Danmarks Breve

BREV TIL: Georg von Rosen FRA: Julius Henrik Lange (1881-07-19)

TIL MALEREN, GREV G. v. ROSEN (i
Stockholm
).
Kbhvn., 19. Juli 1881.

Kære Grev Rosen!

Tillad mig først og fremmest at takke Dem for Deres geniale Rillede af Erik XIV og Karin Månsdotter, som er ankommet hertil! Jeg glæder mig over, at vort Galleri bliver forøget med et udmærket historisk Rillede; hos os selv præsteres der saa lidet i den Retning.

Jeg vilde gerne bidrage mit til, at vort Publikum ret lærte at paaskønne, hvad det har faaet, ved at skrive en lille Artikel derom til vort »Ude og Hjemme«, den eneste Journal i Danmark, som nærmer sig lidt til at være en Kunstjournal. Jeg har talt derom til Redaktionen, som er glad ved at faa en Artikel om Deres Rillede. Men paa Redaktionens Vegne skal jeg spørge Dem, om De ikke selv vil begunstige vort Foretagende ved at levere en egenhændig Tegning af Kompositionen, som kunde gengives i Facsimile i Rladet. Hvis De forlanger det, vil man sende Dem Tegningen tilbage, naar Gengivelsen er udført. De vil gøre en god Sag en god Tjeneste ved at sende os en saadan Tegning.

Vær saa god at hilse Prof. Saloman og paa mine Vegne at kysse paa Fingeren ad hele Stockholm, incl. Hasselbacken!

Med udmærket Højagtelse
Deres hengivne
Jul. Lange.