Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Frans Schwartz FRA: Julius Henrik Lange (1882-04)

ANONYM BILLET TIL SAMME (under Forhandlingerne om Akademireformen).
(Slutn. af April 1882.)

Fundet paa Gaden.

Eftersom alle hidtil fremsatte Forslag — ikke alene Langes, men ogsaa Groths og alle andre — forekomme mig at være væmmelig aristokratiske, tillader jeg mig at gøre følgende Forslag:

1) Alle Kunstnere, hvis Arbejder forkastes til Udstillingen, blive herefter Medlemmer af Akademiet.

2) Selvfølgelig ophæves Akademiet og forlægges til s. 175 Ladegaarden, ligesom samme forlægges til Akademiet. Ladefogden ophæves. Ladegaardens Lemmer blive Medlemmer af Akademiet for at haane sammes Medlemmer, og Medlemmerne af Akademiet blive Lemmer paa Ladegaarden.

3) Alle Billeder, som indleveres til Udstillingen, skulle ogsaa antages; ellers faa vi igen en aristokratisk Examen og Dygtigheds-Prøve.

4) Stumann og Grauballe 1 ophæves. Ingen røde Uniformer mere! Portner Nielsen gøres i civil Dragt til Akademiets Direktør, og unge Nielsen til Akademiets Sekretær. Han skal holde sin Kæft, især naar han skal holde Taler ved Akademiets aarlige Højtid.

5) Tobaksrygning tillades paa Akademiets Skoler. Disse ophæves; men Skoleraadet, som er aristokratisk, afsondres fra Udstillingskomitéen, som er demokratisk.

Disse Grundtræk til en Beform af Akademiet maa Ministeriet benytte gratis. Hvis de ikke antages, gaar jeg til Rigsdagen med dem; den vil nok honorere dem.

Ærbødigst
Viridis.