Danmarks Breve

BREV TIL: Erik Schiødte FRA: Julius Henrik Lange (1886-05-20)

TIL ARKITEKT E. SCHIØDTE.
Kbhvn., 20. Maj 1886.

Kære Hr. Schiødte!

Jeg sender Dem et Par Ord til Tak for Anmeldelsen 1 . Idet jeg erkender, at den er altfor rosende, ønsker jeg alligevel Oplysning om Deres faa Indvendinger. Hvis De nu tror, at det er for at beklage mig, saa gør De mig Uret eller, rettere sagt, anser mig for en sygelig Sjæl; — men det tror De vel heller ikke. Jeg spørger alene, fordi jeg virkelig gerne vil kritisk oplyses.

1. De siger, at min Fremstilling af og til ikke und-gaar en vis Søgthed. Tjen mig i ganske oprigtig at angive mig de Steder, som i denne Henseende have været Dem paafaldende; jeg vil være Dem taknemlig derfor. Nævn blot paginam og to Ord til Vejledning, saa forstaar jeg nok, hvad De mener!

2. Hvad sigter De til med Hensyn til min Uretfærdighed mod den gothiske Plastik 2 ? De kender formodentlig i denne Retning adskilligt, som jeg ikke kender. Er der noget, som jeg ikke har nævnt, og som virkelig har større Betydning med Hensyn til Menneskeskikkelsen?

Deres hengivne
Jul. Lange.