Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1880-06-11)

TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i
Stockholm
).
Kbhvn, 11. Juni 1880.

Højstærede Hr. Doktor!

Jeg haaber at have den Glæde at gøre Deres Bekendtskab omtrent mellem 7. og 15. Juli i Stockholm. Derfra er det min Hensigt at rejse til St. Petersborg og atter efter 4—5 Ugers Forløb at vende tilbage til Stockholm. Men jeg maa desværre sige, at jeg i dette Øjeblik intet kan sige med Sikkerhed. Det kan nemlig være, at mit Embede som Sekretær ved Kunstakademiet holder mig tilbage i København. Et for Akademiet højst vigtigt Lovforslag stunder nu stærkt mod sin Afgørelse, og denne Afgørelse vil muligvis medføre saa megen Forretning for Akademiet, at jeg ikke kan være bekendt at søge Permission.

Beatus ille, qvi procul negotiis — især i Hundedagene! I førstkommende Uge har jeg overmaade travlt med Sophus Mullers Disputats om den nordiske Dyreornamentik, imod hvilken jeg den 17. skal optræde som officiel Opponent, saa lidet jeg end er Arkæolog. Men et fdosoiisk Fakultet har jo en Forpligtelse til at være Indbegreb af al Visdom, hvilket kan medføre nogle Vanskeligheder for dets enkelte Medlemmer. Jeg vilde ønske, at De, Hr. Dr., vilde komme herned og overtage mine partes! 1

Med Højagtelse
Deres
Jul. Lange.