Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1879-12-21)

TIL ARKÆOLOGEN, DR. O. MONTELIUS 2 (i Stockholm).
Kbhvn., 21. Dec. 1879.

Hr. Dr. O. Montelius!

Først af alt maa jeg sende Dem min Hilsen som Kollega og mine bedste Ønsker for Deres Virksomhed 3 . Jeg har dybt beklaget, at Annerstedt, der med en saa overlegen Dygtighed har faaet Tidsskriftet sat i Gang, efter to s. 149 Aars Forløb skulde tvinges ved Sygdom til at fratræde; De vil næppe fortænke mig i, at jeg vilde have ønsket, det kunde være fortsat under hans Ledelse. Men da hans Fratræden var bleven en Nødvendighed, som alle hans Venner maatte finde afgørende, glæder jeg mig over, at han til Efterfølger faar en Mand med ansét litterært Navn og betydelige Aands- og Legemskræfter; thi Rygtet siger, at De ogsaa har stærke Skuldre til at bære Arbejde. Jeg haaber, at det skal forundes mig at stifte nærmere personligt Bekendtskab med Dem inden altfor lang Tid, men maa foreløbig nøjes med Bekendtskab paa anden Haand gennem fælles Venner (Johannes Steenstrup, Sophus Müller, P. Købke).

— — Mit eget Manuskript: »Rubens’s Fremstilling af Mennesket« er fuldstændig færdigt og under Afskriverens Hænder. Det glæder mig, at De forud har gode Tanker om Afhandlingen, og jeg haaber, at den ikke skal blive Tidsskriftet uværdig; men jeg bemærker udtrykkelig med Hensyn til mine egne Bidrag, at jeg bestandig forudsætter, at min svenske Kollega vil vurdere dem (antage eller forkaste dem) uden mindste Hensyn til min Stilling som Redaktør. Man har ingen uhildet Dom om sit eget Arbejde.

Med særdeles Højagtelse
Deres ærbødigste
Jul. Lange.