Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Louis Ussing FRA: Julius Henrik Lange (1877-07-01)

TIL PROF. J. L. USSING.
Kbhvn., 1. Juli. 1877.

Kære Professor Ussing!

Hermed tillader jeg mig at sende Dem min lille Memoire om det ioniske Kapitæl, dels Text, dels Afbildninger, blandt hvilke sidste der findes adskillige flere, end jeg ansér det for nødvendigt at meddele i Forbindelse med Texten, medens de dog alle kunne tjene til Oplysning af Sammenhængen. Det skulde nu være mig meget kært, om De som Kunsthistoriker kunde afse et Par Timer til at gøre Dem bekendt med den og ved Lejlighed sige mig Deres Mening. Jeg har gennemgaaet den for Fenger, som erklærede, at han tiltraadte min Mening, uagtet den fra Begyndelsen af stred mod hans Opfattelse af Sagen. Hovedtrækket har jeg ogsaa meddelt paa Forelæsninger i Vinter.

Jeg vilde tillige gerne, at De skulde betragte Sagen i Deres Egenskab af Videnskabernes Selskabs Redaktør. Jeg for min Del vilde naturligvis gerne have den frem snart, da noget saadant ikke vinder ved at ligge; thi om end ikke det sande gaar af det, kan dog det nye gøre det.

Deres meget hengivne
Jul. Lange.