Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1872-09-28)

TIL SAMME.
Kbhvn., 28. Sept. 1872.

Kære Kleisdorff!

Da jeg nu er lige i Færd med at afslutte min Lübke, anmoder jeg Dem om at meddele mig Deres »Anteignelser« s. 56 — hvis De har saadanne — til det sidst udkomne Hæfte. De gør mig en sand Tjeneste med dem.

Jeg er begyndt paa Universitetet at holde »skriftlige og mundtlige Øvelser med de enkelte studerende, som maatte ønske Vejledning til en kritisk og historisk Betragtning af Kunstværkerne.« Er det ikke et tappert Foretagende? Jeg har 8 Deltagere og gaar ud paa at faa dem til at spile Øjnene op, saa meget de kunne, hvilket er en naturlig Indledning til den Idræt at se. Jeg giver dem hver en Væg paa Kristiansborg — eller nøjagtigere en halv Væg — at skrive om, ganske fordringsløst og beskedent beskrivende; have de noget kritisk at bemærke, saa komme de frem med det; have de intet at bemærke, saa holde de sig til Beskrivelsen, der er den positive Basis, hvorpaa de skulle staa. Er det ikke meget fornuftigt? Naar man saa i nogen Tid har følt sig for med saadanne tilfældige Grupper som en Væg, gaas der over til Behandlingen af det enkelte Billede og derfra til en eller anden naturlig Gruppe. De sige allerede, at de kunne mærke, at det hjælper, nu skulle vi se at føre et planmæssigt Kursus til Ende. Undskyld, at jeg vrøvler for Dem om dette, men det morer mig selv og kan maaske gøre lidt Nytte!

Forresten kan jeg ikke underholde Dem med nyt, da jeg antager, at De véd, at Grundtvig er død. Slige Efterretninger naa vel endogsaa til Aarhus.

Deres hengivne
Jul. Lange.