Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1885-12-23)

TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 23. Decbr. 1885.

Kære Kleisdorff!

Til Grund for min Dom om Chr. Freunds »Modelleren om igen« eller »Bevaring« af H. E. Freunds Ragnarokfrise ligger alene et Stykke Frise, som var udstillet paa sidste Foraarsudstilling. Det var for mine Øjne tørt gjort og vilde i Sandhed ikke tjene til at give høje eller retfærdige Forestillinger om Originalen, et af vor Kunsts allerypperligste og mærkeligste Værker. Det ligger i Sagens Natur, at den brave og ærlige Chr. Freund ikke kan se Forskellen; han mener uden Tvivl virkelig, at han ved sin Gentagelse har frelst Frisen fra Undergang. Han saavel som den Skole af Billedhuggere, hvortil han hører, mene aabenbart, at Gentagelsen i Henseende til plastisk Stil og Methode slutter sig til Originalen. — Thorvaldsen havde her saavel som i andre Lande en Mængde Efterlignere, der ganske havde tilegnet sig hans plastiske Principer, men derfor bleve de virkelig ikke Thorvaldsen’er; der manglede dem nemlig det personlige Geni med den Friskhed og det Præg af Liv og Originalitet, som det medfører. Jeg er aldeles enig med den Betragtning, som du, saa vidt jeg skønner, antyder, nemlig at man i Olriks Tegninger (udgivne i Lithografi af Kunstforeningen) nu har den eneste gode og paalidelige Reproduktion af Ragnarokfrisen; jeg for min Del vilde advare imod at danne sig sine Forestillinger om den efter Chr. Freunds modellerede Gentagelse, ligesaa vel som efter Sindings, der er friskere s. 212 end Freunds, men aldeles afviger fra Originalen i Henseende til Stil.

Men jeg skylder dog at bemærke, at jeg i en Forsamling af Akademiets Skoleraad stod selvanden med denne Mening imod de øvrige Medlemmer. Deri ligger en dybere Modsætning i Anskuelse, som det vilde blive for vidtløftigt at diskutere her.

Sonnes »Bryllup«, som ejes af R. Puggaard, er aabenbart et af Kunstnerens bedste og mest karakteristiske Værker og efter alt, hvad jeg har hørt og tror, det originale Exemplar. Det synes mig smukt at forene det med »Ligfærden«. —

Disse Gentagelser af Voxbusten i Lille er jeg ikke saa ganske tryg ved. Jeg har aldrig set Originalen, men linder mere Udbytte ved at betragte en god Fotografi (navnlig Brauns) end af Vox-Reproduktionerne.

Din hengivne
Jul. Lange.