Danmarks Breve

BREV TIL: Martin Clarentius Gertz FRA: Julius Henrik Lange (1886-05-03)

TIL PROF. M. C. GERTZ.
Kbhvn., 3. Maj 1886.

Kære Gertz!

Tak for din Afhandling om Sparta, som jeg netop har gennemlæst med levende Interesse og med godt Udbytte for mine historiske Begreber. Naar du med lignende Klarhed i Opfattelsen og Bestemthed i Tegningen vilde skildre Livet i det øvrige Grækenland, saa vilde du give os en udmærket Bog. Jeg forstaar vel, at Sparta egner sig særlig for denne Art af Skildring paa Grund af Stabiliteten i dets Forhold; men det lod sig dog vel ogsaa gøre for Athens og de andre Stæders Vedkommende.

Jeg havde ventet lidt om Hestesporten, Væddekørslen, Agesilaos og Kyniska, et Punkt, som jeg tidligere har interesseret mig meget for og sat mig noget ind i; men efter din Mening med Afhandlingen kunde du vel ikke medtage det.

Ak ja! Hvis jeg var en rig Mand, vilde jeg lønne en rigtig udmærket Filolog til at bo ved Siden af mig, for at jeg frit paa ubestemte Tider af Døgnet kunde plage ham om Hjælp og Belæring.

Din hengivne
Jul. Lange.