Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Ludvig Tuxen FRA: Julius Henrik Lange (1878-04-20)

TIL MALEREN L. TUXEN.
Paris, 20. April 1878.

Kære Tuxen!

Hvis De har Tid dertil, vilde De kunne bevise mig en liden Tjeneste, som jeg haaber, ikke skal være ganske uden Interesse for Dem selv: nemlig i Løbet af de første Dage at sætte Dem engang imellem til Deres Skrivebord og optegne de Hovedindtryk, De har faaet af Deres Lærer Bonnat som Lærer og af hans Skole i Forhold til vor Skole hjemme. De nævnede forleden Aften et fortrinligt og højst betegnende Udtryk, som han havde brugt (»le commun« og »le distingué« i Henseende til Farven); De s. 112 maa formodentlig i Deres Erindring have flere Udtryk af samme Slags, der, selv om de just ikke ere saa tilspidsede og slaaende som dette, dog have Interesse. Udtal Dem overhovedet om hans Skoles Tendens og Retning! Frygt blot ikke for at være for vidtløftig og tag intet Hensyn til afpudset Form eller stræng Orden i Meddelelsen!

Jeg beder Dem om dette under den Forudsætning, at De ikke selv har tænkt paa at meddele Dem for Offentligheden om det Æmne; saa skal De naturligvis ikke stille Deres Papirer til min Raadighed. Jeg har (allerede fra Slutningen af forrige Aar) en lignende skriftlig Meddelelse fra Krøyer, desuden mundtlige Udtalelser af ham og Henningsen. De have interesseret mig overordentlig, og de bør, forstandig benyttede, ogsaa interessere større Kredse, eftersom der jo her handles om særdeles vigtige Spørgsmaal for vor Malerkunst. Jeg siger Dem forud, at hvis De vil give mig slige Optegnelser, er det min Hensigt at benytte dem til et litterært Arbejde ; jeg tror, De véd om mig, at jeg har saa megen Takt og Skønsomhed og Sømmelighedsfølelse, at jeg ikke gør nogensomhelst urigtig Brug af slige private Meddelelser. Derfor skal De heller ikke i mindste Maade være bange for frit og aabent at udtale Dem om Skolen i vort Akademi; det skal hverken privat eller offentlig blive benyttet paa en Maade, som De ikke kan være tjent med.

Vil De ikke ved samme Lejlighed fortælle mig det lille Epos om den snurrige Maade, hvorpaa det hændtes, at De netop kom til Ronnats Skole?

Deres hengivne
Jul. Lange.