Danmarks Breve

BREV TIL: Martin Clarentius Gertz FRA: Julius Henrik Lange (1883-09-17)

TIL SAMME.
Kbhvn.,17. Sept. 1883.

Kære Gertz!

Tak for dit Svar! Jeg skulde være særlig tilbøjelig til at gaa med dig i denne Sag og tænker ikke selv paa at optræde som Forslagsstiller. Men jeg tror, at den Vending, som du i dit Brev giver Sagen, indeholder en stor Fare, som jeg vil advare dig imod. Foreslaar Fakultetet i Almindelighed en Besættelse af del æsthetiske Professorat, udsætter man sig i høj Grad for, at Scavenius siger: Meget vel, saa have vi Ende paa den lange Snak, og derpaa besætter Professoratet med en eller anden gyselig Størrelse af sin egen Opfindelse. Jeg tilstaar, at jeg aldeles ikke interesserer mig for det æsthetiske Professorat som saadant, fordi jeg slet ikke tror paa Æsthetiken som filosofisk Videnskab. Derimod interesserer jeg mig meget for Brandes og for Problemet Brandes, og det er det, som det forekommer mig, at man maa tage fat i. Jeg indser ikke, hvorfor det skulde være urimeligt for Fakultetet som Helhed eller for dets enkelte Medlemmer at sige: En Ansættelse af Rosenberg alene vilde være en saa stærk Indrømmelse til grundtvigiansk Synsmaade, at vi ikke kunne stemme for den. Derimod ville vi gerne stemme for den, naar vi se Beviser for, at den kun bør opfattes som Tegn paa Liberalitet endog mod extreme Standpunkter, naar de repræsenteres med Dygtighed og s. 187 Talent. Men Beviset derfor kan alene gives ved en samtidig Ansættelse af Brandes som Docent eller som æsthetisk Professor.

Din hengivne
Jul. Lange.