Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Frederik Hendriksen FRA: Julius Henrik Lange (1881-12-30)

TIL XYLOGRAF F. HENDRIKSEN.
Kbhvn., 30. Decbr. 1881.

Kære Ven!

Du mærkede selv, at mine Fantasier over Ibsen og hans »Gengangere« bleve saa forbistret aabenmundede, at de faldt ud af vedtagen »parlamentarisk« Sprogbrug. Det var det, som fristede og morede mig selv: at sidde og nedskrive mine Indtryk ganske friske, som de kom ud af Potten. Maaske vilde det ogsaa more andre at læse dem. Men naar jeg ikke vilde være anonym, hvilket i saadant Tilfælde var utilladeligt, saa vilde en saadan pludselig Optræden paa en mig uvant Skueplads i en yderst animeret Debat medføre Fortsættelser og Ogsaa-vidrer, som vilde føre mig for langt bort fra mit regelmæssige Arbejde. Det er ikke uden en vis Sorg, at jeg giver Afkald paa Ordet i Debatten — det kribler saa tidt i mig for at tage Ordet i mange Slags Debatter — ; men det er alligevel det rigtigste.

Din hengivne
Jul. Lange.