Danmarks Breve

BREV TIL: Pietro Købke Krohn FRA: Julius Henrik Lange (1883-03-25)

TIL P. KROHN (da i Kbhvn).
Rom, 25. Marts 1883.

Kære Ven og Rejsefælle!

Nu haaber jeg da, at du allerede forlængst sidder i Ro paa Overgangen mellem Theatret og Byen, og at din Mave opfører sig som en god Mave, og at Feberen har forladt dig paa en venligere Maade, end den forlod Manden hos Holberg. Din Hustru og Søn have sikkert givet dig en god Modtagelse. — —

Fra Jacobsen har jeg endnu intet hørt angaaende Palma. Hvis han ikke giver mig en bestemt Anledning til snart at rejse til Florents, tænker jeg ved Maanedens Slutning at rejse til Neapel, paa 10 Dage, derefter over Orvieto, Florents, Pisa, Genua, Turin og Frankfurt hjem, saa at jeg er hjemme sidst i April.

Det gør mig rigtignok ondt, at du havde saa lidt Udbytte og Fornøjelse af Rejsen. Nu er Vejret blevet dejligt her; jeg sidder og skriver for aaben Balkondør. Zahrtmann og Skovgaard ere rejste til Urbino. Ellers ved jeg ikke noget videre om Landsmændene, jeg færdes sandt at sige kun lidt imellem dem.

Jeg har et og andet Indfald henhørende til den kunsthistoriske Kritik, som jeg engang skal meddele dig.

Hils din Hustru og vær selv hilset paa det venligste fra

Din
Jul. Lange.

Jeg arbejder stærkt paa den almindelige Karakteristik af Renæssancens Menneskefremstilling. Men det er jo ikke saa let at faa Donatello og Watteau og Perugino og Bernini trukket paa den samme Traad. Og dog gaar der én Traad igennem dem.