Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Ludvig Tuxen FRA: Julius Henrik Lange (1877-10-17)

TIL FILOLOGEN S. TUXEN 1 .
Kbhvn., 17. Okt. 1877.

Kære Tuxen!

Vilde ikke De, kære Homeriker! engang, naar De en Timestid ikke har noget bedre at gøre, give mig et lille Excerpt eller præcist Referat af det Sted i Christ’s Bog, som nærmest berører min Dem bekendte Tankegang angaaende Guder og Mennesker hos Homer? Jeg tør aldeles ikke selv i den første Tid tage fat paa de Ting — ellers skulde jeg i Sandhed ikke besvære Dem —; men da jeg dog tænker paa engang at komme frem med mine Meninger, vilde jeg nødig tabe Deres Anvisning af Syne og slaar derfor strax en Klo i Dem. Lad en ældre Vens Skæbne tjene Dem til Advarsel! Faa Dem engang ét rigtig s. 94 godt og fedt Embede, som passer for Dem, og vogt Dem for i Deres Person at sammenfatte 4—5 magre Smaabestillinger! Den menneskelige Sjæl lider ved at være el Additions-Stykke.

Husk stadig paa, at det ikke har mindste Hastværk med Opfyldelsen af min Begæring; jeg beder Dem blot ikke at glemme den helt.

Deres Ven
Jul. Lange.