Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Lange FRA: Julius Henrik Lange (1886-04)

TIL SAMME.
[Kbhvn., April 1886]. Mandag Morgen.

Kœre G.!

Drengene have i denne Tid været meget sysselsatte med at tømre et Dueslag, hvilket jo kan være en sund Aands- og Legemsgymnastik. Det er ogsaa meget godt gjort; nu mangler der kun Malingen, som de forlange Extra-Bevilling til. Igaar havde de en Kammerat, en rar Fyr, hos sig den meste Tid af Dagen; han gjaldt for særlig sagkyndig i Duer og Dueslag. Vort Duepar har faaet en ung Livsarving, der voxer meget hurtig; den have Drengene givet Jens til Foræring.

Nu er min Bog om Sergei og Thorvaldsen trykt helt færdig. Jeg har tilegnet den til Carl Jacobsen jun.; desuden skrevet en lang biderhvas Fortale til den.

Emil Hannover var her igaar paa Afskedsvisit. I Aften skal han nemlig rejse til Paris for at blive der i 2 Maaneder, og derefter, hvis Pengene ville slaa til, ogsaa til London. Hau var naturligvis saa glad som en nyslagen Toskilling; det glæder mig ogsaa paa hans Vegne. — Jeg har forresten udfundet et sindrigt og simpelt og sikkert Middel til at komme — eventuelt med jer allesammen — til Paris paa offentlig Bekostning. Man lader sig blot bide af gale Hunde, saa bliver man sendt til Pasteur. Det skal ikke være videre smerteligt og des- s. 219 uden aldeles farefrit, naar man blot strax gør fornødent Væsen af Sagen og bliver sendt til Pasteur. Kærlige Hilsener fra os allesammen.

Din
Fader.