Danmarks Breve

BREV TIL: Anders Georg Göthe FRA: Julius Henrik Lange (1882-04-27)

TIL DR. PHIL. G. GÖTHE (i
Stockholm
).
Kbnvn., 27. April 2882.

Kære Ven!

Der er ingen, som jeg saa gerne sender mine Arbejder som dig, eftersom du 1) læser dem og 2) læser dem med saa megen Sympathi og tillige med saa uafhængig Kritik. Jeg er dig meget taknemlig baade for dit Brev om min Thorvaldsen og for dit Brev om min Sergei — for det sidste naturligvis mest, eftersom det giver mig positive Bidrag til at undgaa Fejl (Negationens Negation). Jeg er dog forresten sluppet naadig, mange periferiske Fejl synes der jo ikke at være. Din Bemærkning angaaende Ceres’s Drager forstaar jeg ikke ganske. Dragerne kunne her dog ikke betyde andet end Forspandet for hendes Vogn, selv om de ere komponerede sammen med Figuren med en vis licentia plastica. Hvorledes Drager bære sig ad s. 176 med at trække en Vogn, véd jeg forresten ikke. — Du skulde ellers ikke have siddet oppe om Natten for at læse mine Papirer. Naar man ikke har en stærk Helbred, skal man ikke lege med den, og Hastværk havde det jo slet ikke.

Engang ved Lejlighed vilde jeg overmaade gerne høre fra dig, hvori den Differens mellem min Anskuelse og din, som du især har følt ved Læsningen af min Thorvaldsen, bestaar. I Aar kommer jeg ikke til Stockholm; det vil maaske vare flere Aar; men kommer du ikke engang sydpaa? Jeg tænker at gøre et lille Trip til Tyskland, Østerrig, Venedig især — kan du ikke løsrive dig? Flyv med!

Hils Vennerne, især Upmark og Börjessons, hvis du ser dem!

Hilsen og Venskab!

Din
Jul. Lange.