Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1876-11-03)

TIL CAND. JUR. A. P. WEIS 1 .
Kbhvn., 3. Nov. 1876.

Kære Hassan!

Da det er bekendt, at Hovedet i længere Tid har været forstyrret paa de troendes forhenværende Behersker, saa vil det ikke undre Dem, at han i sit Hoveds Forstyrrethed sagde noget Vrøvl til Dem igaar. Han huskede ikke paa, at han skulde opbygge de unge Moslemim paa Kunstakademiet med sin Tale mellem 8 og 9, og at han paa sin Kamels Ryg først vilde kunne ankomme til sine Pauluner Kl. halv ti, til hvilken Tid det vilde være noget sent at modtage en hædret Gæst, der allerede i en ung Alder smykkes af et ærværdigt Skæg, som Profeten selv maatte have misundt ham.

Islams Pryd! Morbærtræets Smykke! Kom paa Mandag Aften i Stedet! Saa er De rar! — I Haabet om, at Profeten vil lade sin Maane skinne over Dem, saa at De kan forstaa dette Brev, forbliver jeg

Murad V.
(f. T. Østersøgade 1044).