Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Louis Ussing FRA: Julius Henrik Lange (1864-08-26)

TIL PROF. J. L. USSING.
Højnet ved Odense, 26. Aug 1864.

Adr. 1ste Infanteriregiments 3dje

Kompagni: Officersaspirant L.

Højtærede Hr. Professor!

Den Velvillie, som De i sidste Vinter beviste mod mig og mine Studier, giver mig Mod til at henvende mig skriftlig til Dem fra denne Afkrog af Verden, hvor jeg ifølge mine foresattes uransagelige Beslutning er fordømt til foreløbig at leve, og til at haabe, at De, naar vigtigere Beskæftigelser maatte levne Dem Tid, vil beære mig med et Svar. Jeg søger Deres Raad og Bistand for, inden endnu mere Tid gaar til Spilde for mig, at redde de faa Kundskaber, jeg allerede har erhvervet mig i mit Fag, fra Forglemmelse og om muligt at erhverve mig flere. Efter al Sandsynlighed vil mit Begiment en af de første Dage i næste Maaned blive forlagt til Odense By, hvor jeg da maaske kan komme til at tilbringe Efteraaret og maaske Vinteren med. Jeg haaber, at jeg vil kunne frelse nogle Timer om Dagen fra Exercits, Vagttjeneste, s. 5 theoretiske Foredrag over Garnisons- og Felttjeneste, og skønt Odense næppe tilbyder megen Lejlighed til kunsthistoriske Studier — navnlig naar de gælde den antike Kunst —, er dens lærde Skoles Bibliothek og de øvrige Bibliotheker dog formodentlig saa vel forsynede, at man ogsaa kan faa noget bestilt i mit Fag. I ethvert Fald maa Kathedralskolen vel have de antike Forfattere, jeg skal bruge, og de vigtigste Haandbøger. Naar jeg saa i Forvejen giver Afkald paa at høste den Nydelse af mine Beskæftigelser, som de københavnske Samlinger og Bibliotheker kunne skaffe, saa tænker jeg, at denne Tid ikke behøver at være spildt for mig. De vilde nu, Hr. Professor, bevise mig en stor Tjeneste ved at give mig en kort Anvisning til Læsningen af hine Forfattere, navnlig de græske: i hvilken Orden? — hvad og hvor meget? — hvilke Udgaver? osv. Jeg er overbevist om, De vil undskylde, at jeg gaar den sikreste Vej til at undgaa den Tidsspilde, som en unyttig Famlen vilde medføre. Ethvert Baad, som De vil give mig for mine Studier, skal sikkert blive fulgt Foreløbig har jeg naturligvis Examen for Øje og bliver nødt til at indskrænke mig til, hvad der kræves, skønt maaske en bredere Læsning vilde interessere mere …

I det Haab, at Hr. Professoren ikke vil finde mine Spørgsmaal og min Anmodning om et Svar paatrængende, forbliver jeg

Deres meget ærbødige
Julius Lange.