Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1876-05-14)

TIL PROF. L. DIETBICHSON (i
Stockkolm
).
Kbhvn., 14. maj. 1876.

Kære Dietrichson!

— — Du skal virkelig ikke gaa og græmme dig over, at du d. 12. Febr. d. A., da du var i København, ikke kom op og hørte mit Foredrag i Studenterforeningen. Jeg talte 21/4 Time i Træk og blev alligevel ikke færdig. Jeg beklager mig ikke for min egen Skyld, men jeg skammede mig for mine stakkels Tilhørere. Og hvis der oven i Købet havde været en rejsetræt Hædersmand imellem dem, frygter jeg virkelig for, at Naturen havde gjort sin Bet gældende. Du gjorde bedre i at sidde hjemme og »sture«.

Jeg er meget glad over, at du ogsaa vil komme frem med din Anskuelse om »Kunstværdi«. Jeg begynder at regne mig lidt til Fortjeneste, at jeg giver Anledning til. at Folk begynde at tale om en saa vigtig Sag. Jeg tror ikke, du vil være ond imod mig, og Sagen interesserer mig i Sandhed meget for Sagens Skyld, selv om jeg s. 82 skulde faa Høvl. Vi komme vel til syvende og sidst nok efter, hvad det er, denne Kunstværdi.

Hvorledes gaar det oppe hos eder med Grundlæggelsen af eders Kunstskole? Den burde jo i Grunden blive mageløs og normal, eftersom I kunne skumme Fløden af alle de Erfaringer, som andre have gjort i Forvejen, og staa uden gamle paryk-agtige Traditioner friske og unge overfor Opgaven. Vi have unægtelig nogle Lokker af Parykken tilbage i Skikkelse af Guldmedaille-Konkurser.

Jeg har holdt Forelæsninger over Antiken i Vinter og driver med et vist Eftertryk nogle sammenlignende kunst-mythologiske Studier, som jeg tidligere havde maattet slippe. Om halvthundrede Aar haaber jeg at faa noget godt ud af dem, men næppe før. Det er et Pokkers vanskeligt Omraade at bevæge sig paa.

Din
Jul. Lange.