Danmarks Breve

BREV TIL: Pietro Købke Krohn FRA: Julius Henrik Lange (1877-02-16)

TIL SAMME.
Kbhvn., 16. Febr. 1877.

Kære Pietro!

Naar du næste Gang — gid snart! — sender mig Fotografier — som jeg betaler, saa send mig — ædle Mand! — noget af Bernini. Nedlad dig til at sende mig noget s. 87 af Bernini! Nøgne Figurer af forskellig Slags (David, Pluto, Æneas el. desl.)- Gives der ikke Fotografier at de — tilgiv mig! — godt gjorte Figurer af Hieronymus og Magdalena i Sidekapellet til højre af Domkirken i Siena — højlovlig Ihukommelse? Du husker maaske, at jeg driver Menneskefigurens Kunsthistorie med en vis Enthusiasme, og du maa indrømme mig, at Bernini har sin Plads i den Historie. Jeg vil ogsaa gerne have andre Ting den samme Historie vedkommende ; især beder jeg dig henvende din ærede Opmærksomhed paa Renæssancens Kunst — Ordet taget i videste Omfang —, eftersom jeg, naar du sender mig Antiker, er altfor udsal for, at jeg har det i Forvejen. Ser du noget mærkeligt af Berninis nederdrægtige samtidige, saa vær ikke bange for at sende mig det! Du forstaar nok: virkelig oplysende Fotografier (godt Lys, tydelige Former o. desl.). — —

Vi have meget Vrøvl i Akademiet med »den danske Kunsts Deltagelse i Pariser-Udstillingen 1878«. Vermehren og Roed sværge sig ned i det sorteste Helvede paa, at det er rent galt af os at give os af med den Udstilling. Vi andre holde paa, at vi skulle være med og gøre vore Sager saa godt, vi kunne. Galleridirektøren — Rosenørn ved Navn — erklærer, at han finder det »aldeles utilstedeligt« at sende Galleriets Billeder bort; nu skyde vi en voldsom Bresche i ham og haabe, at Fæstningen overgiver sig.

Hils Ole og Ek mangfoldige Gange! Jeg gad vidst, hvad Ole bestiller .... Jeg vilde ogsaa gerne vide, hvad du bestiller, og om dine Planer. Ek skriver, at I have havt et morsomt Karneval — saadant noget have vi ikke.

Hils ogsaa Carl Thomsen og Zahrtmann! Nu faa vi vel snart eders store og gode Gerninger at se. Vi har saa længe maattet nøjes med Mallings.

Diu
Jul. Lange.