Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Peter Fenger FRA: Julius Henrik Lange (1858-07-27)

TIL ARKITEKT L. FENGER 1 .
Ngkøbing paa Falster, 27. Juli 1858.
Adr. Prof. Paludan-Müller.

Kære Fenger!

Dette Rrev skriver jeg kun for at have skrevet først til dig, og for at du, uden at træde dine 25 Aar for nær, kan skrive et smukt Rrev til den unge og ærbødige Rus, der brænder efter at inddrikke den Mælk og Honning, som flyder af din Mund, naar jeg er hos dig, og af din Pen, naar jeg er langt fra dig …

Af Hjerteudgydelser har jeg ingen at forrette; vel har jeg opholdt mig 8 Dage paa Iselinge, 2 Dage paa Møen og 3 her, og vel har jeg sét megen Skønhed i Himmel og paa Jord, som ikke har undladt at sætte Hjerte og Hoved i visse sommerferieagtige Svingninger. Men da det netop i Sommerferier gaar saa flot til med slige Fornemmelser, har man saa travlt med, hvad del næste Øjeblik vil skænke, at man ikke faar Tid til at dvæle ved sin nuværende Tilstand og end mindre kalde sine Minder til Live.

Jeg er nu kommet paa det rene med, at jeg vil studere Filologi, jeg tror endogsaa med specielt Hensyn paa Arkæologien. Det sidste agter jeg dog ikke at lade mig mærke med, da det forekommer mig at være altfor fordringsfuldt. At studere Medicin eller at blive Skarpretter vilde være for meget af en Falliterklæring, til at jeg nu, da jeg er kommet nogenlunde til Hægterne efter det forbandede Examensvæsen, vil tænke derpaa. Jeg har tænkt, om du ikke vilde kunne vejlede mig noget, hvad angaar Arkitektur osv., naar jeg skal have fat paa den; det bliver i hvert Fald ikke saa snart, da det rent filologiske og Madvigs Grammatiker ville give mig nok at bestille … Skriv om alt, hvad du i din fattige københavnske Tilværelse har tænkt, følt og oplevet — du Stakkel, der faar s. 2 tørre Jyder i Stedet for Karper, Landbohøjskoler i Stedet for Kornmarker og Køer og Faar, Langebro for Møens Klint, Frelsers Taarn i Stedet for Valdemars, skident Vand i Københavns og Kristianshavns Kanaler i Stedet for rent i Ulf-, Grøn- og Guldborgsund, Stenkulsrøg for Blomsterduft og, naar det kommer højt, Kunst i Stedet for Natur. Skriv snart, saa skal jeg ogsaa skrive baade episk og lyrisk, ja maaske det endog kan blive dramatisk. Skriv snart, og skriv mere indholdsrigt end dette Smøreri! Skriv snart!

Din
Julius Lange.