Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Frans Schwartz FRA: Julius Henrik Lange (1880-03-11)

TIL MALEBEN FBANTS SCHWABTZ.
Kbhvn., 11. Marts 1880.

Kære Ven!

Da jeg kommer op til en fælles Ven idag, meddeler han mig, at N. N. har sagt til ham (Vennen), at Meningen med den paatænkte Forening [»Bogstaveligheden«] var den, at den skulde samle og repræsentere det mest radikale Venstre (d. v. s. det litterære). Da du foreslog mig at træde ind i denne Forening, sagde du til mig, at det netop ikke var Meningen, men dels, at den havde en rent selskabelig Karakter, dels, at den ikke skulde have nogen Partifarve.

Da du naturligvis ikke har sagt andet til mig end det, du mente, kommer jeg til det Resultat, der heller ikke i sig selv er usandsynligt, at ikke alle mene det s. 151 samme; at der kan underlægges »Bogstaveligheden« en meget forskellig Aand.

Jeg for mit Vedkommende erklærer herved i al Beskedenhed, at jeg under ingen Omstændigheder indtræder i en Partiforening. Jeg forlanger ingen Støtte af noget Parti; men jeg vil heller ikke paa nogen Maade lade mig binde af noget Parti eller anlægge nogen Farvenuance, der ikke er min egen. Det er en indgroet, og jeg tror: arvelig Svaghed hos mig, at alt Partivæsen er mig i højeste Grad imod. Jeg sætter overordentlig Pris paa det personlige Venskab og har altid været overbevist om, at det ikke havde nogen værre Fjende end det politiske Venskab, som skaber lutter falske Forhold. Du véd desuden bedst, at jeg i Stilhed, og engang imellem aabenbart, arbejder paa Opgaver, som ganske vist helt henhøre til den aandelig frisindede Retning i vor Tid, men som jeg paa ingen Maade vil have sammenblandet med det, der til enhver Tid gælder for at høre til Venstre. Jeg sætter nu min Ære i, i Stilhed at arbejde paa at bringe min Sten til Bygningen; men deri vil jeg ikke forstyrres.

Det giver mig stor Glæde at omgaas Mænd af Aand og Talent; jeg finder en stor Vederkvægelse deri. Jeg omgaas derfor gerne alle de Mænd, som du nævnede for mig, forsaavidt jeg kender dem; enkelte af dem ere jo mine kære og nære Venner. Men skal det være Parti, vil jeg ligesaa gerne indtræde i en Forening af Herreds-provster — hvilket jeg dog meget nødig vilde.

Din hengivne
Jul. Lange.