Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1873-04-08)

TIL SAMME.
Kbhvn., 8. April 1873.

Kære Kleisdorff!

Det har glædet mig meget at høre fra Dem, som det altid gør — men Fanden tage Dem med Deres kaptiøse Spørgsmaal! Det forekommer mig, at det havde været meget rimeligere, om j eg havde givet saadan en durkdreven Franskmand den Nød at knække, end at De sender en stakkels Kunsthistoriker den. Alligevel Tak — endogsaa oprigtig Tak! Thi Spørgsmaal — hvad enten man nu kan besvare dem eller ej — henlede altid Opmærksomheden paa Punkter, som kunne være Opmærksomhed værd ... 1 .

Derimod vil jeg paatage mig at føre Beviset for, at Madonnafiguren paa Foligno-Billedet 2 er — jeg havde nær sagt: et Plagiat efter Leonardo. Der findes i hele dens Motiv altfor paafaldende Lighed mellem den og en meget berømt — men just ikke tilstrækkelig bekendt — Madonnafigur paa en Karton af Leonardo i Kunstakademiet i London, som man ikke faar at se uden meget udtrykkelige Anstrængelser, men jeg dog har faaet at se.

Venlig Hilsen! Det har ærgret mig, at jeg ikke honoris causa fik Dem sendt et Exemplar af min »Nutids-Kunst« til Tak for Deres opofrende Anstrængelser for at rede og kæmme min Lübke. Men de Exemplarer, jeg havde, benyttede jeg mest til Presenter til Nordmænd og Svenskere — det er det, man kalder »Skandinavismen praktisk«. Ganske overflødigt har det maaske heller ikke været.

Deres hengivne
Jul. Lange.