Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1874-07-28)

TIL PROF. L. DIETRICHSON (i
Stockholm
).
Kbhvn., 28. Juli. 1874.

Kære Dietrichson!

Dit Program og dit Brev har jeg modtaget med megen Interesse. — Jeg gaar ud fra, at et Tidsskrift som det bebudede 1 har en stærk Forpligtelse til at være skandinavisk i sin Aand og i sin Retning. Ethvert af de tre nordiske Lande har i mine Tanker en Forpligtelse til at arbejde hen til, at de tre nordiske Nationer komme til at udgøre en aandelig Enhed. At jeg i denne Henseende er enig med dig, derpaa linder jeg Beviser ikke alene i din Person og din Fortid, men ogsaa i dit Program og dit Brev, bl. a. deri, at du vil optage mine Bidrag paa Dansk. Men da det dog er vitterligt, at der inden Skandinaviens Grænser lindes meget stærke Modsætninger mellem de kunstneriske Anskuelser og i Henseende til Kunstens Udøvelse, saa antager jeg, du maa være belavet s. 70 paa, at Tidsskriftet forvandles til en Arena, paa hvilken Modsætningerne udfægte deres Kamp, og at du selv kan komme til at overtage en lignende Rolle som Formandens i den franske Nationalforsamling. Jeg for mit Vedkommende vilde endogsaa betragte det som en Fordel, om Striden engang blev udfægtet, og helst saaledes, at begge Parter kom til Orde i et og samme Tidsskrift — hvilket altid er en Borgen for god Tone; forresten føler jeg mig aldeles ikke oplagt til at være den udæskende Part. Den, som har en Overbevisning, kan naturligvis intet stødende finde i, at denne Overbevisning sættes under Debat eller at der drages til Felts imod den, ikke engang i, at den bliver misforstaaet; men han maa da hos den, under hvis Opsyn Arenaen er sat, (in casu hos dig som Redaktør) linde en Garanti for, at Kampen føres med sømmelige og ridderlige Vaaben. Men jeg tror — uden at smigre —, at du er ganske særlig egnet til i Stridstilfælde at dirigere Arenaen; og jeg finder gode Garantier deri, at du for din egen Person har gennemført »Skandinavismen praktisk« i saa høj Grad som næsten ingen anden Forfatter i Norden.

Din hengivne
Jul. Lange.