Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Lange FRA: Julius Henrik Lange (1886-01-31)

TIL SAMME.
Kbhvn., Lørdag Aften. 31. Jan. 1886.

Kære Georg!

Jeg længes rigtignok grumme meget efter at høre fra dig; hverken Moder eller jeg har hørt fra dig i den sidste Uge ...

Selv er jeg stærkt optaget; nu er jeg af Ministeriet sat ind i Kommissionen til Forlig mellem Akademiet og de udenforstaaende. Det kommer just ikke til at høre til Livets Behageligheder, medfører formodentlig adskillige Uvenskaber til begge Sider og med højst tvivlsom Nytte; men det maa jo alligevel gøres. Man kan da i alt Fald bedre der tale fra Leveren end i Akademiets Forsamling, især da Assessor Koch er gaaet ind paa at være Formand.

Forresten arbejder jeg paa at faa min Bog om Sergel og Thorvaldsen ud. Jeg har ogsaa skrevet den lange Anmeldelse (en hel Afhandling) af Karl Madsens Bog om Japansk Malerkunst. Forleden, da jeg netop skulde skrive om Bogens Forfatter og hans Stil — jeg gør det sidste af Høflighed, fordi andre skrive om mig og min Stil. men ikke fordi jeg selv ynder den Slags Talen om Forfattere; man skal tale om Indholdet af, hvad de sige —, kommer Karl Madsen selv ind ad Døren. Da det var noget før Middag, blev han og spiste med os. Saa blev han hele Eftermiddagen og Aftenen, og vi samtalede til Kl. 1, hvorpaa han sov i din Seng med nogle af Moders og Bibbes Sengklæder — det hørte jeg først bagefter. Det var naturligvis morsomt; Arbejdet blev jo noget forsinket derved — maaske lidt bedre, da jeg havde Lejlighed til at gøre Studier i Marken. Jeg har ogsaa skrevet det Stykke til Vilh. Møllers »Norden« 1 og skal nu skrive om polykrom Skulptur — for ikke at tale om, at jeg skal have mit store Værk ud samt holde Forelæsninger hist og her. Sig saa, at det ikke er en flittig Fader, du har!!

Du maa absolut skrive til mig, Georg. Hils Tante Therese og Carl Bentzon mange Gange. Farvel, min Dreng!

Din
Fader.