 . Kære Ven! Tak for Brevet! Hvor stort et Kvantum Moralitet en Mand bør være i Besiddelse af for at stille Gibsfigurer paa deres Plads, e

BREV TIL: Dietrichson, Lorentz; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-03-06)
TIL PROF. L. DIETRICHSON (i Kristiania ). Kbhvn. , 6. Marts 1891 . Kære Ven! Jeg bør ikke tøve med at udtale min oprigtige Paa-skønnelse af dit og dine Kollegers ærefulde Tilbud om at holde en Række Forelæsninger i Kristiania. , og jeg kan ogsaa str

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-03-27)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN . Kbhvn. , 27. Marts 1891 . Kære Ven! Du vilde gøre mig en stor Tjeneste ved, naar du kommer i Berliner-Galleriet, at efterse et Par Ting for mig. Med Hensyn til den gamle prægtige sienesiske Altertavle af M

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-03-28)
TIL SAMME. Kbhvn. , 28. Marts 1891 . Kære Ven! Idet jeg tilbagesender Katalogen, vil jeg alligevel anmode dig om at besvare mit Brev af igaar, naar du kommer til Berlin. Udtrykket: »Maria auf Wolken thronend« giver nemlig ikke tydeligt Svar paa mit Spø

BREV TIL: Warburg, Karl Johan ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-06-21)
TIL PROF. KARL WARBURG efter Kunstudstillingen og Kunstnermodet i Göteborg, hvor Lange var Adressaternes Gæst. Hentydningerne til Gudenavne bero paa en Spøg ved et Middagsbord. (i Göteborg). Kbhvn. , Søndag Aften 21. Juni 1891 . Kære Karl Warb

BREV TIL: Høffding, Harald; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-01-11)
TIL PROF. H. HØFFDING . Khbvn. , 11. Septbr. 1891 . Kære Høffding! Din unge slesvigske Ven har jeg naturligvis paa din Anbefaling gerne givet Adgang til mit Kursus. Ogsaa hans Ansigt var en god Anbefaling, for ej at tale om hans Hjemstavn. J

BREV TIL: Werenskiold, Erik ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-10-25)
TIL MALEREN E. WERENSKIOLD (i Norge ). Kbhvn. , 25. Oktbr. 1891 . Hr. Erik Werenskiold! De skriver, at det skulde »glæde Dem meget at høre min uforbeholdne Mening om Billedet Morkningsbillede : et Værelse med to kvindelige Figurer. «. Det er Ord, d

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-11-06)
TIL P. KROHN . Kbhvn. , 6. Novbr. 1891 . Kære Ven! Jeg er ganske enig med dig og E. Brandes i, at Kyhn egner sig meget godt baade til Hæder og Penge; som Kunstner er han en Perle. Men jeg er alligevel ikke i Stand til at følge din Opfordring

BREV TIL: Møller, Niels Laurids; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-11-08)
TIL FORFATTEREN, CAND. JUR. NIELS MØLLER . Kbhvn. , 8. Novbr. 1891 . Kære Hr. Niels Møller! Man giver, hvad man haver, naar man gerne vil vise sin Taknemlighed — og den vil jeg saa meget hellere vise, som jeg har læst Deres »Agamemnon«, endog læst den

BREV TIL: Lange, Bibbe; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-11-22)
TIL DATTEREN . Hønefos , 22. Novbr. 1891 . Min kære søde Bibbe! Se nu er jeg da kommet til Hønefos! ... I Kristiania bliver jeg som Gæst noget forkælet og har allerede faaet min Skaal drukket mange Gange, hvilket ogsaa er en af Grundene til denne Land

BREV TIL: Bentzon, Therese; FRA: Lange, Julius Henrik; (1891-11-28)
TIL FRU BENTZON (i Skaane ). Kristiania , 28. Novbr. 1891 . Til Lykke med Fødselsdagen, kære Søster, og gid du maa have det godt i din landlige Stilhed, som du forresten saa tidt som muligt maa ombytte med lidt Københavnerliv! Du véd maaske, at jeg er heroppe

BREV TIL: Helms, Jacob; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-01-19)
TIL PASTOR J. HELMS (i Skjellerup ). Kbhvn. , 19. Jan. 1892 . Kære Pastor Helms! Der er for mig ingen Tvivl om, hvad De jo ogsaa selv er tilbøjelig til at mene, at Niels Langes og Abel Skeels Monument i Hunderup Kirke. ikke er af florentinsk, men a

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-01-22)
TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS . Kbhvn. , 22. Jan. 1892 . Kære Ven! Du synes at gaa ud fra, at Hørup og jeg i det hele kende hinanden og undertiden tales ved. Det forholder sig ikke saaledes: det eneste i den hele vide Verden, jeg har talt med ham om, er B

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-01-31)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN . Kbhvn. , 31. Jan. 1892 . Kære Ven! Jeg takker for den nye Bog »Studier fra Sverig«. og ønsker dig til Lykke med den, mere til Lykke end med nogen af dine tidligere Bøger. Jeg vilde have besøgt dig idag, men det va

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-04-27)
TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL . Kbhvn. , 27. April 1892 . Kære Dr. Vedel! Tak for Deres venlige Brev! Jeg er virkelig rent forvirret og bedrøvet ved at tænke paa vort personlige Forhold. Thi hvad enten det nu er min Fejl eller Deres — saa har De ved flere

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-05-07)
TIL SAMME. Kbhvn. , 7. Maj 1892 . Kære Dr. Vedel ! Igaar havde jeg med Prof. Høffding en Samtale, der til Dels handlede om Dem. Han meddelte mig, hvad jeg aldeles ikke før havde vidst, at De i Studenterforeningen havde holdt et Foredrag, der svarede s

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-05-09)
TIL SAMME. Kbhvn. , 9. Maj 1892 . Jo, kære Dr. Vedel , det er virkelig »Rigtigheden af det udsagte«, jeg benægter, nemlig Rigtigheden af den Sætning, at den frie Forskning er et Dogme som ethvert andet. Hvis Sætningen var sand, skulde jeg med Glæde se paa, at D

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-06-13)
TIL SAMME. Kbhvn. , 13. juni 1892 . Kære Dr. Vedel ! Tak for Deres Løfte om at komme Onsdag Aften! — Hvad det »kriminelle« Foredrag angaar, saa var det jo det, jeg havde at indvende imod det, at det efter de nu herskende Forestillinger var altfor lidt

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-07-04)
TIL KONTORCHEF A. P. WEIS . Rauen , 4. Juli 1892 . Tak, jeg har det godt og ønsker at høre det samme fra dig, naar du senest den 10de Juli skriver til M.Julius Lange, poste restante, Paris. Fortæl mig lidt om, hvordan det lider med Danmarks Rige, som nu er forf

BREV TIL: Lange, Purk; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-09-17)
TIL DEN YNGSTE SØN (i Sorø ). Kbhvn. , 17. Septbr. 1892 . Min kære Purk! Du ved vel nok, siden du er saa lærd og læser Latin, at Ordet Purk kommer af porcus og betyder en Gris. Det haaber jeg ikke, at du er. Men en Purk er du all

BREV TIL: Kleisdorff, Letzer ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-09-24)
TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i Aarhus ). Kbhvn. , 24. Sept. 1892 . Kære Kleisdorff! Tag mig nu venskabelig og overbærende! Jeg er i dette Efteraar ligesaa indeklemt af Arbejdsforpligtelser, som jeg nogensinde har været; og der har endda været Tale o

BREV TIL: Bentzon, Therese; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-10-03)
TIL FRU BENTZON (i Skaane ). Kbhvn. , 3. Okt. 1892 . Bedsteste Therese! Du er en ligesaa mærk- som elskværdig Brevskriverske. Til dine Mærkværdigheder hører — foruden den Egenskab, at du somme Tider lader være at skrive Breve, naar man allermest ven

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-10-27)
TIL KUNSTHISTORIKEREN E. HANNOVER . Kbhvn. , 27. Okt. 1892 . Kære Hannover! Min oprigtigste Tak for det tilsendte. Jeg kunde visselig ikke ønske den udtalte Dom om min Rog »Menneskeskikkelsen«. I. fordelagtigere, frygter snarere for, at den er altfor

BREV TIL: Bentzon, Therese; Bentzon, Carl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-11-01)
TIL FRU BENTZON (i Skaane ). Kbhvn. , 1. Novbr. 1892 . Kæreste Therese og Carl Bentzon! Jeg vilde saa gerne have været over til eder paa eders Festdag; men jeg har saa mange Pligter med ordinære Foredrag og extraordinære Foredrag og tilmed i denne T

BREV TIL: Beckett, Francis ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-11-21)
TIL KUNSTHISTORIKEREN F. BECKETT (i Paris ). Kbhvn. , 21. Nov. 1892 . Kære Beckett! De har gjort mig en stor Fornøjelse ved Deres Brev fra Paris, som viser mig, at De har det godt og inddrikker Nydelse og Belæring i fulde Skaaler. Deres Ytring om »e

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-11-28)
TIL KONTOBCHEF A. P. WEIS . Kbhvn. , 28. Nov. 1892 . Kære Ven! Ja naturligvis: »ældre Forpligtelser« — den Historie kende vi — det var, ligesom om jeg havde friet, og du beklagede, at du paa Grund af »ældre Forpligtelser« ikke kunde tage mig. Nuvel, e

BREV TIL: Høffding, Harald; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-12-22)
TIL PROF. H HØFFDING . Kbhvn. , 22. Dec. 1892 . Kære Høffding! Du har gjort mig en alvorlig Glæde ved dit Brev om min Bog »Menneskeskikkelsen«. I. . Jeg har fra Fagfolk i Udlandet faaet smukke Breve om den (deriblandt f. Ex. et fra Ægyptologen Er- man

BREV TIL: Bøgh, Nicolai Seidelin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-12-22)
TIL PROF. NICOLAI BØGH . Kbhvn. , 22. Dec. 1892 . Hr. Professor! I det nys udkomne 4. Bind af Fru Heibergs: »Et Liv osv.« findes S. 82 et Digt i Anledning af hendes Afsked fra Theatret 1858 (Digtet havde været trykt i »Fædrelandet« 13. April S.A.). Fo

BREV TIL: Bøgh, Nicolai Seidelin ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1892-12-23)
TIL SAMME. Kbhvn. , 23. Dec. JS92 . Jeg takker Dem meget, Hr. Professor, for Deres Meddelelse. Slutningen af den, om Deres Sygdom, beklager jeg oprigtig og beder Dem saa meget mere undskylde, at jeg har gjort Dem Ulejlighed med denne i og for sig saa ubetydelige

BREV TIL: Holm, Peter Edvard; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-01-15)
TIL PROF. E. HOLM . Kbhvn. , 15. jan. 1893 . Kære Professor Holm! Da jeg skrev mit sidste Brev om en fortsat Understøttelse fra Carlsbergfondet til »Menneskeskikkelsen«. til Dem, var jeg — som altid, naar jeg skal skrive Ansøgninger om Penge (Tiggerb

BREV TIL: Holm, Peter Edvard; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-01-18)
TIL SAMME. Kbhvn. , 18. Jan 1893 . Kære Professor Holm! Det har interesseret mig meget at læse Deres Udtalelse om de store Arbejders Betydning, og i det væsentlige ere de talte ud af mit Hjerte. Jeg vover næppe at anvende Ordet paa mit eget Arbejde, se

BREV TIL: Bentzon, Therese; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-03-23)
TIL FRU BENTZON (i Skaane ). Kbhvn. , 23. Marts. 1893 . Kæreste Therese! Man kan dog engang imellem ogsaa gøre en Skælm Uret. Da jeg havde modtaget dit sidste Brev, skrev jeg et langt Brev til dig, der vist ikke var synderlig indholdsrigt — det hand

BREV TIL: Warburg, Karl Johan ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-04-27)
TIL PROF. KARL WARBURG (i Göteborg ). Kbhvn. , 27. April 1893 . Kære Ven! Hjertelig Tak for den tilsendte Begyndelse af Skriftet: »Karl August Ehrensvilrd«. , som jeg strax har læst. Det er netop noget for mig. Det har ikke mindst interesseret mig at gøre et

BREV TIL: Lange, ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893)
TIL DATTEREN . [ Berlin . 1893 .] (Brudstykke.) . . . Her i Galleriet er der et mageløst Billede af Giovanni Bellini: Kristus siddende i den aabne Sarkofag, som Lig og med lukkede Øjne, og dog egentlig tavst levende. Bag hver af hans Skuldre en lille Engel, der holde

BREV TIL: Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-06-03)
TIL KUNSTHISTORIKEREN A. AUBERT (i Kristiania ). Kbhvn. , 3. Juni 1893 . Kære Hr. Aubert! Ved min Hjemkomst fra en lille Udenlandsrejse forefandt jeg til min Glæde første Levering af Deres store Arbejde om Dahl — om Forladelse! jeg skulde sige: Prof

BREV TIL: Gertz, Martin Clarentius ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-06-25)
TIL PROF. M. C. GERTZ . Kbhvn. , 25. Juni 1893 . Kære Ven! Jeg vil dog ikke alene i Tankerne, men ogsaa i Ord, takke dig for Tilsendelsen af dine Oversættelser, som i mig altid have en opmærksom og taknemlig Læser. Desuden mener jeg — ogsaa bortset fr

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-10-14)
TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL . Kbhvn. , 14. okt. 1893 . Kære Dr. Vedel! Tak for Deres sidste Besøg hos mig og kom snart igen! Det er ikke Talemaader, naar jeg siger, at jeg trænger til Deres Omgang. Jeg forbeholder mig vel enhver Slags Uenighed med Dem —

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-10-16)
TIL SAMME. Kbhvn. , 16. okt. 1893 . Kære Dr. Vedel! ... Hvad mener De med, at man skal acceptere Kulturudviklingen? »Sluge den med Hud og Haar«? Nej, det mener De sikkert ikke. Men saa skal den altsaa udrenses, opmudres, beskæres — ikke saa lidt endda!

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-11-20)
TIL DB. PHIL. GEORG BRANDES . Kbhvn. , Novbr. 1893 . Kære Ven! Jeg takker dig hjertelig for Tilsendelsen af din sidste Bog, hvoraf jeg allerede har læst din livlige Ungdomserindring fra Italien og dit meget lærerige Stykke om Renan. Jeg forefandt den

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-12-01)
TIL KUNSTHISTORIKEREN EMIL HANNOVER (i Paris ). Kbhvn. , 1. Dec. 1893 . Kære Hannover! ........ Jeg har rigtig modtaget Deres »Christen Købke« og er Dem oprigtig taknemlig for denne Gave — ikke alene til mig, men til vor lille Kunstlitteratur. Jeg h

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-12-01)
TIL DR. PHIL. J. L. HEIBERG (i Italien ). Kbhvn. , 1. Dec. 1893 . Kære Prof. Heiberg! Siden jeg modtog Deres elskværdige Brevkort, har det ligget mig meget paa Sinde at skrive til Dem — daglig kunde jeg sige; og naar jeg har opsat det, saa er det væ

BREV TIL: Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1893-12-30)
TIL KUNSTHISTORIKEREN A. AUBERT (i Kristiania ). Kbhvn. , 30. Dec. 1893 . Hjertelig Tak for Deres Nytaarsbrev, hvori jeg helt genkender Deres varme og fyrige Sind og Deres Venskab for mig, som jeg sætter saa stor Pris paa. De har sat meget ind paa »Dahl« og g

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-02-15)
TIL DB. PHIL. GEORG BBANDES . Kbhvn. , 15. Febr. 1894 . Kære Ven! At Sætningen: le Danemark s’efface er mig vel bekendt fra gammel Tid, er ganske vist; men hvorfra jeg oprindelig kender den, er det mig umuligt at huske. Jeg tror ikke, at du har Ret i,

BREV TIL: Schwartz, Johan Georg Frans ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-02-21)
TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ . Kbhvn. , 21. Febr. 1894 . Min kære Generaladmiralfeltmarskalløjtnant! Kan du ikke i Morgen (Torsdag) efter at have diet af Videnskabens Bryster deltage i en borgerlig Bezique i Forening med et beskedent Stykke Smørrebrød

BREV TIL: Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-02-24)
TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i Stockholm ). Kbhvn. , 24. Febr. 1894 . Kære Ven! Tak for »Gustaf Vasas porträtt«, som har interesseret mig i høj Grad! En udmærket Karakteristik af Portrætternes Karakter i de forskellige Aarhundreder, S. 5! Men er det sik

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-04-02)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN . Kbhvn. , 2. April 1894 . Kære Karl Madsen! Efter at jeg har læst dit Gensvar i »Tilskueren« om Nutidens Kunstvilkaar og deres Følger. (som det forekommer mig, at Redaktionen eller Forlaget burde have sendt mig), vi

BREV TIL: Nyrop, Kristoffer; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-04-14)
TIL DR. PHIL. KR. NYROP . Kbhvn. , 14. Apr. 1894 . Kære Dr. Nyrop! Tak for Deres meget lærerige og morsomme og fortræffelig skrevne Afhandling i Festskriftet til Prof. Vilh. Thomsen: »Et Afsnit af Ordenes Liv«. . Maa jeg anføre et Fænomen, d

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-04-23)
TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES . Kbivn. , 23. Apr. 1894 . Kære Ven! I Morges fik jeg Besøg af to unge Elever af Modelskolen, en mandlig og en kvindelig. Den sidstnævnte var ikke den omtalte interessante Ellepige, men et lille skrapt Pigebarn, der ikke sa

BREV TIL: Werenskiold, Erik ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-05-18)
TIL MALEBEN E. WEBENSKIOLD (i Norge ). Kbhvn. , 18. Mai 1894 . Kære Hr. Werenskiold! Det er en Skam af mig, at jeg nu først kommer til at besvare Deres to venlige Breve; men det trøster mig, at jeg i alt Fald dog ikke derved har forsømt noget, der k

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-05-26)
TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES . Kbhvn. , 26. Mai 1894 . Kære Ven! At du virkelig vil foretrække 1 forbandet theosofisk Fruentimmer et Foredrag af Fru Annie Besant. for 4 Fornuftvæsener! Men — Smag og Behag! Mands Villie Mands Himmerig! Nu foreslaar jeg

BREV TIL: Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-08-31)
TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i Stockholm ). Kbhvn. , 31. Aug. 1894 . Kære Ven! Vær saa venlig med et Par Ord at oplyse mig om, hvorledes Nationalmuseum hos eder forholder sig til Gaver, navnlig af moderne Kunstværker (sp. Malerier). Er det Princip hos

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-08-31)
TIL KUNSTHISTORIKEREN EMIL HANNOVER . Kbhvn. , 31. Aug 1894 . Ja, kære Hannover, det er ogsaa mit Ønske, at vor nu afsluttede Polemik om Joakim Skovgaards Maleri : Kristus i de dødes Rige. ikke skal efterlade Bitterhed mellem os personlig. Jeg maa ogsaa tillad

BREV TIL: Møller, Niels Laurids; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-09-04)
TIL CAND. JUR. NIELS MØLLER . Kbhvn. , 4. Sept. 1894 . Kære Hr. Niels Moller! Hjertelig Tak for Deres Oversættelser, af hvilke jeg strax har læst Herondas, som jeg tidligere kun kendte »von Hören sagen«. Han er jo en mærkværdig og begavet Dekadent og

BREV TIL: Møller, Niels Laurids; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-09-05)
TIL SAMME. Kbhvn. , 5. Sept. 1894 . Kære Hr. Niels Møller ! Det er mig en Glæde og Lettelse, at jeg ganske kan tiltræde den Betragtning, som De udtaler — og udtaler meget fint og træffende —, af de paagældende Kunstværker (Æschylos, Sofokles, Euripide

BREV TIL: Tuxen, Søren Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-09-26)
TIL FILOLOGEN S. TUXEN . Kbhvn. , 26. Sept. 1894 . Kære Tuxen! Du var saa venlig at ville hjælpe mig til nogle Fotografier paa din Rejse. Jeg anmoder dig da om at købe følgende Blade i Athen (engang, naar du ikke spilder din Tid derved)....

BREV TIL: Købke, Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-11-15)
TIL UDGIVEREN . Napoli , 15. Nov. 1894 . Kære Peter Købke! Saa mange Tak for dit lille Brev. Og Tak for al din Virksomhed til sal. Jakob Letterstedts Bedste! — — — Jeg sidder og skriver dette Kl. 7 Morgen for aaben Balkondør med Udsigt lige

BREV TIL: Lange, ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-11-29)
TIL DEN YNGSTE SØN (i Sorø ). Assisi , 29. Nov. 1894 . Mia kære Jenne ! Assisi er en lille By og maa derfor findes paa et stort Kort over Italien; den ligger midterst paa Halvøen. Her er saa smukt, uagtet vi ikke have havt rigtig

BREV TIL: Lange, ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-12-24)
VERS TIL DATTEREN. Kbhvn. , Jule aften 1894 . Til Bibbe . Paa Sletten udenfor Assisis Høje et Kloster ligger fjernt fra Verdensvrimlen. I Haven, gemt imellem Klostrets Fløje, der voxer Rosenbuske, som af Himlen — saa siger man — fik den Vidunderga

BREV TIL: Andersen, Vilhelm Rasmus Andreas; FRA: Lange, Julius Henrik; (1894-12-27)
TIL CAND. MAG. VILH. ANDEBSEN . Kbhvn. , 27. Dec. 1894 . Hr. Vilhelm Andersen! Læsningen af Deres højst interessante Bog om Poul Møller giver mig Anledning til en lille Bemærkning, som ikke gør Krav paa videre Betydning, men som en Mand med Deres Kun

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-01-08)
TIL DB. PHIL. J. L. HEIBEBG . Kbhvn. , 8. Jan. 1895 . Kære Ven! De husker vist, at jeg inden min Bejse talte med Dem om den antike Kunsts Fremstillinger af den voxne Kvinde med det lille Barn, som interessere mig særdeles meget, og som jeg ogsaa i min

BREV TIL: Ibsen, Charlotte; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-01-13)
TIL FRU C. IBSEN (i Sorø ). Kbhvn. , 13. Jan. 1895 . Kære Tante Charlotte! Du maa ikke tro, at det elskværdige og morsomme Brev, som jeg fik fra dig paa Rejsen — var det ikke i Florents? — har været spildt paa mig. Jeg besvarede det ikke strax, og

BREV TIL: Galschiøt, Martinus Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-01-15)
TIL. CAND. MAG. M. GALSCHIØT (1er havde ønsket at lade nogle Foredrag af Lange stenografere til »Tilskueren«. . Kbhvn. , 15. Jan. 1895 . Kære Hr. Galschiøt! Jeg véd godt, »hvad der kommer ud af det«, naar vi stenografere det. Man gyse

BREV TIL: Beckett, Francis ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-02-15)
TIL KUNSTHISTORIKEREN F. BECKETT (i Florents ). Kbhvmn. , 15. Febr. 1895 . Kære Beckett! Tak for Deres Brev! Mit Ildebefindende er nu »en saga blott« — indtil det kommer igen; thi det var ganske rigtig af samme Slags som det, jeg havde i Florents, o

BREV TIL: Jacobsen , Ottilia ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-03-12)
TIL FBU OTTILIE JACOBSEN . Kbhvn. , 12. Marts. 1895 . Kære Fru Jacobsen! Hjertelig Tak! Jeg havde nu egentlig glædet mig til at komme af mig selv om Formiddagen d. 27.; men naar jeg nu kommer til Middag, saa véd De altsaa, at jeg kommer ikke alene eft

BREV TIL: Beckett, Francis ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-03-19)
TIL KUNSTHISTOBIKEREN F. BECKETT (i Florents ). Kbhvn. , 19. Marts 1895 . Kære Becketl! Jeg ønsker Dem til Lykke med, at De har en saa energisk Søster, som i en snæver Vending kan klare Deres egne Forsømmelser. Jeg har set »Deres« Ansøgning, men end

BREV TIL: Warburg, Karl Johan ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-04-19)
TIL PROF. KARL WARBURG (i Göteborg ). Kbhvn. , 19. April 1895 . Kære Ven! Efter at jeg i 2 Dage har grundet paa dit Brev og din Opfordring, som jeg bestandig finder elskværdig og paaskønnelsesværdig, maa jeg nu tage mit Parti og meddele dig, at jeg

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-04-28)
TIL KONTORCHEF A. P. WEIS (i Athen ). Kbhvn. , 28. April 1895 . Kære Ven! Vor Hilsen tilforn, og Lykønskning til, at du kan faa din Aand noget poleret i Pallas Athenes Stad. Da jeg var der, gik jeg gerne om Morgenen op paa Akropolis og saa Solgudens

BREV TIL: Holst, Elling Bolt; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-05-26)
TIL MUSEUMSDIREKTØR ELLING HOLST (i Kristiania ) Kbhvn. , 26. Maj 1895 . Kære Dr. Elling Holst! De har meddelt mig, at en Kreds af ansete Mænd i Norge paatænker at andrage hos Storthinget om en aarlig Bevilling til Forfatteren Andreas Aubert, og De

BREV TIL: Warburg, Karl Johan ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-06-03)
TIL PROF. KABL WABBUBG (i Göteborg ). Kbhvn. , 3. Juni. 1895 . Kære Ven! Tak for »Bellman og Danmark« — der er bra! Jeg har læst den idag til min store Underholdning og til Belæring oven i Købet. Er det med Villie, at du har forbigaaet Chr

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-07-01)
TIL KUNSTHISTOBIKEBEN E. HANNOVEB . Kbhvn. , 1. Juli. 1895 . Kære Hannover! Vel er vore Veje som Kunstbetragtere for en stor Del skilte; men jeg sætter bestandig saa megen Pris baade paa Deres Intelligens og Deres Karakter, at det glæder mig, at De. p

BREV TIL: DET FILOLOGISK-HISTORISKE SAMFUND, ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-07-01)
TIL BESTYRELSEN FOR DET FILOLOGISK-HISTORISKE SAMFUND (Svar paa Lykønskningen til Langes Jubilæum som Docent) trykt i Udsigten over Selskabets Virksomhed Okt. 1894—Okt. 1899. Kbhvn. 1900. . Kbhvn. , 1. Juli 1895 . Tak for det venskabelige Mind

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-08-11)
TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL. Kbhvn. , 11. Aug. 1895 . Kære Vedel! De synes vel somme Tider, at jeg er altfor underlig. Saaledes som jeg er stedet, bliver jeg vel sagtens Aar for Aar haardere og skarpere, og jeg frygter for, at alle de V

BREV TIL: Galschiøt, Martinus Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-08-11)
TIL CAND. MAG. M. GALSCHIØT (ved Helsingør). Kbhvn. , 11. Aug. 1895 . Kære Hr. Galschiøt! Den smukke Dag ude hos Dem og Deres Hustru ved Krogen af Øresund gav mig Lyst til lidt mere Landliv, og jeg tog over til Sverig for at opsøge nogle Punkter ved

BREV TIL: Lange, ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-09-10)
TIL DEN YNGSTE SØN (i Sorø ). Brennerbad , Tirsdag 10. Sept. 1895 . Kære Søde Jenne Jeg har rigtig faaet det Brevkort, du sendte mig til Venedig Lange havde været Jurymedlem ved den internationale Kunstudstilling. , og blev glad derover. Du har vel

BREV TIL: Montelius, Oscar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-09-22)
TIL PROF. O. MONTELIUS (i Stockholm ). Kbhvn. , 22. sept. 1895 . Kære Ven! Jeg erfarer med største Overraskelse og med virkelig Sorg Victor Rydbergs Død — jeg vidste intet om, at han var syg. Vel kendte jeg ham ikke meget personlig; men han har sids

BREV TIL: Göthe, Anders Georg ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-11-11)
TIL DR. PHIL. G. GÖTHE (i Stockholm ). Kbhvn , 11. Nov. 1895 . Kære Ven! Tak for dit Brev! Da du ønsker at erfare noget litterært fra mig, sender jeg dig en liden Afhandling efter min Manér. Methoden forekommer mig selv at være rigtig, men det maa j

BREV TIL: Galschiøt, Martinus Ludvig ; Galschiøt, Henriette; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-11-22)
TIL CAND. MAG. M. GALSCHIØT (ved Helsingør). Kbhvn , 22. Nov. 1895 . Kære Hr. Martinus og Fru Henriette Galschiøt! Nu, da jeg sidder rolig i København, efter at mine Udskejelser først til Strandhuset og senere til Sorø ere forbi, maa jeg dog sende De

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-11-22)
TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL . Kbhvn. , 22. Nov. 1895 . Kære Ven! Da jeg modtog Deres Brev, satte jeg mig strax til at skrive en Billet, hvori jeg ganske oprigtig udtrykte min Glæde over Deres Plan at komme til mig Onsdag Aften. Det var den unge’ Mand i

BREV TIL: Møller, Niels Laurids; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-12-13)
TIL GAND. JUR. NIELS MØLLER . Kbhvn. , 13. Dec. 1895 . Kære Hr. Niels Møller! Tak for Deres »Koglerier«! — Naar en elskværdig Dame, en Værtinde i et Selskab, byder en sin Mad og spørger, hvordan den smager, svarer man naturligvis i hvert Fald med et g

BREV TIL: Møller, Niels Laurids; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-12-18)
TIL SAMME. Kbhvn. , 18. Dec. 1895 . Kære Hr. Niels Møller ! De har samlet gloende Kul paa mit Hoved først ved at sende mig Deres meget smukke Anmeldelse af »Over Evne«, som er sendt til Stockholm, saasnart jeg havde læst den; dernæst ved Deres Brev.

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-12-17)
TIL KONTOBCHEF A. P. WEIS . Kbhvn. , 17. Dec. 1895 . Kære Ven! Det er rasende ærgerligt for mig at komme i Tanker om, at jeg har forfejlet et Stævnemøde med den elskede Kontrolkommission, der maaske har siddet paa Stenten og spejdet som Glenten og ti

BREV TIL: Galschiøt, Martinus Ludvig ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-12-18)
TIL CAND. MAG. M. GALSCHIØT . Kbhvn. , 18. Dec. 1895 . Kære Hr. Galschiøt! Tak for Deres Opfordring hvortil, erindrer Adressaten ikke. — eller egentlig Utak! Sagen er den, at jeg netop nu var i Færd med at lægge alle »Allotria« til Side og atter frem

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-12-23)
TIL KONTORCHEF A. P. WEIS . Kbhvn. , 23. Dec. 1895 . Kære Ven! Der er i Museet opsat et Bræddeskillerum (Tremmestakit) foran en Kælder. Regningen for det nævnte Skillerum andrager 138 Kr., som jeg herved ærbødigst henstiller, at Kontrolkommissionen be

BREV TIL: Steenstrup, Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-12-30)
TIL PROF. J. STEENSTRUP . Kbhvn. , 30. Dec. 1895 . Kære Prof. Steensirup! Maa jeg til Deres velvillige Opmærksomhed anbefale det vedlagte Udkast til en Prisopgave for »Videnskabernes Selskab«. Jeg vil sætte megen Pris paa, om De, naar Tiden kommer, vi

BREV TIL: Jacobsen , Ottilia ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1895-01-15)
TIL FBU OTTILIE JACOBSEN . Kbhvn. , Onsdag 15. Jan. 1895 . Kære Fru Bryggerkone! Det er en ældgammel Skik i gamle Danmark, at jeg holder Forelæsning paa Kunstakademiet Tirsdag Kl. 8 — det er jo ikke saa behageligt som at spise Iuculliske Maal-tider i

BREV TIL: Weis, Andreas Peter ; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-03-23)
TIL KONTOBCHEF A. P. WEIS . Kbhvn. , 23. Marts 1896 . Kære! Hvis jeg ikke fejler meget, har Dahlerup en anden og dog lidt bedre Bedaktion af den Indskrift til det nye Kunstmuseum. , som du nævner i dit Brev. Han har engang nævnet den for mig, men jeg

BREV TIL: Lange, Jens; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-05-05)
TIL DEN YNGSTE SØN (paa Øvelsesskibet »Georg Stage«). Kbhvn. , Tirsdag Morgen, 5. Maj 1896 . Min kære, søde Dreng! Idag er det koldt her, og jeg frygter for, at du fryser ude paa dit Skib. Vi holde »kongeligt Ægteskab« her idag og flage hele Byen ove

BREV TIL: Lange, Jens; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-06-07)
TIL SAMME. Bad Nauheim , 7. Juni 1896 . Kære Søde Jens ! Nu har jeg været her i 2 Dage og vil skrive dig et Par Ord til i Haab om, at du snarest muligt gør Gengæld. Rejsen fra København gik meget behagelig; vi sejlede Øst om Møen, og Klinten tog sig s

BREV TIL: Lange, Jens; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-06-19)
TIL SAMME. Bad Nauheim, Hotel de l\'Europe , 19. Juni 1896 . Min kære, søde Jenne ! Nu har jeg rigtig faaet dine to Breve, begge til min store Fornøjelse; jeg er inderlig taknemlig for, at du er rask og stærk og trives godt. Og nu skriver jeg til dig

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-06-21)
TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN . Bad Nauheim , 21. Juni 1896 . Kære K M.! Tak for dine to Meddelelser hertil! Jeg skriver selv til Dresden angaaende Betalingen; men jeg antager, at I allerede have modtaget Varerne Afstøbninger. . Mon ikke ogsaa dem

BREV TIL: Bentzon, Therese; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-06-21)
TIL FRU BENTZON (i Skaane ). Bad Nauheim , 21. Juni 1896 . Kæreste Therese! Hjertelig Tak for Brevet, som rigtig indtraf til min Fødselsdag. Din sangvinske Betragtning af min Helbredstilstand, »som jo Gudskelov lader til at være ret tilfredsstillend

BREV TIL: Købke, Peter; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-06-28)
TIL UDGIVEREN . Nauheim , 28. Juni 1896 . Kære P. K.! Tak for dit elskværdige Brevkort — det er ligesom at se dit Ansigt i min Dør. Og Tak for de Letterstedtske Anliggender … N. N. maa vente til min Hjemkomst! Her er Kedsommelighedens Land;

BREV TIL: Lange, Jens; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-07-08)
TIL DEN YNGSTE SØN (paa Øvelsesskibet »Georg Stage«). Naaheim , onsdag 8. Juli 1896 . Kære, søde Jenne! Jeg blev rigtignok glad igaar Aftes, da Liftdrcngen bragte mig dit Brev fra Aberdeen. Og det var maaske nærved, at jeg ikke havde faaet det; thi d

BREV TIL: Vedel, Valdemar; FRA: Lange, Julius Henrik; (1896-08-14)
TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL . Kbhvn. , Fredag 14. Aug. 1896 Lange dødc Natlen mellem 19. og 20. August. . Kære Ven! I Tirsdags Aftes, efter at jeg havde set Dem om Formiddagen, fik jeg et stærkt Anfald af min Sygdom, hvilket forvoldte m

Tekst efter brevene