Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1885-01-08)

TIL SAMME.
Berlin, 8. Jan. 1885. Torsdag Aften.

Kære Ven!

Tak for dit Brev, som jeg fik i denne Aften, vel sagtens samtidig med, at du har faaet mit. Du har ikke Uret i, at en medvirkende Grund til min Rejse herned er denne s. 192 forestaaende Præstation paa Brædderne. Dog maa jeg sige, at Haabet om positivt Udbytte for mine Studier var mig det vigtigste, og det var netop for at faa nogen rigtig Luft for det, at jeg rejste; thi dermed alene kunde jeg modvirke den evige Forhalings drillende og forstyrrende Spænding, der i København, som for Øjeblikket hverken har Bibliothek eller Museum 1 , vilde have spoleret hele Maaneder for mig. Men hvorfor skulde jeg i min Ansøgning om Rejsetilladelse have anført den specielle Extragrund, for hvilken jeg maaske ikke havde fundet et sympathetisk Hjertes Forstaaelse, i alt Fald ikke andres end dit ....

Jeg vil være dig taknemlig for Underretning om, hvad der er nødvendigt for mig at vide om den Sag, men heller ikke for mere. Jeg gør mig netop Umage for ikke at tænke paa den, og det lykkes mig ved Hjælp af van Eycks gamle, kloge Mand og Hillebobbe og Madonna og alle Helgener og de antike Guder og de ægyptiske meget godt. Jeg forsikrer dig, at jeg ofrer ikke det Vrøvl mange Tanker hernede, og det var jo netop ogsaa det, jeg kom her for. Her er 3 nye Rembrandter, aldeles første Rangs Værker, mageløse i deres Art. Dem skulde du komme ned og se.

Venligste Hilsner.

Din hengivne
J. L.