Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Helms FRA: Julius Henrik Lange (1873-06/1873-08)

TIL PASTOR J. HELMS (i
Janderup
).
[Kbhvn., Sommeren. 1873.].

Kære Pastor Helms!

Egentlig burde jeg jo være meget stødt paa Dem for Deres »Mangel paa Ordholdenhed« 1 ; men herovre i det københavnske Sodoma trives denne Last i en saadan Frodighed i den litterære Verden, at jeg snarere er bleven rørt over den Samvittighedsfuldhed, De viser ved at give saa betimelig Underretning om, at De ikke kan holde Deres Tilsagn saa snart, som vi havde haabet. . En saadan Samvittighedsfuldhed forekommer os Københavnere ganske landlig, og vi ere ligesaa afvante med den som med uforfalsket Fløde eller nylagte Æg. Men vær overbevist om, at vi skønne paa den! Bedre havde det jo unægtelig været at faa et Manuskript; men jeg haaber da, at det ikke kan være mere end et Tidsspørgsmaal.

Deres Rejse, til hvilken jeg med fuld Oprigtighed næsten kan sige, at jeg glæder mig, vil forhaabentlig give Dem yderligere Tilskyndelse og Lyst til at udtale og meddele s. 66 Dem ; det er dog vel ikke Deres Mening at slaa os ganske af Deres Tanker. Hvor mange Æmner vil ikke en Rejse til Italien byde Dem! — Nu begynde vi snart vort Foretagende med en Afhandling af Worsaae. Er det ikke stolt at begynde med en Etatsraad?

De maa ikke opfatte det som en Indblanding fra min Side, at jeg med Hensyn til Deres Rejseplaner raader Dem til at klemme dygtig paa vort høje Ministerium og ikke tro paa Snak, før De har Pengene. Fortæl endelig ikke mine formastelige Ord til nogen! Men min Godtroenhed i Sommer — og jeg havde i Sandhed Grund til at være godtroende — kostede mig rene 200 Rdl. af min egen Lomme. Man er ubegrænset elskværdig overfor Ansøgere deroppe, lige indtil Pengene skulle fordeles. Naar jeg nu blot ikke med disse Ord nedslaar Deres Lyst i mindste Maade! I min Tanke vilde det være den største Skam, om Deres Planer ikke bleve fremmede. Det er jo paa en Maade godt for mig, at De saa længe har betragtet en Rejse som en Umulighed; ellers var maaske Deres og min Løbebane her i Livet bleven meget forskellig fra nu, hvis De selv havde villet.

… De St. Knud’ske 1 Spørgsmaal er jeg ikke tilstrækkelig inde i, endskønt jeg baade har læst Fengers og Deres Indlæg (i »Berlingske«). Jeg bliver mere og mere nødt til at drive mine Specialiteter med et vist udelukkende Eftertryk, hvis ikke min Stilling som Docent i Kunsthistorie formelig skal forhindre mig i virkelig at være Kunsthistoriker.

Det er sandt: maa jeg anbefale Dem som italiensk Rejsebog: Gsell-Fels i Stedet for Bædeker. God og fyldig — lidt for fyldig — men temmelig dyr; i hvert Fald byder den meget mere end Bædeker. Lad mig inden Deres Rejse vide Deres Plan, saa vil jeg kunne give Dem af egen og andres Erfaring nogle Anvisninger m. H. t. det praktiske.

Deres hengivne
Jul. Lange.