Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Vedel FRA: Julius Henrik Lange (1886-09-20)

TIL CAND. JUR. VALD. VEDEL.
Kbhvn., 20. Sept. 1886.

Kære Hr. Vedel!

Det skal være mig kært, ogsaa for min egen Skyld, at diskutere disse Spørgsmaal med Dem, engang naar vi begge have lidt Tid. Foreløbig kun dette.

Der forekommer mig ikke at være noget vundet ved, at De i Stedet for en objektiv Skønhedsnorm som Prøvesten opstiller et Ideal af en Læser eller Beskuer (»den mest udviklede, mest fuldkomne Menneskesjæl«) ; thi hvor har De ham?

Jeg tvivler ikke om, at de psyko-fysiologiske Undersøgelser (af Helmholtz, Wundt, Alfred Lehmann osv.) om de abstrakte æsthetiske Forhold (Liniers, Farvers osv.) have virkeligt Værd. Men foreløbig er der vel kun konstateret ganske enkelte Sandheder, og den hele Videnskab er egentlig endnu à faire og skal paa sit nuværende Stade ikke yde os synderlig Trøst. Og hvad der er det vigtigste: det bliver jo dog aldrig nogen Videnskab om fremstillende Kunst. Det kan blive en Videnskab f. Ex. om Versebygning, men ikke om, hvad Digteren vil sige og siger med sit Vers; en Videnskab om abstrakte Linier og Flader, men ikke om Michelangelos Skikkelser osv. osv. Det er jo ikke Meningen med nogen Digtning eller Kunstværk blot i Almindelighed at realisere det skønne.

Deres hengivne
Jul. Lange.