Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup FRA: Julius Henrik Lange (1884-12-12)

TIL PROF. J. STEENSTRUP.
Kbhvn., 12. Decbr. 1884.

Kære Steenstrup!

Det har glædet mig at modtage Deres Brev 1 . Jeg er saa meget mere mere beredvillig til at deltage i en Aktion s. 191 i Anledning af denne Sag, som jeg i den senere Tid stærkt har omgaaedes med den Tanke at skrive en dundrende Artikel om, i hvilken Grad Kristiansborgs Brand umiddelbart og middelbart har været til Ruin for Studiet af Kunst (og Kunsthistorie), vel kun foreløbig, men maaske dog for temmelig lang Tid. Deri vilde det kgl. Bibliotheks Læsesal jo ogsaa komme til at spille en Rolle» skønt — under Synspunkt af Kunst-Studium — ikke nogen Hovedrolle.

Men da dette Punkt i videnskabelig Henseende er saa umaadelig vigtigt, sætter jeg megen Pris paa en kraftig forenet Optræden og er altsaa ganske til Deres Disposition ...

Deres hengivne
Jul. Lange.