Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Louis Ussing FRA: Julius Henrik Lange (1870-10-13)

TIL PROF. J. L. USSING.
Kbhvn., 13. Oktober. 1870.

Kære Professor Ussing!

Jeg har efterset Afstøbningen af »den døende Galler« og Fotografier, som jeg selv ejer af den — baade forfra og bagfra —, desuden Claracs Afbildning (Pl. 869, Nr. 2214), hvor den moderne Tilføjning er angivet med en punkteret Linie. Sagen er temmelig tydelig. Hele højre Arm er ny (den, han støtter mod Jorden) og tillige den Del af Plinthen, som er til højre for Figuren. En gammel Tradition siger, at det er Michelangelo, hvem Restaurationen skyldes; dette vil Gerhard (Beschr. Roms III. 1. S. 249) ikke tro, og han har maaske Grunde, skønt han ikke angiver dem; mig forekommer Armen ikke at være Michelangelo uværdig. Endestykket af det lange krumme Horn til højre for Figurens højre Laar er altsaa nyt, og det har faaet en bred og aaben Munding, derfor bærer Bestauratoren Ansvaret. Det forekommer mig rimeligt at opfatte Tingen som en sønderbrudt Lur, der s. 50 til højre har havt et smallere Mundstykke i Stedet for den bredere Munding. Gerhard benævner ogsaa Tingen »ein Biashorn« ; han taler rigtignok om to saadanne, men dette turde vel bero paa, at han uden videre er gaaet ud fra, at Restaurationen har Ret. Hornet ligner jo unægtelig ikke meget vore store, prægtige, snoede Lurer fra Bronzealderen; men selv om Gallernes have lignet disse, saa har en Marmorbilledhugger jo baade af tekniske og æsthetiske Grunde været nødt til at forandre deres Form. At den gamle Kunstner forøvrigt ikke har været fuldkommen tro i sin Gengivelse af Barbarernes Vaaben, tør man vist slutte af Skjoldrandens Ornament, der fuldkomment har den græske Bølgelinieform. Den moderne Restaurator — hvem det nu har været — har vel i slige Ting fuldkomment handlet i sit Hjertes Uskyldighed. »Galleren med den døende Hustru« fra Villa Ludovisi har ingen Lur; hans Skjold ligner i Formen og Ornamentet det capitolinske.

Saaledes stiller denne lille Sag sig for mig efter Afstøbning og Fotografier. Men for at faa fuld Sikkerhed i sligt trænger man jo altid til at se Originalen.

Deres ærbødige og hengivne
Jul. Lange.