Danmarks Breve

BREV TIL: Pietro Købke Krohn FRA: Julius Henrik Lange (1885-01-15/1885-01-31)

TIL P. KROHN 1 .
[Kbhvn., Stutn. af Jan. 1885.] Tirsdag Morgen.

Kœre Ven!

Jeg takker dig for det Besøg, du igaar gjorde i mit Hus. Jeg burde jo beklage, at jeg ikke var hjemme; men jeg var alligevel ret fornøjet med at sidde paa Universitetsbibliotheket, alvorlig fordybet i Latin og Græsk. Du véd, at jeg sætter den oprigtigste Pris paa dit Venskab og din Velvillie; men Samtaler om »Hvorhen« ere nu for Øjeblikket aldeles ikke tjenlige for min Diæt. Der foreligger, som Bismarck udtrykker det, ikke noget »praktisk Moment«, og naar der ikke gør det — og man heller ikke personlig staar ganske udenfor Sagen og kan tale om den fra et rent kunstnerisk Synspunkt, saa skulde man hellere tænke paa og tale om noget andet. Jeg længes virkelig efter at tale med dig om Berlin — saa’ du Masaccios Predella’er?

Selve Overhalingen, Styrtebadet, var mig slet ikke saa forfærdelig imod, som du maaske tænker. Jeg læste paa en Kafé Mandag Morgen det hele igennem, og der var mig en ret forfriskende Lugt ved disse Næsestyvere.

Hils Kammerherre Fallesen og udtal min oprigtige Beklagelse for hans Skyld af Udfaldet! Jeg har nok engang imellem været utaalmodig over ham; men det gjorde s. 194 mig ondt, at mine Bêtiser skulde hævnes ogsaa paa ham.

Hils din Kone! Man siger, at det egentlig er hende, der har skrevet »Hvorhen«. Er det sandt?

Din
Jul. Lange.