Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1885-04-03)

TIL PROF. L. DIETRICHSON (i
Kristiania
).
Kbhvn., Langfredag 1885.

Kœre Ven!

... Kommer du ikke her ned i Aar? Jeg synes dog, at et i konstitutionel Henseende saa mærkværdigt Land som Danmark nok er værdt at se noget nøjere til. »Et lidet forvrøvlet Monarki«, som Bjørnson saa særdeles træffende har kaldt os. Vi ere nu begyndte paa provisorisk Finanslov (for anden Gang) og paa Riffelbevægelser (for første Gang); men da jeg for et Par Timer siden vandrede mellem Dyrehaven og Charlottenlund sammen med min Søn, mødte vi Føreren for vort revolutionære Venstre, Hr. C. Berg, der profiterede af det smukke Foraarsvejr til at gøre en Familieskovtur og ryge en idyllisk Cigar i det frie. Idyl og Revolution — Skovtur og Rifler — alle slige formidable Modsigelser gaar i dette velsignede Land op i Vrøvlets højere Enhed — dog saaledes, at Idyllen og Skovturen faar Ret, Revolutionen lægges paa Hylden og Riflerne hænges paa Knagen — indtil Søndagsjægere tage dem ned for at gaa paa Lærkejagt med dem.

Tilgiv denne Digression! Naar du har det Uheld at faa Brev fra Danmark i denne Tid, saa kan det ikke undre dig at høre lidt Efterklang af de betydningsløseste politiske Rumlerier, som Solen nogensinde er gaaet op over.

Din hengivne
Jul. Lange.