Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1878-08)

TIL CAND. JUR. A. P. WEIS.
[Kbhvn., August 1878.] Tirsdag Morgen.

Kære Hassan!

Jeg havde ganske rigtig Brev fra Onkel i Aarhus 1 , der begyndte paa en pinagtig Maade, som om han vilde laane Penge af mig. Jeg tænkte allerede paa at svare ham, at han ikke kunde vente sig mere af en Stodder som mig end 2 Kr. til 4 % ; men det synes dog kun, at han kræver min moralske Understøttelse til at faa Penge til Museet, hvilken moralske Understøttelse nok hovedsagelig skal bestaa i, at jeg skal komme over og være hans Gæst, — den defineres i alt Fald ikke yderligere.

Kan du ikke skaffe mig dig selv og Schwartz og S.Tuxen herud f. Ex. paa Torsdag eller Fredag Aften? Det vilde tjene mig til den allerstørste Opmuntring. Jeg skal gøre mine bedste Anstrængelser for at faa Mad. Nielsen (min femme de ménage, min »Marguerite«) til at anskaffe de mest frugale Vederkvægelser, som dog vilde gøre det overflødigt for eder at spise andetsteds til Aften. Masser af Fotografler fra Brüssel. Send mig et lille Ord derom!

Din
Jul. Lange.