Danmarks Breve

BREV TIL: Gustaf Henrik Wilhelm Upmark FRA: Julius Henrik Lange (1882-06-07)

TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i
Stockholm
).
Kbhvn., 7. Juni 1882.

Kære Ven!

Tak for dit sidste Brev! Jeg burde svare udførlig derpaa; men jeg tænker om et Par Dage at begive mig paa Udenlandsrejse til Holland, London og maaske lidt til Paris, og har derfor meget travlt. Undskyld mig da!

Georg Göthe var hernede, og jeg havde den Glæde at have ham hos mig en Dag. Han klagede lidt over, at København trættede ham; desværre har han jo ikke meget robuste Kræfter. Han sagde mig, at han havde deponeret mit Manuskript om Sergei hos dig. Efter at jeg, paa hans Anvisning, er bleven bekendt med G. A. Ehronsvärds Dagboksanteckningar, som er en god Bog, har jeg underkastet nogle Sider af Afhandlingen en let Omarbejdelse for at benytte et Par af Ehrensvärds Meddelelser. Jeg sender denne Omarbejdelse i Afskrift til dig om nogle Dage og beder dig blot at lægge den ved det øvrige Manuskript.

Hvis du ikke kender Manuskriptet, vil jeg bede dig anmode Göthe ved hans Tilbagekomst om at foretage denne lille Operation.

Lev vel! Gid du og dine maa have en fornøjelig Sommer. Hils din Hustru venligst!

Din hengivne
Jul. Lange.