Danmarks Breve

BREV TIL: Anders Georg Göthe FRA: Julius Henrik Lange (1881-11-18)

TIL DR. PHIL. G. GÖTHE (i
Stockholm
).
Kbhvn., 18. Nov. 1881.

Højstærede Broder! — eller, da vi ikke her i Danmark ere vante til at ære vore Brødre saa meget, hellere: kære Göthe! — Tak for dit sidste venlige Brev, med de Oplysninger, som deri findes om Sergels Relieffer i Upsala. Om jeg i mit Arbejde om Sergel (som gaar langsomt fra Haanden paa Grund af Embedsforretninger og Vrøvl, men dog nok bliver færdigt i Aar) gør Brug af disse Meddelelser, véd jeg ikke endnu med Vished. Som du let vil forstaa, søger jeg ikke mit Arbejdes Styrke i nogen Fuldstændighed i Anførelsen af hans Arbejder. I hvert Fald er jeg dig naturligvis særdeles taknemlig for Meddelelsen, der jo altid er et Bidrag for mig til Forstaaelsen af Sergels Produktion; desuden et Bevis paa, at du har mig og mine Forehavender i venlig Erindring. Jeg haaber, at jeg snart faar Lejlighed til at gøre dig Gengæld ved et af dine Forehavender, som du ved Lejlighed kunde meddele mig noget om. I kunde nok være lidt mere litterært flittige oppe ved eders Museum. Spejler eder i mit Exempel!

Vil du hilse Dr. Looström og takke ham for hans Brev og Meddelelse om Säfstaholm. Vil du sige ham, at jeg tilbagekalder min fremsatte Hypothese om, at det smukke venetianske Portræt, som henføres til Giorgione, skulde være af Moroni; det ligner ham alligevel ikke. Om mine andre Ytringer har min Samvittighed ikke ladet mig høre noget. Hils ogsaa dine andre Kolleger, først og fremmest naturligvis Upmark, som er en gæv Karl, men ogsaa kunde være lidt mere litterær. Du mærker, at jeg er meget stolt over, at jeg i Eftermiddag har faaet 4 Foliosider stillet op om Sergel.

Din hengivne
Jul. Lange.