Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1877-06-15)

TIL ADJUNKT L. KLEISDOBFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 15. Juni. 1877.

Kære Kleisdorff!

Det er sørgeligt, at man, naar man engang imellem gør en dydig Handling, som er Balsam for gode Borgeres s. 92 Hjerter, selv skal sætte sine bramfri Dyders Skilderi i Glas og Ramme i Stedet for at lade andre gøre det. Hvor kan du være saa enfoldig at tro, at »Dagbladet« skulde ulejlige sig med at ænse et Museum i Aarhus eller kunde opdrive de fornødne Kundskaber til en Sammenligning mellem Aarhus’s og Københavns Museer? Dagbladet var saa uskyldigt som et nyfødt Barn i den Henseende, da jeg afleverede min Artikel, som jeg Dagen efter saa’ til min Overraskelse sat som »Leder« i Spidsen af Bladet. Jeg vilde ikke sætte Navn paa, fordi en Embedsmand nødig skal blande sig i Polemiken mellem Statsmagterne, naar han ellers ikke vil have med Politik at gøre; og uigennemskuelige Mærker holder jeg egentlig ikke af. Nu haaber jeg, at I oprejse et ganske lille Monument for mig i Aarhus, med Indskrift: »Han gød Balsam i vore Hjerter«. Jeg kaldte jer ogsaa »en opvakt, livlig og intelligent By«; og jeg frabeder mig, at »Bøsten« faar Topsøes Ansigtstræk i Stedet for mine. Jo, I ere rigtignok nogle kløgtige Fyre!

Rejse — —! Pyt! Jeg søgte Ministeriet om Penge; jeg vilde meget alvorlig rejse, skrev en Ansøgning, i hvilken de fortræffeligste Grunde marscherede frem i sluttede Kolonner; herlige Soldater, vel indexercerede, og pudsede, skarpladte Geværer! Imponerede af et saadant Syn svor Schwartzkopf og Linde, at jeg skulde naturligvis have Pengene. Ministeren talte jeg med, før han havde læst min Ansøgning, og da var han sød. Da han har læst den, har han aabenbart fundet mine Grunde altfor gode, til at de ret kunde stemme med hans Natur; og saa gaar han hen og giver Pengene til — — — Forf. af »en Opvækkelse«!!! Rudolf Schmidt! Jeg vilde have været til London og Paris og slige gode Byer; nu maa jeg nok lade mig nøje med Stockholm.

Du vil more dig fortrinlig i Harzbyerne; glem ikke Braunschweig (ypperligt Galleri! og morsom By!) I Stendal er der mange Lopper; men det bør ikke skræmme Vandringsmanden fra den ypperlige Murstensarkitektur.

Din
Jul. Lange.