Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1866-04)

TIL HUSTBUEN (i Forlovelsestiden).
[Kbhvn., April 1866].

Min Elskede!

Jeg har ikke villet skrive til dig, før jeg tik min Opgave, og det høje Fakultet har som sædvanlig taget sig Sagen mageligt. I denne Morgen har jeg været ude at hente den. Den lyder, som følger: »En historisk Fremstilling af Belieffets Anvendelse i græsk-romersk Kunst fra dens ældste Tid til Slutningen af det 2det Aarh. e. Kr. F. Denne Fremstilling maa støtte sig til et skønsomt Udvalg af de mærkeligste Kunstværker, som endnu ere bevarede. Herved gives Lejlighed til at forfølge Beliefstilen i hele dens Udvikling og til at vise Belieffets Anvendelse paa de forskellige Stoffer; tillige oplyses dets s. 11 Forhold saavel til de fuldstændigt runde Skulpturarbejder som til Maleriet. — N. Høyen. R. Nielsen. L. Ussing.«

Hvad mener du, min Pige, om saadan en ildspyende Drage af en Opgave? Jeg finder den rigtignok stor, thi der stikker lumsk meget mellem Linierne, som du ikke kan se (Mønter, skaarne Stene osv.); men jeg maa indrømme, at det forøvrigt er en smuk og skønsom og ret taknemlig Opgave, — heller ikke altfor kedsommelig. Naa, hier hilft kein Maulspitzen! Man maa jo i Kast med den, enten den er stor eller lille, morsom eller kedelig…

Jeg har i Anledning af Examen gjort Bekendtskab med Prof. Rasmus Nielsen, som er en meget interessant Mand. men dog ikke en saa interessant og saa virkelig (som Videnskabsmand) som Høyen. Han er umaadelig meddelsom og altid tre kvart i den syvende filosofiske Himmel; jeg tror ikke, at man egentlig vilde kunne lære noget særdeles af ham med Hensyn paa Kunst.…

Idag er det Flyttedag, saa forlade vi Dronningens Tværgade. Dér har Faklen ogsaa straalet over mig.

Din
Julius.