Danmarks Breve

BREV TIL: Anders Georg Göthe FRA: Julius Henrik Lange (1881-12-10)

TIL SAMME.
Kbhvn., 10. Decbr. 1881.

Kære Göthe!

Tak for Brev og Oplysning! Det gør mig ondt, at jeg ved mine Friskfyrsbemærkninger er kommet til at minde dig om dit Helbreds Mangler; det var ikke Meningen med dem.

I den illustrerede Säfstaholms-Katalog findes et Omrids efter Fogelbergs Merkur omtrent taget over samme Kant som det flygtige Omrids af Thorvaldsen, jeg sendte dig. Er det muligt at faa en god Genne in tegning af samme?

Du tror, at jeg vandrer paa Krigsstien imod Fogelberg. Aa ja, paa en Maade; jeg finder det at være en Pligt mod vort Fag at oplyse et i hvert Fald — hvordan man saa fortolker Sagen — interessant Faktum. Forøvrigt fortolker jeg den ikke som Plagiat; det har man for det første ikke Lov til at beskylde Fogelberg for, og for det andet vilde det jo være altfor besynderligt at tilegne sig en af Thorvaldsens Ideer saaledes, at Resultatet kom ham selv for Øje. Der er jo ikke Tale om »Barnefødsel i Dølgsmaal«. Rimeligst forekommer det mig, at der er et frivilligt Udlaan fra Thorvaldsen til Fogelberg, som dengang vitterlig var i en meget forknyt og betrykt Stilling, medens den saa meget ældre Thorvaldsen var i højeste Grad in floribus. Jeg begyndte engang paa en nøjere Undersøgelse, men kan ikke føre den igennem, fordi vore Bibliotheker ikke have Materialerne. Da du deler min Grundbetragtning af Sagen, vil jeg spørge dig, om du i denne Sag vil gaa i Kompagni med mig, saaledes at vi gøre Arbejdet og paa en eller anden Maade offentliggøre Udbyttet i Fællesskab.

Svar aldeles uforbeholdent herpaa!

Der har du faaet en temmelig besværlig Broder. Hvis jeg ligger dig mere til Byrde, end du synes om eller dit Helbred er tjent med, saa sig det ganske oprigtigt; i mit Venskab gør det intet Skaar.

Hilsner!

Din hengivne
Jul. Lange.