Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelm Christian Sigurd Topsøe FRA: Julius Henrik Lange (1873-10-04)

TIL REDAKTØR V. TOPSØE.
Kbhvn., 4. Okt. 1873.

Kære Hr. Redaktør!

Det har været mig en Overraskelse at modtage Deres Linier; men det glæder mig naturligvis, at min lille Artikel har »smagt efter mere«. Imidlertid overvurderer De ganske sikkert mine politiske Evner. Naar en bestemt Tanke ligger mig paa Sinde, kan jeg vel udtrykke den saa godt som nogen anden. Men jeg har hverken Kundskaber eller Talent til en stadigere politisk Virksomhed — for ikke at tale om, at en saadan vilde drage mig bort fra det, som ligger mig mere paa Hjerte. — Hvad Honorarspørgsmaalet angaar, er jeg altid bleven og bliver stadig særdeles net behandlet fra »Dagbladets« Side og har altid været villig til at indrømme og paaskønne det. Fuldkomment i Almindelighed vil jeg dog forøvrigt tillade mig at bemærke, at der næppe er noget Slags Arbejde, som lønnes slettere her i Landet end Forfatterarbejde. Som Bebrejdelse skal det slet ikke være sagt til »Dagbladet«, som lønner godt i Forhold til den almindelige Skala. Jeg tror virkelig, at vor hele Litteratur lider derunder. Jeg havde forleden Dag den Fornøjelse at bringe en af vore første Malere et foreløbigt Budskab om, at man agtede at gøre en Bestilling hos ham paa et Arbejde, der skulde betales med 8000 Rdl. og vilde kunne fuldføres i 2 Aar, og som vel vilde foranledige en rimelig Extraindtægt af et Par Tusind til. Det er god Betaling, der menneskelig talt kan give Lyst til at føre sin Pensel godt. En Forfattervirksomhed, som egentlig betaler sig her i Danmark, véd jeg ikke noget om — allermindst, naar den skal bygges paa videnskabelig Grundvold.

Deres hengivne
Jul. Lange.