Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Louis Ussing FRA: Julius Henrik Lange (1869-04-15/1869-04-30)

TIL PROF. J. L. USSING.
Kbhvn. Fredag Aften [Stutn. af April 1869].

Kære Professor Ussing!

Jeg har til næstkommende Torsdag Aften anmeldt et lidet Foredrag til »Filologisk Forening«, — »om Statueformens Udvikling i den ældre antike Kunst«. De maa ikke regne det for Vigtigmageri eller Plageri af mig, naar jeg anmoder Dem om at være nærværende, hvis De finder Tid og Lejlighed. Det er nemlig min Hensigt at sammenknytte et lidet fdologisk Textspørgsmaal med en kunsthistorisk Betragtning, og da jeg i mit ærede Auditorium ikke tør vente at linde nogen Tilhører med nogen Autoritet i begge disse Spørgsmaal, saa vilde jeg sætte megen Pris paa, at netop De var tilstede som en Dommer over, om jeg talte Sandhed eller Vaas. De vil allerede heraf se, at jeg selv mener at være temmelig sikker i min Sag — og ellers vilde jeg jo heller ikke vove at foredrage Sagen for Filologerne —, men for Sagens Troværdigheds Skyld er det ikke ligegyldigt, om den faar en sagkyndig Dom over sig. Hvis De ikke kan give Møde, saa vilde s. 38 jeg sætte Pris paa forud at have en længere Samtale med Dem, hvis De kan skænke mig en saadan og hvis De vil underrette mig om en for Dem helejlig Tid dertil.

Deres
Jul. Lange.