Danmarks Breve

BREV TIL: Gustaf Henrik Wilhelm Upmark FRA: Julius Henrik Lange (1880-01-10)

TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i
Stockholm
).
Kbhvn., 10. Jan. 1880.

Kære Dr. Upmark!

Jeg har modtaget Deres Kort med Ønsket om et godt Nytaar og besvarer Deres Ønske af ganske Hjerte.

Ved vort Kunstakademi, ved hvilket jeg er Sekretær, have vi i den seneste Tid forhandlet om, hvilke Midler der kunde være de mest egnede til at tilvejebringe Forbindelse mellem de nordiske Nationer i kunstnerisk Henseende, især med Hensyn til gensidige Indkøb til Stats-samlingerne. Af de fremlagte Oplysninger se vi, at man i Sverige er til Sinds at udslette den Bestemmelse, ifølge hvilken danske Kunstværker skulle have særlig Adgang til at blive købte af Nationalmuseet, idet man nu for s. 150 Fremtiden vil bevilge Penge dels til norske, dels i Almindelighed til fremmede Kunstværker. Vi forstaa alle meget godt, at den vakre Bestemmelse fra 1873, ifølge hvilken der gaves en bestemt Bevilling (anslag) til Indkøb af norske og danske Kunstværker, krævede Gensidighed fra dansk Side; og vi indrømme, at det er en Fejl, at en tilsvarende Bevilling ikke allerede er givet i Danmark. Nu er der megen Stemning i Akademiet for at gøre Skridt til at udvirke en saadan Bevilling, hvis det lader sig gøre, og vi vilde følgelig meget beklage, om man imidlertid i Sverige tog nogen Beslutning, der vilde forhindre Gensidighedsforholdet. Jeg har tilbudt at ville forsøge ved Deres gode Hjælp at skaffe mig Underretning om, paa hvilket Punkt Forhandlingerne angaaende denne Sag staa i Stockholm: om der endnu er noget Haab om, at Bestemmelserne af 1873 kunde blive staaende, hvis der fra dansk Side tilbødes Gensidighed. Selv finder jeg det rigtigt og magtpaaliggende, at der ikke opgives noget fornuftigt Middel til en gensidig Tilnærmelse i kunstnerisk Henseende mellem Nordens Folk, og jeg haaber hos Dem at finde en lignende Stemning.

Deres ærbødigst hengivne
Jul. Lange.