Danmarks Breve

BREV TIL: Georg von Rosen FRA: Julius Henrik Lange (1881-08-04)

TIL SAMME.
Kbhvn., 4. Aug. 1881.

Kære Grev Rosen!

Efter at være kommet hjem fra en liden Ferietur i Jylland har jeg fundet Deres Rrev af 26. Juli og den herlige lille Akvarel, som følger det. Jeg vilde ønske, at Ordet Tak var noget mere friskt og ubrugt; thi jeg mener det ved denne Lejlighed i Sandhed i en usædvanlig Re-tydning. Det gælder baade om Rrevet og om Skizzen. Den sidstnævnte har jeg desværre m nattet begynde med at overgive til Fotograf og Xylograf, inden jeg selv kan faa Lov at smykke min Væg med den. Naturligvis vil s. 163 Træsnittet ikke ganske tilfredsstille hverken Dem eller mig; dog har jeg godt Haab om, at det vil blive saaledes, at De maa anerkende, at Opgaven er bleven behandlet med al den Respekt og Kærlighed, den fortjener. Jeg vil sende Dem nogle Numre af Bladet, hvori nogle Haand-tegninger af Thorvaldsen ere gengivne og virkelig godt gengivne, for at vise Dem, at Bladet ikke hører til de sletteste.

Jeg ønsker først og fremmest at have Held med min Artikel. Det er mig kært at kunne meddele Dem, at alle de Kunstnere, som jeg efterhaanden har talt med om Deres Maleri, bl. a. Prof. Carl Bloch og gamle Roed, ere ualmindelig indtagne i Deres »Karin Månsdotter«. Jeg siger det, for at De kan vide, at Deres Hjertes Barn er faldet i gode Hænder og ikke mellem Røvere.

Vi udrette kun lidet godt hernede [i den Retning], men vi beflitte os paa at forstaa andre.

Vær saa god at hilse Prof. Saloman, som for nylig har sendt mig et nyt stort Hæfte om »la statue de Milo«.

Med Højagtelse
Deres meget hengivne
Jul. Lange.