Danmarks Breve

BREV TIL: Pietro Købke Krohn FRA: Julius Henrik Lange (1877-12-23)

TIL P. KROHN (i
Italien
).
Kbhvn., 23. Decbr. 1877.

Kære Pietro!

Først og fremmest hjertelig Tak for Fotogralierne, baade dem, der skal betales — meget billigt i Sandhed —, og dem, som ere Foræring. Jeg burde jo sende dig Foræringer; men Landet frembringer ikke noget synderligt godt undtagen Fedegæs. Og en saadan vilde maaske falde i Tanker, medens den kørte ned til Rom, og komme til dig med et altfor eftertænksomt Præg. Fotografierne passe ypperlig i mit Kram. Pas engang ved Lejlighed paa, om der ikke findes enkelte Figurer, om muligt i større Maalestok, af Signorellis Fresker i Orvieto! Forresten hvad Aanden indgiver dig! Det er uendelig velkomment og ikke trykkende i pekuniær Henseende….

Jeg har store Planer for. Du véd vel, at der er noget, som hedder Carlsberg-Fondet (Brygger Jacobsen) ; samme Carlsberg-Fond har bevilget mig 1200 Kr. til Studier i Malerisamlingerne i Madrid. Jeg har i Aften skrevet min Ansøgning om Rejsetilladelse fra Begyndelsen af Februar til Midten af Juli for at studere i Paris og Madrid. Om jeg faar ordentlige Penge til at studere for i Paris, kan vel være tvivlsomt; endnu har jeg Haab. Til Paris kommer jeg vel i hvert Fald og træffer vel dig der i April. Quod felix faustumque sit! Jeg haanber temmelig vist at faa Følgeskab med Frants Schwartz til Madrid; jeg haaber ogsaa, at Frants Henningsen og Krøyer følge med til Madrid fra Paris. Det var Aftalen; men jeg har senere maattet flytte Madrid-Rejsen længere frem i Tiden, end vi havde aftalt. Det skulde gøre mig ondt, om de af den Grund ikke vilde eller kunde.

Jeg haaber, at vor Jul herhjemme bliver fornøjelig…. Forresten have vi det nu meget godt, Louise og Børnene ere alle raske. Børnene have øvet sig i baglæns Tælling af Dagenes Afstand til Juleaften.

Der er kommet en god Ven af mig til Rom, Andreas Weis, et elskværdigt og fint Menneske, som herved anbefales til dit Venskab. Jeg har forbudt ham at blive syg dernede, dels fordi det ikke stemmer med hans Rejse- s. 97 planer, dels for at du ikke skal spilde din Tid med at pleje ham. Lev vel, kære Ven! Hils fælles Venner dernede! Louise hilser meget.

Din
Jul. Lange.