Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Ludvig Tuxen FRA: Julius Henrik Lange (1878-01-16)

TIL FILOLOGEN S. TUXEN.
Kbhvn., 16. Januar 1878.

Kære Tuxen!

Der er alligevel noget ved den Maade, hvorpaa De paatænkte at bringe mit Manuskript frem i fdologisk Forening, som ikke ret vil tiltale mig. Jeg kan ikke være tjent med, at min Mening sættes frem som Exempel blandt andre paa de nyeste Homeriske Galskaber. Det er naturligvis ikke min Mening at opfordre Dem til at undertrykke eller tilbageholde Deres Mening om min Mening; men jeg maa dog ønske, at min Mening fremsættes saaledes, som den nu engang er, uden forudskikket Kritik. Jeg vil derfor bede Dem om at anmelde, at De paa et fraværende Medlems Vegne vil gøre en Meddelelse om Æmnet : »Guder og Mennesker hos Homer« (den Titel, som jeg har tænkt mig for mit Arbejde), og at De strax vil give mig Ordet om Sagen, idet De forbeholder Dem at udtale Deres egen Dom om mine og om Christs Anskuelser til efter Oplæsningen.

De maa heri ikke se andet end en vis Ængstelse for, at min Anskuelse, som jeg selv er meget nidkær over, skal komme paa en trekantet Maade ind i Verden og ikke komme til at staa oprejst paa begge sine Ben. Jeg tror og haaber, at De gerne vil gøre mig en Tjeneste i denne Sag; men jeg kan ikke være tjent med at faa Sagen fra første Færd af meddelt anderledes, end jeg selv vilde meddele den.

Hvis det skulde hændes, at jeg ikke faar Dem at se inden min Afrejse, saa vær hjerteligst hilset og takket for Venskab og indbyrdes Undervisning fra

Deres Ven
Jul. Lange.